Treść artykułu

W przypadku sprzedaży na eksport dla zastosowania stawki 0% nie wystarczy, aby nabywcą towaru był podmiot nieposiadający siedziby poza terytorium kraju. Istotne są jeszcze warunki dostawy wskazujące na  przemieszczenie towarów – ustalenie miejsca świadczenia dla „dostawy ruchomej”. W efekcie, tylko ta dostawa, do której zostanie przyporządkowany transport, będzie miała charakter międzynarodowy.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 23.07.2014 r. nr ITPP3/443-198/14/AT, stwierdził, że pytająca Spółka nie ma racji twierdząc, że ma prawo do zastosowania stawki 0% z tytułu eksportu pośredniego.

Aby uznać dane czynności za eksport towarów w rozumieniu Ustawy VAT, powinny wystąpić łącznie następujące przesłanki:

  • musi mieć miejsce jedna z czynności określonych w przepisach art. 7 ustawy;
  • w konsekwencji tej czynności musi nastąpić wywóz towaru z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza terytorium Unii Europejskiej przez dostawcę lub na jego rzecz (eksport bezpośredni), lub przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz (eksport pośredni) – art. 2 pkt 8 ustawy;
  • wywóz towaru musi być potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych – art. 41 ust. 6 ustawy.

W stanie faktycznym, będącym przedmiotem rozważań fiskusa, Spółka zawarła umowę sprzedaży towarów z nabywcą mającym siedzibę w innym niż Polska państwie członkowskim UE, który dokonuje dalszej odsprzedaży towarów na rzecz podmiotu trzeciego (odbiorca finalny), mającego siedzibę poza terytorium UE. Nabywca nie jest zarejestrowany na potrzeby VAT w Polsce. Towary będące przedmiotem sprzedaży na rzecz nabywcy są wysyłane z Polski bezpośrednio do odbiorcy finalnego (transport poza terytorium UE). Spółka na fakturach na rzecz nabywcy wskazuje warunki dostawy Incoterms FCA. Na warunkach FCA, towary są odbierane bezpośrednio przez nabywcę, bądź za pośrednictwem wynajętej przez nabywcę firmy spedycyjnej (Spółka nie zajmuje się organizacją transportu ani nie ponosi związanych z tym kosztów). Nabywca dokonuje również zgłoszenia wywozu towarów we właściwym urzędzie celnym (na dokumentach celnych nabywca występuje jako eksporter) oraz transportu towarów do granicy UE. Następnie, do miejsca przeznaczenia poza terenem UE, towary transportowane są przez odbiorcę finalnego. Spółka dla udokumentowania wywozu towarów poza terytorium UE posiada kopie wygenerowanych w systemie elektronicznym komunikatów IE-599, otrzymywane od nabywcy.

 

Jak wynika z uzasadnienia interpretacji, analiza warunków dostawy nie pozwala postawić innego wniosku niż taki, że transport towarów sprzedawanych przez Spółkę winien być przyporządkowany dostawie dokonanej między nabywcą a jego kontrahentem (odbiorca finalny). „To nabywca jest podmiotem, który ponosi odpowiedzialność za transport towarów z Polski do kraju przeznaczenia od momentu jego odbioru bezpośrednio przez tego nabywcę, bądź za pośrednictwem wynajętej przez niego firmy spedycyjnej. Stąd uprawniona jest konkluzja, że faktycznie następuje tutaj dostawa towaru przez Wnioskodawcę, mająca miejsce niewątpliwie w chwili odbioru tego towaru przez nabywcę (w oznaczonym miejscu). Dlatego też za tzw. dostawę ruchomą, która przy spełnieniu określonych warunków mogłaby korzystać z preferencji podatkowych (w tym 0% stawki podatku właściwej dla eksportu towarów) należało uznać transakcję dokonaną miedzy nabywcą a jego kontrahentem (tu: odbiorca finalny).(…) Jedynym warunkiem określonym dla pierwszej dostawy jest wydanie towaru przez Wnioskodawcę na warunkach FCA wraz z przeniesieniem prawa do dysponowania towarem jak właściciel. Z tego względu nie sposób wywodzić zasadności przypisania transportu towaru do tej dostawy. Również powyższe potwierdza okoliczność, że zgłoszenia towarów we właściwym urzędzie celnym dokonuje nabywca, działający jako eksporter. Skoro bowiem nabywca zgłasza towary do procedury wywozu, musi już dysponować nim jak właściciel. Konkluzja ta wyłącza w efekcie możliwość wystąpienia po stronie Wnioskodawcy eksportu towarów w rozumieniu art. 2 pkt 8 lit. b ustawy, co uniemożliwia zastosowanie przez niego stawki 0% na tę okoliczność. Wobec tego bezprzedmiotowe jest rozstrzyganie o możliwości zastosowania wskazanej stawki 0% do czynności sprzedaży towarów przez Wnioskodawcę na rzecz nabywcy, czy to na podstawie dokumentów, które posiada obecnie, czy też dokumentów możliwych do uzyskania w przyszłości. Do tych transakcji zastosowanie znajduje stawka podatku właściwa dla obrotu krajowego.”

 

 Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Najczęściej czytane