Ministerstwo Finansów podjęło pierwszy krok w kierunku korzystnej dla podatników zmiany zasad rozliczania w kosztach podatkowych odpisów amortyzacyjnych. Do Rządowego Centrum Legislacji (RCL) trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wcześniej opublikowany na stronie Ministerstwa.

Projekt ogłoszony na stronach RCL (nr z wykazu prac UD203) nie różni się niczym od uprzednio opublikowanego na stronach resortu. Oznacza to, że da możliwość corocznego jednorazowego rozliczenia nakładów na środki trwałe do wysokości 100 tys. PLN, przy minimalnej wartości nakładów w wysokości 10 tys. PLN. Z założenia ma nie być objęty reżimem pomocy de minimis – skorzystać z niego będą więc mogli wszyscy podatnicy.

Preferencja w „widełkach” od 10 000 do 100 000 PLN

Projekt nowelizacji przewiduje, że podatnicy będą mogli dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nowych środków trwałych nabytych w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji, o wartości min. 10 000 PLN (również jeżeli łączna wartość początkowa kilku środków trwałych jest równa tej kwocie, a wartość początkowa każdego z nich przekracza 3500 PLN), do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 000 PLN. Nowa reguła dotyczyć ma również nabycia wartości niematerialnych i prawnych.

Wątpliwości interpretacyjnych nie będą mieć także wspólnicy spółek osobowych. Zgodnie z projektem w przypadku spółki niebędącej osobą prawną kwota limitu odpisów amortyzacyjnych odnosi się do łącznej wartości odpisów przypadających na wszystkich wspólników tej spółki.

Rozliczenie musi dotyczyć środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych. Można więc będzie skorzystać z preferencji przy rozpoznawaniu w kosztach podatkowych odpisów od np. szerokiego spektrum maszyn, urządzeń i narzędzi. Podatnik nie zamortyzuje natomiast na korzystniejszych niż dotychczas zasadach środków transportu czy nieruchomości.

Zaliczka w kosztach

Aby skorzystać z nowych zasad podatnik nie będzie musiał wejść w posiadania środka trwałego. Wystarczy, że dokona wpłaty na nabycia środka „którego dostawa zostanie wykonana w następnych okresach sprawozdawczych”, przy czym ustawa nie wprowadza ograniczenia czasowego tego wyprzedzenia. Wyznacza go tylko wprowadzenie środka trwałego do ewidencji.

Prawo zadziała wstecz na korzyść podatnika

Projekt przewiduje czternastodniowe vacatio legis, co nie jest jednak szczególnie istotne dla określenia momentu, od którego nabycia będą mogły być rozliczane z zastosowaniem nowych przepisów. Zgodnie z art. 3 projektowanej ustawy nowe przepisy mają znaleźć zastosowanie do rozpoznania w kosztach podatkowych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych nabytych od dnia 1 stycznia 2017 r. oraz dokonanych od tego dnia wpłat na poczet nabycia tych środków.

Zmiana decyzji bez korekty wstecz

Zgodnie z projektem szczególnym uregulowaniom ma podlegać sytuacja, w której podatnik zaliczył do kosztów uzyskania przychodów wpłatę na poczet nabycia środka trwałego, a następnie:

  • przed jego nabyciem zakończył działalność gospodarczą,
  • zmienił formę opodatkowania na zryczałtowaną opartą o ustawę o podatku tonażowym lub aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych,
  • po nabyciu środka trwałego nie dokona jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od środka trwałego.

Będzie wówczas zobowiązany do rozpoznania w przychodach kwoty wpłaconej na poczet nabycia środka trwałego odpowiednio na ostatni dzień prowadzenia działalności przed jej zakończeniem, zmianą formy opodatkowania lub na dzień, w którym podatnik dokonał pierwszego odpisu na zasadach ogólnych.

W przypadku zbycia takiego środka trwałego podatnik rozpozna w przychodach ww. wpłatę z dniem zbycia środka trwałego.

Podatnicy wykazujący w danym okresie rozliczeniowym dochód uzyskają instrument pomniejszenia go poprzez dokonanie wpłat na poczet nabycia środków trwałych, które zostaną im dostarczone w przyszłości. Niepodleganie ograniczeniom właściwym dla pomocy de minimis oraz limit wartości środków trwałych sprawiają, że zmiana może być szczególnie istotna dla małych podatników, chociaż nie wyklucza prawa dużych podatników do skorzystania  z ulgi na takich samych zasadach.

AUTOR:  Łukasz Kempa

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Doradztwo podatkowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.