17 stycznia 2023 r. upubliczniony został szczegółowy opis priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), a kilka dni później – 20 stycznia 2023 r. harmonogram naborów planowanych w 2023 r.

Szczególnie z tego faktu powinni być zadowoleni przedsiębiorcy, gdyż to właśnie FENG przewiduje największe wsparcie dla firm. Pierwsze nabory ogłoszone zostaną już na początku lutego. Najbardziej interesujące dla przedsiębiorców będą poniższe konkursy.

Priorytet I, Działanie 1.1 Ścieżka SMART

Wsparcie udzielane będzie przez 2 instytucje:

 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – odpowiedzialne za udzielanie finansowania dużym przedsiębiorstwom oraz konsorcjom, w skład których będą wchodziły duże przedsiębiorstwa,
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – odpowiedzialna za udzielania finansowania MŚP i konsorcjom składającym się jedynie z MŚP.

Każdy projekt w ramach Priorytetu I będzie musiał składać się z jednego z poniższych modułów obligatoryjnych:

 • Prace B+R – zawierającego elementy procesu badawczego (od badań przemysłowych, przez prace rozwojowe, w tym tworzenie prototypu oraz testowanie) – moduł obowiązkowy dla dużych przedsiębiorstw,
 • Wdrożenie innowacji – zrealizowanych w module obowiązkowym lub zrealizowanych/zakupionych wcześniej.

Wybrany przez wnioskodawcę moduł obligatoryjny, będzie mógł zostać uzupełniony o dodatkowe moduły fakultatywne (wnioskodawca dobierze je w zależności od swoich potrzeb), tj.:

 • Infrastruktura B+R – tworzenie i rozwój centrów badawczo-rozwojowych,
 • Kompetencje – doskonalenie kompetencji pracowników (związanych z pracami B+R), a także nabywanie kwalifikacji, w szczególności z zakresu: transformacji w kierunku Przemysłu 4.0, zarządzania innowacjami, polityki klimatycznej,
 • Zazielenienie przedsiębiorstw – zastępowanie/redukcja substancji szkodliwych w produktach, ekoprojektowanie, wykorzystanie surowców wtórnych, ponowne użycie zasobów traktowanych jako odpad,
 • Internacjonalizacji – ekspansja zagraniczna przedsiębiorstw, uzyskiwanie ochrony praw własności przemysłowej,
 • Cyfryzacja – optymalizacja produkcji, robotyzacja linii produkcyjnych, systemy zwiększające cyberbezpieczeństwo.

Poprzez układ modułowy wnioskodawcy uzyskają prawo wyboru poszczególnych wariantów w zakresie obszarów realizacji i zrealizują go w ramach jednego projektu.

Przedsiębiorca będzie składał jeden wniosek o dofinansowanie projektu. Sam określi, jakie moduły chce realizować w ramach przedsięwzięcia. Wniosek o dofinansowanie będzie musiał uwzględniać co najmniej jeden z dwóch modułów obowiązkowych i dowolną, odpowiadającą na potrzeby konkretnego przedsiębiorstwa, liczbę modułów fakultatywnych.

Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, iż nabór będzie prowadzony w trybie ciągłym, co umożliwi przedsiębiorcom uzyskanie dofinansowania w dowolnym momencie, bez konieczności czekania na ogłoszenie konkursu, upubliczniony harmonogram tego nie potwierdza. Wskazuje kilka naborów prowadzonych w okresie od lutego do października 2023 r.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Dotacje z UE
Dowiedz się więcej

Priorytet II, Działanie 2.25 Promocja marki innowacyjnych MŚP

Na wsparcie w ramach tego działania będą mogli liczyć te przedsiębiorstwa (jedynie MŚP), które będą mogły pochwalić się produktami posiadającymi potencjał eksportowy. Dofinansowaniu będą podlegały działania związane z udziałem w wydarzeniach targowych i konferencyjnych określonych przez ministra właściwego ds. gospodarki w kalendarzu imprez targowych kluczowych dla rozwoju wybranych branż gospodarki oraz wyjazdowe misje gospodarcze prowadzone na tych rynkach.

Ogłoszenie konkursu planowane jest w maju, a nabór prowadzony będzie w okresie od czerwca do września 2023 r.

Priorytet II, Działanie 2.32 Kredyt technologiczny

Dofinansowania podlegały będą działania dotyczące wdrożenia własnych lub nabywanych nowych technologii w postaci prawa własności przemysłowej, wyników prac badawczo-rozwojowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, umożliwiające wprowadzanie na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów lub usług.

Ze wsparcia będą mogły skorzystać jedynie przedsiębiorstwa posiadające status MŚP. Finansowanie będzie miało postać kredytu, który w przypadku otrzymania wsparcia będzie częściowo refinansowany.

Działanie stanowi kontynuację „Kredytu na innowacje technologiczne” z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, ale planowane jest wprowadzenie kilku istotnych udogodnień dla przedsiębiorców. Po pierwsze kwota kredytu będzie mogła stanowić 100% kosztów kwalifikowalnych projektu, a więc nie będzie wymagany wkład własny. Po drugie planowane jest zniesienie maksymalnej możliwej do uzyskania premii technologicznej (wcześniej było to 6 mln zł).

Nabór ogłoszony zostanie na początku marca i prowadzony będzie do końca maja 2023 r.

Priorytet III, Działanie 3.1 Kredyt ekologiczny

W ramach działania finansowanie będą mogły uzyskać inwestycje mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstw poprzez modernizację ich infrastruktury (np. linii technologicznej, budynków, budowli).

Pierwszy nabór ogłoszony zostanie w maju, a wnioski będą przyjmowane do połowy sierpnia 2023 r. Kolejny nabór prowadzony będzie natomiast w okresie od sierpnia do listopada 2023 r.

Na uwagę zasługuje fakt, iż konieczność realizacji inwestycji będzie musiała wynikać z przeprowadzonego wcześniej audytu energetycznego, a warunkiem otrzymania wsparcia będzie uzyskanie oszczędności energii przynajmniej na poziomie 30%.

Finansowanie będzie miało postać kredytu, który w przypadku otrzymania wsparcia będzie częściowo refinansowany. Kwota kredytu będzie mogła stanowić 100% kosztów kwalifikowalnych projektu, a więc nie będzie wymagany wkład własny. Ze wsparcia, poza MŚP, skorzystać będą mogły także przedsiębiorstwa o statusie small mid-cap oraz mid-cap.

W perspektywie finansowej na lata 2021-2027 zdecydowano się na wydzielenie dodatkowych dwóch kategorii przedsiębiorstw, które będą miały dostęp do szerszej ofert programów (m.in. kredytu ekologicznego). Do tej pory, zgodnie z definicją MŚP, do MŚP należały firmy, które zatrudniały mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekraczał 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekraczał 43 mln euro. W Polsce firmy rzadko przekraczały wspomniany roczny obrót i roczną sumę bilansową, zatem o ich wielkości decydował poziom zatrudnienia. Tak więc wszystkie przedsiębiorstwa zatrudniające więcej niż 250 pracowników były traktowane jako „duże”.

W związku z powyższym w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027 stosowane będą dwa dodatkowe typy przedsiębiorstw:

 • Small mid-cap – „mała spółka o średniej kapitalizacji” – przedsiębiorstwo zatrudniające do 499 pracowników, którego roczne obroty nie przekraczają 50 mln EUR, a roczna suma bilansowa – 43 mln EUR.
 • Mid-cap – „spółka o średniej kapitalizacji” – przedsiębiorstwo zatrudniające nie więcej niż 3 000 pracowników, którego roczne obroty nie przekraczają 50 mln EUR, a roczna suma bilansowa – 43 mln EUR.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Doradztwo europejskie

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.