NCBiR od połowy marca prowadzić będzie nabór projektów konsorcjów jednostek naukowych z przedsiębiorcami dotyczących prac R&D, wpisujących się tematycznie w Zakres regionalnych agend naukowo-badawczych w ramach poddziałania 4.1.2 Regionalne agendy naukowo-badawcze Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Co można realizować w ramach wsparcia?

W ramach niniejszego konkursu możliwe jest dofinansowanie projektów obejmujących badania przemysłowe i  prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekt, w którym nie przewidziano prac rozwojowych, nie uzyska dofinansowania). Elementem projektu mogą być także prace przedwdrożeniowe (do 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu).

Projekt musi wpisywać się w tematycznie w Zakres regionalnych agend naukowo-badawczych, do których należy:

 • Zdrowe społeczeństwo
 • Biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa
 • Zrównoważona energetyka, transport i budownictwo
 • Innowacyjne technologie dla środowiska
 • Innowacyjne technologie i procesy przemysłowe

W ramach konkursu mogą być dofinansowane wyłącznie projekty, których rezultat:

 • stanowi innowację produktową lub procesową oraz
 • charakteryzuje się nowością co najmniej w skali polskiego rynku, w kontekście posiadanych przez niego nowych cech, funkcjonalności, w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku.

Miejsce realizacji projektu musi znajdować się w województwie innym niż mazowieckie.

Sprawdź Doradztwo europejskie Grant Thornton

Dla kogo jest przeznaczone wsparcie?

Beneficjentami programu będą konsorcja, w skład którego wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa (lider konsorcjum) oraz jedno przedsiębiorstwo. W skład konsorcjum może wejść nie więcej niż 5 podmiotów,  z zastrzeżeniem, że udział kosztów kwalifikowalnych przedsiębiorstwa/przedsiębiorstw w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu wynosi minimum 30%.

W projekcie możliwe jest powierzenie realizacji części prac B+R podwykonawcom. Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć:

 • 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych ponoszonych w projekcie przez przedsiębiorcę,
 • 10% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych ponoszonych w projekcie przez jednostkę naukową,
 • 70% całkowitych kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych w ramach pomocy de minimis ponoszonych przez danego przedsiębiorcę.

W przypadku realizacji projektu w ramach konsorcjum, Lider konsorcjum oraz Konsorcjanci nie mogą zlecać sobie nawzajem realizacji prac w projekcie.

Alokacja

Do rozdysponowania przeznaczono kwotę 200 mln PLN.

Wysokość wsparcia

 • minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu – 1 mln PLN
 • maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu – maksymalnie 10 mln zł.

Maksymalna intensywność pomocy wynosi:

Status

Badania przemysłowe

Prace rozwojowe

Prace przedwdrożeniowe

mikro

80%

60%

– pomoc de minimis – 90%

– usługi doradcze dla MŚP – 50% (maksymalnie 2 mln euro)

małe

średnie

75%

50%

duże

65%

40%

jednostka naukowa

100%

100%

Nabór wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu mogą być składane w okresie od 15 marca 2018 r. do 15 maja 2018 r., przy czym konkurs podzielony jest na 2 rundy trwające:

 • od 15 marca do 16 kwietnia,
 • od 17 kwietnia do 15 maja (do godz. 16:00).

Inne ważne informacje

Konsorcjum w danym składzie może złożyć w konkursie maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie.

Okres realizacji projektu nie może przekraczać 3 lat.

Prawa majątkowe do wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych będących rezultatem projektu przysługują Konsorcjantom w proporcji odpowiadającej faktycznemu ich udziałowi w całkowitej kwocie kosztów kwalifikowalnych tychże badań lub prac.

Konkurs 4.1.2 PO IR to świetna okazja do zrealizowania wspólnych pomysłów świata nauki i biznesu z zakresu wskazanego w regionalnych agendach naukowo-badawczych.

AUTOR : Łukasz Smetaniuk, Specjalista ds. funduszy unijnych, Doradztwo Europejskie

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Kolejny nabór wniosków o dofinansowanie projektów R&D regionalnych agend naukowo-badawczych"

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.