Treść artykułu

W ostatnim odcinku cyklu nawiązaliśmy do problemu, z którym coraz częściej spotykają się podatnicy z grup międzynarodowych. Chodzi mianowicie o sytuację, kiedy zagraniczna spółka powiązana otrzymuje od organów podatkowych decyzję, zgodnie z którą ceny w transakcjach z podmiotami powiązanymi były nierynkowe, w związku z czym została podwyższona podstawa opodatkowania. W takim przypadku, polscy podatnicy otrzymują zazwyczaj od swojej grupy kapitałowej informację o konieczności dokonania odpowiedniej korekty dochodu w Polsce.

Co zatem powinien zrobić polski podatnik, kiedy grupa kapitałowa przekazuje mu polecenie dokonania korekty, wynikającej z oszacowania dochodów w zagranicznym podmiocie powiązanym? Przede wszystkim powinien zebrać dokumentację do korekty tj. poprosić o protokół z kontroli i/lub decyzję, w której organy podatkowe dokonały oszacowania dochodów, skorygowaną deklarację podatkową wraz z wyjaśnieniami oraz potwierdzenie zapłaty zaległości podatkowej. Lista dokumentów, które zostały wskazane w zdaniu poprzednim jest przykładowa; każdorazowo należy ustalić ze spółką powiązaną, jaką dokumentacją korekty dysponuje i w jaki sposób może być ona udostępniona. Dopiero po skompletowaniu takiej dokumentacji, podatnik może złożyć korektę deklaracji CIT-8 powołując się w wyjaśnieniach do korekty na art. 9 ust. 2 odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, który brzmi:

  1. Jeżeli umawiające się państwo włącza do zysków własnego przedsiębiorstwa i odpowiednio opodatkowuje również zyski przedsiębiorstwa drugiego umawiającego się państwa, z tytułu których przedsiębiorstwo to zostało opodatkowane w tym drugim państwie, a zyski w ten sposób połączone są zyskami, które osiągnęłoby przedsiębiorstwo pierwszego państwa, gdyby warunki ustalone między oboma przedsiębiorstwami były takie jak między przedsiębiorstwami niezależnymi, wtedy to drugie państwo dokona odpowiedniej korekty kwoty podatku wymierzonego w tym państwie. Przy ustalaniu takiej korekty będą odpowiednio uwzględnione inne postanowienia niniejszej konwencji, a właściwe organy umawiających się państw będą w razie konieczności porozumiewać się ze sobą bezpośrednio.

Sprawdź Ceny transferowe Grant Thornton

 

Dodatkowo podatnik może powołać się na regulację art. 11 ust. 8b-d ustawy CIT, które traktują o możliwości dokonania korekty:

8b. Jeżeli dochody podatnika będącego podmiotem krajowym zostaną przez administrację podatkową innego państwa uznane za dochody powiązanego z podatnikiem podmiotu zagranicznego i zaliczone do podlegających opodatkowaniu dochodów tego podmiotu zagranicznego, w celu wyeliminowania podwójnego opodatkowania dokonuje się korekty dochodów podatnika będącego podmiotem krajowym, jeżeli przepisy właściwych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, taką korektę przewidują.

8c. Korekta dochodów, o której mowa w ust. 8b, służy określeniu dochodów podatnika będącego podmiotem krajowym, jakie byłyby przez ten podmiot uzyskane, gdyby warunki handlowe lub finansowe ustalone z podmiotem zagranicznym, o którym mowa w ust. 8b, odpowiadały warunkom, jakie byłyby uzgodnione między podmiotami niezależnymi.

8d. Przepisy ust. 1-3a, 8b i 8c stosuje się odpowiednio przy określaniu dochodu podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2, prowadzącego działalność przez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, lub podatnika, o którym mowa w art. 3 ust.1, prowadzącego działalność przez zagraniczny zakład położony poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie dochodów podlegających przypisaniu do tego zagranicznego zakładu.

Należy zwrócić uwagę, że od 1.01.2015 będzie możliwe dokonanie korekty również w przypadku doszacowania dochodu w transakcjach między podmiotami krajowymi na zgodnie ze znowelizowanym art. 11 ust. 8a ustawy CIT.

8e.Przepisy ust. 8b i 8c stosuje się odpowiednio w przypadkach, w których:

1) organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej określił dochody podatnika w związku z ustaleniem lub narzuceniem pomiędzy podmiotami krajowymi warunków, o których mowa w ust. 1, lub

2) podatnik po zakończeniu kontroli podatkowej skorzystał z uprawnienia do skorygowania zeznania o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym w przypadku ujawnienia przez kontrolę nieprawidłowości w związku z ustaleniem lub narzuceniem pomiędzy podmiotami krajowymi warunków, o których mowa w ust. 1, lub

3)podatnik skorzystał z uprawnienia do skorygowania uprzednio złożonej deklaracji, zgodnie z art. 14c ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz.U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214, z późn. zm. [42] ), w przypadku ujawnienia przez kontrolę nieprawidłowości w związku z ustaleniem lub narzuceniem pomiędzy podmiotami krajowymi warunków, o których mowa w ust. 1.

Wprawdzie przepisy MK OECD nie wskazują terminu ani metody dokonania korekty, ale art. 11 ust. 8b-e ustawy CIT nakazuje dokonania korekty dochodów podatnika krajowego, dlatego w naszej ocenie, do jej wprowadzenia należy zastosować art. 82 § 2 Ordynacji podatkowej, czyli tak jak wskazaliśmy powyżej, należy złożyć korektę deklaracji CIT-8. Jeszcze raz przy tym należy podkreślić, że co prawda polski podatnik ma prawo dokonania korekty, to jednak nie oznacza, że polskie władze podatkowe muszą automatycznie zaakceptować jej zasadność lub wysokość. Organy podatkowe w takim przypadku z dużym prawdopodobieństwem rozpoczną postępowanie podatkowe celem weryfikacji prawidłowości rozliczenia korekty wynikającej z korekty dochodów za granicą.

Co zatem stanie się, jeżeli polskie organy podatkowe zakwestionują zasadność korekty lub jej wysokość? Odpowiedzi na to pytanie poświęcone będą kolejne artykuły naszego cyklu, w którym omówimy tzw. procedurę wzajemnego porozumiewania się oraz procedury arbitrażowej.

 

 Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Najczęściej czytane