Kontrakt menedżerski jest umową nienazwaną w rozumieniu polskiego ustawodawstwa, to znaczy, że pewne kwestie nie zostały uregulowane w sposób bezpośredni dla tego typu umowy. Pytania podatników może rodzić kontrakt menedżerski zawierany z osobą prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą. W niniejszym artykule omawiamy kwestie budzące wątpliwości.

Podatkowe uwarunkowania kontraktu menedżerskiego

Kontrakt menedżerski jest umową należącą do katalogu umów nienazwanych na gruncie prawa cywilnego. Istnienie kontraktu menedżerskiego należy identyfikować analizując zapis umowy wiążącej strony stosunku usługowego, nie natomiast jej nazwę.

Przyjmuje się, że z kontraktem menedżerskim mamy do czynienia wówczas, gdy w ramach świadczenia usługi, strona umowy zobowiązuje się do pełnienia obowiązków zarządczych na rzecz drugiej strony umowy. W rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody uzyskiwane na podstawie kontraktu menedżerskiego należy uznać za dochody z działalności wykonywanej osobiście.

Ważny fragment

Dochody podatnika, uzyskiwane na podstawie umowy, która stanowi kontrakt menedżerski należy opodatkować według progresywnej skali podatkowej – odpowiednio 17% lub 32%.

W omawianym przypadku, usługobiorca pełni rolę płatnika, tym samym jest on obowiązany do obliczania, pobierania i wpłacania zaliczek na podatek dochodowy do urzędu skarbowego.

Ubezpieczenia społeczne w kontrakcie menedżerskim

Ustawy regulujące obowiązek ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych nie regulują wprost zasad oskładkowania kontraktu menadżerskiego. Dla celów ubezpieczeniowych osoba zatrudniona na podstawie kontraktu menedżerskiego podlega obowiązkowi ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego na takich samych zasadach jak strona innej umowy cywilnoprawnej, np. umowy zlecenia.

Ważny fragment

Menedżer „na kontrakcie” podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu, a także obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

W przypadku zatrudnienia osoby na podstawie kontraktu menadżerskiego, powstaje więc obowiązek obliczania i przekazywania co miesiąc do ZUS składek na ubezpieczenia społeczne i składki na ubezpieczenie zdrowotne tej osoby od podstawy wymiaru składek równej całości wynagrodzenia z tytułu kontraktu.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Doradztwo podatkowe
Dowiedz się więcej

Menedżer na B2B

Ważny fragment

Do dochodów z działalności wykonywanej osobiście należy zaliczyć również dochody uzyskiwane w tytułu kontraktu menedżerskiego, zawartego w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej.

Nie ma w tym przypadku znaczenia forma prowadzonej przez podatnika działalności, gdyż przynależność dochodów uzyskiwanych z tytułu kontraktu menedżerskiego lub innych umów o podobnym charakterze, do dochodów z działalności wykonywanej osobiście, została wprost uregulowana w art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podobnie sytuacja kształtuje się w przypadku obowiązku ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. Obowiązki podatnika należy rozpatrywać w kontekście kontraktu menedżerskiego, nie zaś samej działalności prowadzonej przez podatnika.

Tym samym, w przypadku, gdy kontrakt menedżerski został zawarty w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i podatnik uzyskuje przychody jedynie z tytułu tego kontraktu, usługobiorca jako płatnik jest zobowiązany do oskładkowania takich dochodów. Inaczej będzie w sytuacji, kiedy menedżer będzie osiągał dochody zarówno z kontraktu menedżerskiego oraz z prowadzonej działalności gospodarczej. Wówczas dojdzie do zbiegu tytułów do ubezpieczeń. W takiej sytuacji wymagane będzie ustalenie, z którego tytułu powinny zostać obliczone i odprowadzone obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne.

Podsumowując, dochody uzyskiwane przez podatnika z tytułu kontraktu menedżerskiego zostały odgórnie zakwalifikowane przez ustawodawcę do dochodów z działalności wykonywanej osobiście, co rodzi określone obowiązki podatkowe i ubezpieczeniowe.

AUTORZY: Łukasz Boszko, Senior Konsultant oraz Joanna Krajnik, Konsultant, Bieżące doradztwo podatkowe

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Doradztwo podatkowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.