15 lutego 2021 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną nr PT9.8101.3.2020 w zakresie kwalifikowania dla celów podatku VAT transakcji z wykorzystaniem kart paliwowych.

Interpretacja dotyczy kart paliwowych w modelu, w którym uczestnikami transakcji są trzy podmioty, gdzie:

  • jeden z podmiotów (np. leasingodawca, spółka dominująca) udostępnia (przekazuje) kontrahentowi karty paliwowe, których nie jest emitentem;
  • drugi podmiot – kontrahent ten (np. leasingobiorca, spółka zależna) za pomocą ww. kart dokonuje zakupu towaru od trzeciego podmiotu – dostawcy prowadzącego stację paliw (np. spółki paliwowej).

W ocenie Ministerstwa, opartej na przywołanych wyrokach TSUE i NSA (C-235/18 Vega International C-185/01 Auto Lease Holland, I FSK 786/17 NSA), transakcja udostępniania kart paliwowych może być traktowana jako dostawa towarów lub świadczenie usług.

Jednakże powinna być zakwalifikowana jako świadczenie usług, jeżeli w danym przypadku dochodzi do łącznego spełnienia poniższych przesłanek:

  • nabycie paliwa przez odbiorcę (posiadacza karty) następowało bezpośrednio od dostawców prowadzących stacje paliw;
  • wyłącznie odbiorca decydował o sposobach nabycia paliwa (wybór miejsca nabycia), ilości oraz jakości paliwa, momencie zakupu i sposobie wykorzystania paliwa;
  • odbiorca (z wyłączeniem podmiotu pośredniczącego) ponosił całość kosztów związanych z nabyciem paliwa;
  • rola podmiotu pośredniczącego ograniczała się do udostępnienia odbiorcy instrumentu finansowego (karty paliwowej) pozwalającego nabyć towar.

Co istotne, uznanie przedmiotowej transakcji za świadczenie usług oznacza brak prawa do odliczenia VAT naliczonego od paliwa z faktury wystawionej przez podmiot pośredniczący.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Doradztwo podatkowe
Dowiedz się więcej

Analiza umów dotyczących transakcji nabycia paliwa z wykorzystaniem kart paliwowych

Niestety w interpretacji ogólnej nie znajdziemy analizy modeli funkcjonujących na rynku z wykorzystaniem kart paliwowych, a jedynie wskazanie, że każdy przypadek należy analizować indywidualnie.

Rekomendowana jest zatem dokładna analiza umów dotyczących transakcji nabycia paliwa z wykorzystaniem kart paliwowych, pod kątem spełnienia powyższych przesłanek.

Przypominamy, że na mocy ustawy zmieniającej VAT, w ramach pakietu nazwanego SLIM VAT, 1 stycznia 2021 r. został uchylony przepis art. 7 ust. 8 ustawy o VAT:

W przypadku gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, uznaje się, że dostawy towarów dokonał każdy z podmiotów biorących udział w tych czynnościach

Wyeliminowania tego przepisu z porządku prawnego oznacza utratę aktualności, a tym samym mocy ochronnej interpretacji indywidualnych wydanych w zakresie tego przepisu.

Aktualność interpretacji indywidualnej jest bowiem ściśle powiązana z okresem, w jakim obowiązuje przepis, którego dana interpretacja dotyczy. Moc ochronna zakończyła się więc z dniem 31 grudnia 2020 r.

Pełna treść Interpretacji ogólnej znajduje się tutaj.

W przypadku gdybyście mieli Państwo pytania lub uwagi do powyższego materiału, zapraszamy do kontaktu.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Doradztwo podatkowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.