Grupa kapitałowa niejednokrotnie nabywa jednostki, których dotychczasowi właściciele są jednocześnie właścicielami jednostki dominującej. I tu powstaje pytanie – jak podejść do rozliczenia nabycia takiej jednostki w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy? Czy podejście w konsolidacji jest analogiczne do zasad rozliczania połączeń jednostek pod wspólną kontrolą?

Temat ten jest odmiennie rozstrzygnięty na gruncie polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości (dalej: MSR).

W polskich regulacjach mamy do czynienia z dualizmem tj. zasady rozliczania połączeń korporacyjnych nie są tożsame z podejściem stosowanym w konsolidacji do rozliczania relacji jednostka dominująca – jednostka zależna. Konsolidacja rządzi się własnymi prawami. Stąd o ile w przypadku połączeń korporacyjnych dostępne są dwa modele rozliczenia w odniesieniu do jednostek pod wspólną kontrolą tj. metoda nabycia lub metoda łączenia udziałów, to niestety w konsolidacji do dyspozycji jest tylko i wyłącznie metoda nabycia.

 

W MSR sytuacja wygląda inaczej. Międzynarodowy Standard sprawozdawczości Finansowej nr 3 „Połączenia przedsięwzięć” nie różnicuje podejścia w zależności od formy przeprowadzenia transakcji. A zatem zarówno w przypadku połączeń korporacyjnych, jak i relacji jednostka dominująca – jednostka zależna, podejście jest spójne. Innym problemem jest natomiast luka prawna, wynikająca z faktu, że połączenia pod wspólną kontrolą wyłączone są z zakresu MSSF 3. W konsekwencji politykę rachunkowości dla połączeń pod wspólną kontrolę określa samodzielnie zarząd jednostki dominującej, uwzględniając wytyczne zawarte w MSR nr 8 „Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów”.

Autorem publikacji jest Elżbieta Podolak, Departament Audytu

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Konsolidacja a połączenia jednostek pod wspólną kontrolą

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Dawid Napierała

Partner, Biegły rewident

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.