W ostatnim czasie NSA po raz kolejny potwierdził, że podatnik może zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki poniesione na sfinansowanie inwestycji, nawet w przypadku, gdy inwestycja nie została całkowicie zakończona. Ważne jest, aby choćby część budynku była zdatna do korzystania i uzyskała stosowne pozwolenie na użytkowanie. 

Amortyzacja oddanej części nieskończonego obiektu

Sprawa dotyczyła przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w branży hotelarskiej. Rozpoczął on budowę zespołu odnowy biologicznej z basenem i pomieszczeniami rekreacyjno-rozrywkowymi oraz centrum konferencyjnym wraz z przyłączami i instalacjami, inwestycja finansowana była kredytem bankowym. W pierwszej kolejności przedsiębiorca ukończył budowę centrum konferencyjnego. Ta cześć kompleksu była kompletna i zdatna do użytku i została na podstawie pozwolenia inspektora nadzoru budowlanego oddana do używania, mimo, że w pozostałej części obiektu wciąż trwały prace budowlane. Podatnik chciał rozpocząć amortyzację oddanej części obiektu, a także zaliczać do kosztów podatkowych odsetki od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie inwestycji w części, w jakiej kredyt dotyczył centrum konferencyjnego. Fiskus z podatnikiem się nie zgodził, twierdząc, że amortyzacji można dokonywać dopiero po zakończeniu budowy. Na szczęście pozytywne dla przedsiębiorcy rozstrzygnięcie wydał zarówno wojewódzki sąd administracyjny (wyrok z 23.10.2012 r., sygn. akt: I SA/Gd 871/12), jak i NSA (wyrok z 23.04.2015 r., sygn. akt: II FSK 541/13). W uzasadnieniu wyroku WSA wskazał, że kompletność i zdatność do użytku w dniu przyjęcia do używania oznacza, że środek trwały zawiera wymagane elementy konstrukcyjne pozwalające na jego funkcjonowanie zgodnie z przeznaczeniem, jest sprawny technicznie, a jeśli istnieją wymogi formalne, to także są one spełnione (np. wydano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie budynku). Budynek przedsiębiorcy te warunki spełniał, zatem nie było podstaw do kwestionowania prawa zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków na budowę centrum.

Sądy podkreślały, że istotą amortyzacji jest zwrot nakładów poniesionych przed przedsiębiorcę ma wytworzenie budynku, przy pomocy którego  podatnik osiąga przychody podlegające opodatkowaniu, które to nadkłady – z woli ustawodawcy – nie stanowią kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia, a podlegają rozliczeniu w określonym czasie.

Co wyrok NSA oznacza dla przedsiębiorców?

Przyjęcie stanowiska prezentowanego przez organ podatkowy w praktyce oznaczałoby niemożność zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych i odsetek od spłaty kredytu od tej części budynku, która faktycznie wykorzystywana jest do prowadzenia działalności gospodarczej, a tym samym do uzyskiwania przychodów. W konsekwencji przedsiębiorca opodatkowywałby przychody, a nie dochody. Takie podejście należy zatem skrytykować.

Analizowane orzeczenie NSA jest kolejnym potwierdzającym prawo podatników do amortyzacji jedynie części niedokończonego budynku.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Niedokończony budynek w kosztach podatkowych

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.