15 marca 2018 r. weszły w życie przepisy modyfikujące w istotny sposób dotychczasowy tryb składania rocznych sprawozdań finansowych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez sądy rejestrowe oraz do urzędu skarbowego. W konsekwencji, złożenie sprawozdania za 2017 r. powinno się odbywać na nowych zasadach, które przedstawiamy poniżej.

Jak złożyć sprawozdanie finansowe za 2017 rok? Oto [INSTRUKCJA]

Istota i kierunek zmian

Na mocy ustawy z dnia z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 398; dalej: „Ustawa Zmieniająca”) 15 marca 2018 r. stworzone zostało Repozytorium Dokumentów Finansowych, w którym gromadzone są sprawozdania finansowe podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców oraz dokumenty z nimi związane, tj. sprawozdania z działalności, opinia i raport z badania biegłego rewidenta, jak również uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie finansowe wraz z uchwałą w przedmiocie podziału zysku lub pokrycia straty.

Począwszy od 1 października 2018 r. powyższe dokumenty składane będą wyłącznie w postaci elektronicznej na odpowiednim, stworzonym przez ustawodawcę formularzu. Niemniej, obowiązek składania sprawozdań finansowych i powiązanych dokumentów wyłącznie w formie elektronicznej dotyczy już sprawozdań finansowych za 2017 r., choć sporządzonych jeszcze w tradycyjnej, papierowej formie i przesłanych do Repozytorium Dokumentów Finansowych w postaci odpowiednio podpisanych skanów. Powyższe oznacza, że w obecnym stanie sprawnym, sprawozdanie finansowe złożone do sądu rejestrowego w papierowej formie nie zostanie przyjęte.

 

Jakie dokumenty należy złożyć do Repozytorium Dokumentów Finansowych?

Ustawa Zmieniająca nie modyfikuje zakresu dokumentów, jakie przedsiębiorcy wpisani do rejestru prowadzonego przez sąd rejestrowy winni sporządzić i złożyć do rejestru oraz urzędu skarbowego. W konsekwencji, tak jak dotychczas, jednostki powinny sporządzić sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności oraz poddać je badaniu biegłego rewidenta, stosownie do przepisów Ustawy o Rachunkowości, a następnie właściwe organy tychże podmiotów powinny podjąć uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania oraz podziału zysku lub pokryciu straty.

Niezwłocznie po sporządzeniu i zatwierdzeniu powyżej wskazanych dokumentów, sprawozdanie finansowe wraz z dodatkowymi dokumentami powinno zostać złożone do Repozytorium Dokumentów Finansowych.

Jak złożyć dokumenty do Repozytorium Dokumentów Finansowych?

Na wstępie należy wskazać, iż zgodnie z przepisami Ustawy Zmieniającej, sprawozdanie finansowe może zostać złożone do Repozytorium Dokumentów Finansowych wyłącznie przez członka zarządu albo wspólnika uprawnionego do reprezentacji danego podmiotu, którego PESEL wpisany jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru, która to osoba owo zgłoszenie jest zobowiązana opatrzyć albo podpisem kwalifikowanym, albo podpisać za pomocą profilu zaufanego ePUAP. W konsekwencji, w pierwszej kolejności należy wytypować osobę spełniającą powyższe kryteria i pozyskać dla niej albo podpis kwalifikowany albo ePUAP. Założenie ePUAP jest bezpłatne i trwa maksymalnie kilka dni, natomiast zdobycie podpisu kwalifikowane może zająć kilka tygodni i związane jest z koniecznością poniesienia opłat za jego użytkowanie.

Następnie konieczne jest założenie konta przez taką osobę na oficjalnej stronie Ministerstwa Sprawiedliwości oraz wyszukanie podmiotu, dla którego składane będą dokumenty, poprzez wskazanie numeru w Krajowym Rejestrze Sądowym. Po wyszukaniu podmiotu i wskazaniu osoby, która będzie składała dokumenty finansowe, należy postępować zgodnie z instrukcjami i komunikatami wyświetlającymi się kolejno na wskazanej powyżej stronie internetowej, tj. załączać po kolei poszczególne dokumenty, wymagane przez system. Po zakończeniu procesu, osoba składająca otrzyma potwierdzenie złożenia, a wpis o przyjęciu dokumentów do Repozytorium Dokumentów Finansowych pojawi się również niezwłocznie w odpisie z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Porady praktyczne

Przed przystąpieniem do procedury składania dokumentów do Repozytorium Dokumentów Finansowych konieczne jest przygotowanie skanów właściwych dokumentów, które następnie będą załączone do systemu. Co istotne, system przewiduje konieczność „rozdzielnia” sprawozdania finansowego na odpowiednie części, to znaczy, że powinniśmy osobno przygotować fotokopię bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunek przepływów pieniężnych, jak również osobno uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty. Dodatkowo, w całości tworzymy fotokopię sprawozdania z działalności i opinii biegłego wraz ze sprawozdaniem z badania. Jeżeli stosownie do przepisów Ustawy o Rachunkowości, dana jednostka nie sporządza określonych dokumentów, nie składa ich do Repozytorium Dokumentów Finansowych.

Co z urzędem skarbowym?

Ustawa Modyfikująca przewiduje, iż złożenie sprawozdania finansowego i dokumentów dodatkowych do Repozytorium Dokumentów Finansowych spowoduje automatyczne ich przekazanie do właściwego urzędu skarbowego, a tym samym przedsiębiorcy nie będą zobowiązani do ich oddzielnego składania do urzędu, tak jak to miało miejsce dotychczas.  Co istotne jednak, powyżej opisany mechanizm będzie aktywny dopiero począwszy od 1 października 2018 r. W związku z tym, sprawozdania finansowe za 2017 r.  wraz z uchwałą zatwierdzającą oraz uchwałą w przedmiocie przeznaczenia zysku lub pokrycia straty powinny zostać złożone osobno do naczelnika właściwego urzędu skarbowego, na dotychczasowych zasadach i to niezależnie od ich złożenia do Repozytorium Dokumentów Finansowych.

Ważny fragment

Od 1 października 2018 r. przedsiębiorcy zaoszczędzą na czasie – sprawozdanie finansowe i dokumenty dodatkowe złożone do Repozytorium Dokumentów Finansowych będą automatyczne przekazane do właściwego urzędu skarbowego.

Konstrukcja Repozytorium Dokumentów Finansowych jest intuicyjna i nie powinna przysporzyć przedsiębiorcom wielu problemów, choć naturalnie posiada pewne systemowe ograniczenia. Przed przystąpieniem do realizacji czynności należy jednak pozyskać odpowiednie podpisy (tj. kierownika jednostki, osoby której powierzono prowadzenie ksiąg, czy wspólników) i przygotować dokumenty, tak by możliwe było ich załączenie stosownie do instrukcji i komunikatów przekazywanych przez system. Złożenie dokumentów do Repozytorium Dokumentów Finansowych jest wolne od opłat, a dokumenty owe zostają niezwłocznie udostępnione wszystkim zainteresowanym w przeglądarce dokumentów finansowych. Co istotne, ze wskazanej powyżej procedury składania dokumentów do Repozytorium Dokumentów Finansowych nie skorzystają podmioty, których członkowie zarządu albo wspólnicy uprawnieni do reprezentacji nie posiadają numeru PESEL wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Jedyną możliwością uczynienia zadość obowiązkowi złożenia rocznego sprawozdania przez te podmioty jest złożenie odpłatnego wniosku w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu s24.

AUTOR: Justyna Nykiel, Specjalista, Aplikant radcowski,  Kancelaria Prawna 

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Jak złożyć sprawozdanie finansowe za 2017 r.?

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Grzegorz Maślanko

Partner, Radca Prawny

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.