Na podstawie art. 2 ust. 5 Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2016r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017r. określona została płaca minimalna na poziomie 2000 zł brutto, czyli o 150 zł więcej niż w bieżącym roku. Rozporządzenie dotyczące minimalnego wynagrodzenia wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2017r.

Zmiana dotyczyć będzie również osób, które po raz pierwszy podejmą pracę w 2017 roku. Wszyscy pracownicy będą mieli prawo do 100% minimalnego wynagrodzenia niezależnie od stażu pracy. Zniknie dotychczasowa zasada 80% minimalnego wynagrodzenia w okresie pierwszego roku zatrudnienia.

Dodatkowo od 1 stycznia 2017r. wprowadzono minimalną stawkę godzinową dla zleceniobiorców, która została ustalona na poziomie 13zł brutto za godzinę. Minimalna stawka godzinowa ma obejmować  umowy, o których mowa w art. 734 i art. 750 Kodeku cywilnego, czyli umowy zlecenie oraz umowy o świadczenie usług. Celem tej regulacji jest przeciwdziałanie nadużywania umów cywilnoprawnych oraz dodatkowa ochrona osób, które otrzymują wynagrodzenie na najniższym poziomie.

Wysokość minimalnej stawki godzinowej będzie corocznie ustalana na nowo, tak aby wzrastała wraz ze wzrostem miesięcznego wynagrodzenia minimalnego. Stawka godzinowa będzie waloryzowana o wskaźnik wynikający z podzielenia minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na rok następny przez wysokość minimalnego wynagrodzenia, które obowiązuje w roku, w którym odbywają się negocjacje.

Sprawdź Outsourcing kadr i płac Grant Thornton

Obliczenia minimalnej stawki godzinowej w 2017 roku:

[2000zł (minimalne wynagrodzenie od 1.01.2017r.) : 1850zł (minimalne wynagrodzenie w 2016r.) * 12zł = 12,97 ~ 13zł]

Stawka 12 zł jest to kwota ustalona w ustawie z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu oraz niektórych innych ustaw, która podlega waloryzacji w 2017 roku. W kolejnych latach będzie to stawka godzinowa obowiązująca w poprzednim roku. Końcowy wynik powyższego obliczenia zaokrągla się do pełnych dziesiątek groszy, zgodnie z zasadą, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 5 grodzy zaokrągla się w dół, a końcówki kwot wynoszące 5 groszy i więcej zaokrągla się w górę.

Po nowelizacji ustawy powstanie dodatkowy obowiązek, związany z ewidencjonowaniem ilości godzin poświęconych na wykonanie zlecenia lub na świadczenie usługi. Obowiązek ten będzie dotyczył również takich umów, które mają ustalone wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu. Co do zasady, sposób potwierdzania ilości przepracowanych godzin powinien być ustalony przez strony w umowie zlecenie lub o świadczenie usług. W przypadku braku takich ustaleń, zleceniobiorca lub świadczący usługi powinien przedłożyć w formie pisemnej, dokumentowej lub elektronicznej, informację o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usługi. Firma zlecająca wykonanie czynności czy usług, będzie zobowiązana do przechowywania dokumentów związanych z ustaleniem ilości godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usługi przez okres 3 lat od dnia, w którym wynagrodzenia stało się wymagalne. Państwowa Inspekcja Pracy będzie kontrolować przestrzeganie przepisów dotyczących stosowania minimalnej stawki godzinowej. Za naruszenie przepisów przewidywane są kary w wysokości od 1. do 30 tys. zł.

AUTOR: Żaneta Paczkowska, Specjalista ds. kadr i płac, Departament Outsourcingu Rachunkowości

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2017r.

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Usługi Grant Thornton z obszaru: Outsourcing kadr i płac

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów