W wyroku z dnia 27 czerwca 2023 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi uwzględnił skargę oraz uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w zakresie możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od lokali mieszkalnych, tym samym przełamując linię orzeczniczą prezentowaną przez Wojewódzkie Sądy Administracyjne, które jednolicie dotychczas wskazywały, że w trybie skargi na interpretację nie są właściwe do oceny zgodności przepisów podatkowych z konstytucją.

Amortyzacja lokali mieszkalnych – jednak nadal możliwa?

Wprowadzony w ubiegłym roku Polski Ład wyłączył z dniem 1 stycznia 2023 r. możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu odpisów amortyzacyjnych od budynków i lokali mieszkalnych.

Na mocy przepisów przejściowych podatnicy zarówno podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i osób prawnych, mogli nie dłużej niż do 31 grudnia 2022 r. zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od budynków i lokali mieszkalnych, nabytych lub wytworzonych przed dniem 1 stycznia 2022 r.

Tak skonstruowane przepisy przejściowe – przy aprobacie wydawanych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej interpretacji indywidualnych – zdaniem wielu podatników i doradców godziły w konstytucyjną zasadę ochrony praw nabytych.

Nie zgadzając się z takim stanowiskiem wyrażonym w przedmiotowej interpretacji indywidualnej, podatnik wystąpił ze skargą do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, powołując się m.in. konstytucyjną ochronę praw nabytych oraz na konstytucyjną zasadę równości.

Ważny fragment

WSA w Łodzi, uwzględniając skargę podatnika, uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną z uwagi – jak zostało wskazane w ustnych motywach rozstrzygnięcia – na „oczywistą” niezgodność przepisów z konstytucyjną zasadą ochrony praw nabytych.

Skład orzekający uznał za uzasadnione dokonanie „rozproszonej kontroli konstytucyjnej”.

Jak wskazał WSA w Łodzi, szczególną uwagę należy zwrócić na treść wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lutego 2015 r. o sygn. P 10/11, który dotyczył zagadnienia zbliżonego do tego, które było przedmiotem zaskarżonej interpretacji indywidualnej. W cytowanym wyroku uznano, iż ustawa nowelizująca przepisy o podatku dochodowym od osób prawnych pozbawiająca podatników możliwości amortyzacji prawa użytkowania udziału w nieruchomości, wprowadzonego do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych przed 1 stycznia 1999 r., jest niezgodna z wywodzoną z art. 2 Konstytucji zasadą ochrony interesów w toku.

Powołując się na powyższe orzeczenie, Sąd uznał, iż wobec oczywistej niezgodności przepisów ograniczających amortyzację nieruchomości z zasadą ochrony praw nabytych, jest uzasadnione dokonanie rozproszonej kontroli konstytucyjnej i uchylenie interpretacji indywidualnej.

Wyrok jest nieprawomocny. Warto, jednakże wskazać, iż mamy do czynienia w tym przypadku z rozbieżną linią orzeczniczą, a nie jednoznacznie negatywną, co przywraca podatnikom nadzieję na korzystne wyroki w przyszłości i obronę prawa do zaliczania w kosztach uzyskania przychodu odpisów amortyzacyjnych od budynków i lokali mieszkalnych. (Wyrok WSA w Łodzi z 27 czerwca 2023 r. sygn. akt. I SA/Łd 258/23)

Skorzystaj z naszych usług z zakresu: Doradztwo podatkowe
Dowiedz się więcej

Podatnicy uzyskali dodatkowy argument w sporze z organami podatkowymi w zakresie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od nieruchomości mieszkalnych wprowadzonych do ewidencji do 31 grudnia 2021 r., do momentu ich pełnej amortyzacji, czyli też po 2022 roku.

Podatnik, który posiada nieruchomość mieszkalną nabytą i wprowadzoną do ewidencji środków trwałych przed 31 grudnia 2021 r., oraz chcący zaliczać do kosztów uzyskania przychodu odpisy amortyzacyjne z tego tytułu, powinien rozważyć wystąpienie z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej, a w razie (wielce prawdopodobnego) otrzymania negatywnego rozstrzygnięcia – poddanie jej kontroli sądowej, która może być skuteczna.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą dotyczącą kompleksowego wsparcia w tym zakresie oraz do kontaktu ze specjalistami z Zespołu doradztwo podatkowego Grant Thornton.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Doradztwo podatkowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Patryk Kanigowski

Senior Konsultant

Specjalizacje

Skontaktuj się

Patryk Kanigowski

Senior Konsultant

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.