Różnorodność towarów i usług oraz duża konkurencja na rynku mobilizuje przedsiębiorców do przeprowadzenia różnego rodzaju przedsięwzięć, które mają na celu zachęcić potencjalnych nabywców do dokonania zakupu. Należy jednak pamiętać, że każda z akcji promocyjnych, w zależności od jej rodzaju, niesie za sobą określone konsekwencje podatkowe. Spośród wielu możliwości, przedsiębiorcy często decydują się na organizację konkursu bądź sprzedaży premiowej.

Na gruncie Ustawa PIT wolna od podatku jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2000 zł. Co istotne, zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Definicja konkursu i sprzedaży premiowej

Pomimo wieloletniego obowiązywania powyższego zwolnienia, ustawodawca nie zdecydował się na wprowadzenie w Ustawie PIT definicji konkursu czy też sprzedaży premiowej. Pojęcia te były jednak wielokrotnie interpretowane przez organy podatkowe i sądy administracyjne.

Przykładowo w interpretacji nr ILPB1/415-1254/14-4/AN organ podatkowy uznał, że przedsięwzięcie można określić mianem konkursu jeśli istnieje w nim element współzawodnictwa w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu. W powszechnym rozumieniu konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie zwycięzcy bądź kilku zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria. Równie ważnym jak element współzawodnictwa jest strona formalna całego przedsięwzięcia. Konieczne jest bowiem sporządzenie regulaminu konkursu, w którym określona zostanie nazwa konkursu, organizator, uczestnicy konkursu, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Doradztwo podatkowe
Dowiedz się więcej

Do sprzedaży premiowej odniósł się natomiast organ podatkowy w interpretacji nr 2461-IBPB-2-2.4511.1120.2016.3.AR wskazując, że sprzedaż premiową cechuje:

  • powiązanie przekazania nagrody z faktem zakupu przez osobę otrzymującą premię promocyjnego towaru lub usługi, lub też zakupu za określoną kwotę, bądź zebrania określonej ilości punktów,
  • gwarancja otrzymania premii po spełnieniu ustalonych warunków.

Jak wynika z powyższego, istotą konkursu jest współzawodnictwo które ma na celu wyłonienie najlepszego uczestnika i jego nagrodzenia. Tymczasem, w przypadku sprzedaży premiowej beneficjentem może zostać każdy podmiot, który spełni określone dla tej sprzedaży warunki. Oznacza to, że sprzedaż premiowa i konkurs to dwa przedsięwzięcia o różnym charakterze.

Przekazanie wygranej w konkursie w ramach sprzedaży premiowej

Co istotne, zgodnie z aktualnym orzecznictwem, przekazanie wygranej w konkursie czy nagrody w ramach sprzedaży premiowej wiąże się po stronie płatnika z obowiązkiem pobrania 10% zryczałtowanego podatku od nagrody. Przepisy określające obowiązek pobrania takiego podatku nie różnicują sytuacji, w której beneficjentem konkursu bądź sprzedaży premiowej jest przedsiębiorca i osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. Zatem w jednym i w drogim przypadku płatnik będzie zobowiązany do pobrania podatku z ta różnicą, że w przypadku nagrody z tytułu sprzedaży premiowej przyznanej beneficjentowi prowadzącemu działalność gospodarczą nie znajdzie zastosowanie zwolnienie dla nagrody do kwoty 2.000,00 PLN. Zatem po stronie płatnika powstanie obowiązek poboru podatku bez względu na wartość nagrody. Jednocześnie w takim zakresie, w jakim zastosowanie będzie miało zwolnienie, po stronie płatnika nie powstanie obowiązek sporządzenia informacji PIT-11.

Jak wynika z powyższego, organizując akcję o charakterze promocyjnym przedsiębiorca powinien ustalić, jaki będzie miała charakter: konkursu czy sprzedaży premiowej. Umożliwi to bowiem prawidłowe wywiązanie się z obowiązku płatnika PIT z tytułu wypłacanej nagrody.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Doradztwo podatkowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Dominika Dobek

Doradca Podatkowy

Specjalizacje

Skontaktuj się

Dominika Dobek

Doradca Podatkowy

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.