fbpx

Treść artykułu

W ostatnim czasie pojawiły się interpretacje indywidualne wskazujące na zmianę stanowiska Ministra Finansów w zakresie rozliczenia kosztów w czasie i konieczności powiązania ujęcia podatkowego z ujęciem bilansowym.

Przez ostatnie kilka lat obserwowaliśmy spór pomiędzy podatnikami, opowiadającymi się za możliwością jednorazowego rozliczenia w kosztach pośrednich wydatków, które bilansowo rozliczane były w czasie. Minister Finansów w wydawanych interpretacjach prezentował stanowisko, że przez ujęcie kosztu w księgach rachunkowych na potrzeby art. 15 ust. 4e Ustawy CIT należy rozumieć ich ujęcie jako kosztu dla celów bilansowych. W efekcie takiego podejścia organy podatkowe sprzeciwiały się możliwości jednorazowego ujmowania w ciężar kosztów podatkowych takich wydatków, których nie dało się przypisać do określonego okresu, ale dla celów bilansowych ujmowano je poprzez rozliczenia międzyokresowe. 

Minister Finansów w takich przypadkach jednolicie wskazywał, że skoro dla celów bilansowych wydatek rozliczany jest w czasie, to analogicznie powinien być rozliczany na gruncie podatku dochodowego, mimo, że taka wykładnia pozostawała w sprzeczności z literalną treścią przepisów podatkowych.

Podkreślić przy tym należy, że stanowisko sądów administracyjnych w ww. zakresie było całkowicie odmienne od podejścia Fiskusa.

Sprawdź Doradztwo podatkowe Grant Thornton

Zmiana stanowiska MF w zakresie podatkowego rozliczenia kosztów pośrednich w czasie

W ostatnim czasie zauważyć można zmianę stanowiska Ministra Finansów. W lutym wydanych zostało kilka interpretacji (por. interpretacje nr: 0111-KDIB2-3.4010.382.2018.1.LG czy nr: 0114-KDIP2-1.4010.512.2018.2.JS), które wskazują, że moment ujęcia wydatku jako kosztu w księgach rachunkowych pozostaje bez znaczenia dla podatkowego ujęcia tych wydatków jako kosztu. W pierwszej z powołanych interpretacji organ podkreśla, że: „(…) rozliczenie przedmiotowych kosztów remontu, dla celów rachunkowych, poprzez czynne rozliczenia międzyokresowe przez okres 10 lat nie ma znaczenia dla celów podatkowych. Rozliczenie kosztów remontu powinno następować, na podstawie odpowiednio udokumentowanych wydatków, w dacie poniesienia kosztu, tj. w dniu w którym ujęto koszt na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku) w księgach rachunkowych.” Podkreślenia wymaga, że interpretacje te nie są wynikiem ingerencji sądu, ale wyrazem własnego stanowiska organu.

Ważny fragment

Powyższe należy zatem poczytywać jako zmianę stanowiska Ministra w zakresie podatkowego rozliczenia kosztów pośrednich w czasie.

Zmianę stanowiska Ministra Finansów należy ocenić pozytywnie – odzwierciedla ono bowiem słuszną linię interpretacyjną. Niemniej jednak podkreślić należy, że zmiana stanowiska poprzedzona była wieloletnią nieprawidłową praktyką organów podatkowych i niesłusznym kwestionowaniem zasad rozliczenia kosztów przyjętych przez podatników.

AUTOR: Elżbieta Ślusarczyk, Doradca, Doradztwo Podatkowe 

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Doradztwo podatkowe Zobacz wszystkie

Wykorzystanie dowodów z innego postępowania

Organ podatkowy kontrolując zobowiązania podatnika, w tym kontrolując zasadność zadeklarowanego zwrotu podatku VAT, dość często korzysta z prawa do weryfikowania rozliczeń i dokumentów u jego kontrahenta – zarówno kupującego od podatnika, jak i sprzedającego na…

Najczęściej czytane