Zgodnie z zapowiedziami, po burzliwych konsultacjach zmian do Ustawy PIT i Ustawy CIT Ministerstwo Rozwoju i Finansów przedstawiło zaktualizowaną propozycję owych zmian. Bez wątpienia w wielu obszarach należy ją uznać za łagodniejszą i korzystniejszą dla podatników.  Tak też jest w przypadku proponowanego ograniczenia w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów wydatków na usługi niematerialne.

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa złagodzone zostały ograniczenia w zaliczaniu do kosztów podatkowych wydatków na usługi niematerialne.

Przypominamy, iż zgodnie z projektem zmian w Ustawie PIT i Ustawie CIT od 2018 r. obowiązywać mają ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów wydatków na usługi niematerialne. Ograniczenia wynikające z pierwotnego brzmienia nowych regulacji były dość restrykcyjne dla podatników i dotyczyły bardzo szerokiego zakresu kosztów usług niematerialnych.

 

Najważniejsza zmiana

Najistotniejszą modyfikacją proponowanych zmian jest to, że ograniczenia te nie będą dotyczyły usług nabywanych od pomiotów niepowiązanych na gruncie ustaw podatkowych, co znacznie ograniczy zakres podmiotów do których będą one miały zastosowanie.

Ponadto, do zakresu limitowanych usług niematerialnych nie będą zaliczane usługi księgowe, prawne oraz związane z rekrutacją pracowników i pozyskaniem personelu, co budziło wiele kontrowersji w przypadku grup kapitałowych, w których tego rodzaju usługi świadczone są na rzecz innych podmiotów z grupy przez jeden wyspecjalizowany podmiot.

Problem będzie zatem dotyczył w szczególności usług doradczych, reklamowych, zarządzania i kontroli oraz opłat za licencje i patenty, za które należność uiszczana jest na rzecz podmiotów powiązanych.

Wydatki tego typu przekraczające limit 3 mln zł rocznie, będą mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu tylko częściowo – zapowiadany wcześniej limit wynosił 1,2 mln zł. Należy mieć dodatkowo na uwadze, że w przypadku opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z określonych wartości niematerialnych i prawnych (w tym głównie znaków towarowych), w sytuacji, w  której opłaty te dotyczyć będą wartości niematerialnej i prawnej, która była wcześniej własnością podatnika lub spółki osobowej w której podatnik jest wspólnikiem, poniesione opłaty licencyjne nie będą kosztem uzyskania przychodu w części przekraczającej przychód z ich zbycia, niezależnie od wysokości tych opłat.

Istotną zmianą będzie również możliwość odliczenia kosztów ponad dopuszczalny limit w danym roku w kolejnych 5 latach podatkowych, czego poprzedni projekt nie przewidywał ale w ramach przewidzianego limitu.

Doprecyzowaniu uległy również sposób kalkulacji limitów w ramach podatkowych grup kapitałowych.

Przepisy, które w pierwotnym brzmieniu były bardzo restrykcyjne nabrały zdecydowanie łagodniejszych kształtów i dotyczy to nie tylko kwestii usług niematerialnych ale też podatkowych grup kapitałowych czy cienkiej kapitalizacji (rozliczeń kosztów finansowania dłużnego, przy czym nowe brzmienie tych ostatnich wymaga jeszcze  w naszej ocenie doprecyzowania).  Przypominamy, że planowany termin wejścia nowelizacji w życie to 1 stycznia 2018 roku.

AUTOR: Alicja Gaca, Dorada, Doradztwo Podatkowe 

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Dariusz Gałązka

Partner, Biegły rewident

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.