Wyrokiem z dnia 11 kwietnia 2017 r. (sygn. akt I FSK 1104/15) Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że strony mogą umówić się na okresowe rozliczanie powtarzalnych dostaw towarów, a w konsekwencji rozpoznawać obowiązek podatkowy z tytułu takich transakcji z upływem każdego okresu

Sprawa rozpatrywana przez NSA dotyczyła Spółki, która  ma zawarte z kontrahentami umowy, na podstawie których realizuje dostawy w trakcie okresów rozliczeniowych i dostawy te rozliczane są za wspomniane okresy rozliczeniowe: 10-dniowe lub miesięcznie. Umowy zawarte są na czas nieokreślony. Dostawy do klientów odbywają się na podstawie złożonych przez nich zamówień. Po upływie okresu rozliczeniowego wynikającego z ustaleń z kontrahentem Spółka wystawia fakturę za całość dostaw zrealizowanych w danym okresie rozliczeniowym na rzecz danego kontrahenta.

Prośba o interpretację

W związku z tak opisanym stanem faktycznym Spółka zwróciła się o wydanie interpretacji indywidualnej i zapytała Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, czy może rozpoznawać obowiązek podatkowy na gruncie VAT, uznając, że powstaje on z upływem każdego okresu rozliczeniowego, w którym zrealizowane zostały dostawy towarów.

 

W wydanej interpretacji organ podatkowy nie podzielił stanowiska przedstawionego przez Spółkę i wskazał, że w rozpatrywanej sprawie nie mają zastosowania przepisy zawarte w art. 19a ust. 4 w zw. z ust. 3 Ustawy VAT, a obowiązek podatkowy dla każdej dającej się wyodrębnić dostawy należy rozpoznawać osobno. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi ocenił, że fakt zawarcia umowy, z której wynika zobowiązanie do dokonywania stałych dostaw w określonym czasie nie przesądza o uznaniu danej sprzedaży za sprzedaż o charakterze ciągłym. Stanowisko organu podatkowego podtrzymał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, oddalając skargę na interpretację.

NSA z odrębnym stanowiskiem

Innego zdania był jednak Naczelny Sąd Administracyjny, który rozstrzygnął sprawę na korzyść Spółki. Zdaniem NSA, strony mogą umówić się na  okresowe rozliczanie powtarzalnych dostaw, o ile nie prowadzi to do nadużycia prawa. W ocenie Sądu, przepis art. 19a ust. 4 w zw. z ust. 3 Ustawy VAT nie dotyczy dostaw ciągłych, które mają nieprzerwany charakter. Przepis ten należy interpretować jako taki, który znajduje zastosowanie do dostaw powtarzalnych, w stosunku do których strony transakcji umówiły się, że będą one rozliczane okresowo. W ocenie NSA, wykładnia ww. przepisów proponowana przez organy podatkowe oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi prowadziłaby w praktyce do sytuacji, w której zakres znaczeniowy tych regulacji byłby pusty, gdyż dla dostaw ciągłych, takich jak np. dostawy energii elektrycznej, ustawodawca przewidział szczególny moment powstania obowiązku podatkowego, uzależniony od terminu wystawienia faktury.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego to bardzo dobra informacja dla podatników. NSA potwierdził, iż w oparciu o zasadę swobody umów, strony transakcji mogą ustalić, że powtarzalne dostawy towarów są rozliczane okresowo, a obowiązek podatkowy z tytułu takich dostaw rozpoznaje się na koniec okresu. Jest to szczególnie istotne przy rozliczaniu transakcji walutowych, dla których kwotę podatku należy przeliczyć z waluty obcej na złote polskie i pozwala zastosować jeden kurs dla wszystkich dostaw zrealizowanych w danym okresie, znacznie ułatwiając wystawienie faktury.

Jest nam tym bardziej miło poinformować Państwa o powyższym rozstrzygnięciu, że w toku całego postępowania Spółka była reprezentowana przez doradców Grant Thornton.

AUTOR: Jakub Makarewicz, Doradca podatkowy, Doradztwo podatkowe 

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Dostawy o charakterze ciągłym mogą być rozliczane okresowo

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.