Od 1 stycznia 2020 r. przedsiębiorcy muszą dostosować terminy zapłaty do znowelizowanych przepisów regulujących terminy zapłaty w transakcjach handlowych. Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych ma zwalczać zatory płatnicze i zapobiegać ustalaniu w umowach nadmiernie wydłużonych terminów zapłaty.

Zatory płatnicze bolączką polskich przedsiębiorców

Wchodzące w życie od 1 stycznia 2020 r. przepisy mają na celu polepszenie sytuacji mikro, małych i średnich firm – jak wskazuje ustawodawca w uzasadnieniu do ustawy, ponad połowa polskich przedsiębiorców (w tym w szczególności MŚP) deklaruje opóźnienia w płatnościach jako barierę dla prowadzonej przez siebie działalności. Narzucanie nadmiernie wydłużonych terminów płatności oraz nierzetelna zapłata należności prowadzi bowiem nie tylko do powstawania zatorów płatniczych ale również – w konsekwencji – do ponoszenia dodatkowych kosztów prowadzenia działalności związanych z przeterminowanymi należnościami, osłabienia inwestycji czy wzrostu cen.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Kancelaria prawna
Dowiedz się więcej

Zmiana terminów zapłaty w transakcjach handlowych

Nowelizacja przewiduje rozróżnienie w zakresie terminów płatności w zależności od tego czy transakcja ma charakter symetryczny czy też asymetryczny (który występuje jeżeli dłużnikiem zobowiązanych do zapłaty jest duży przedsiębiorca, a wierzycielem MŚP).

Ustawa w zakresie ustalenia skali przedsiębiorstwa odwołuje się do definicji zawartych w załączniku I rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014, zgodnie z którymi:

  • mikroprzedsiębiorstwo – to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR,
  • małe przedsiębiorstwo – to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 10 mln EUR,
  • średnie przedsiębiorstwo – to przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których obrót nie przekracza 50 mln EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR.
  • duże przedsiębiorstwo – to przedsiębiorstwa inne niż wskazane w pkt. 1-3 powyżej.
Transakcja symetryczna Transakcja asymetryczna
Opis transakcji Wierzycielem i dłużnikiem są dwie jednostki MŚP, dwóch dużych przedsiębiorców lub dłużnikiem jest MŚP, a wierzycielem duży przedsiębiorca Wierzycielem jest jednostka MŚP, a dłużnikiem duży przedsiębiorca
Termin zapłaty Podstawowym terminem zapłaty jest termin 60-dniowy, który może być zmodyfikowany pod warunkiem, że strony w umowie wyraźnie ustalą inny termin i ustalenie to nie jest rażąco nieuczciwe wobec wierzyciela. Termin zapłaty określony w umowie nie może przekroczyć 60 dni, od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usług.

Dodatkowo, zgodnie ze znowelizowanymi przepisami Wierzyciel w pewnych przypadkach może odstąpić od umowy albo wypowiedzieć umowę, jeżeli termin zapłaty określony w umowie przekracza 120 dni liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi.

Odrębne od przedstawionych powyżej zasady dotyczą terminów zapłaty w transakcjach handlowych w sytuacji gdy dłużnikiem jest podmiot publiczny.

Masz wątpliwości? Skontaktuj się z naszym ekspertem!

Maja Jabłońśka, tel. +48 661 530 073, maja.jablonska@pl.gt.com

Sprawozdanie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

W związku z nowelą, na największych podatników nałożony został nowy obowiązek sprawozdawczy, którzy do 31 stycznia każdego roku są zobowiązani do przedkładania sprawozdania o stosowanych przez te podmioty w poprzednim roku kalendarzowym terminach zapłaty w transakcjach handlowych.
Przedsiębiorcami zobowiązanymi do przekazywania corocznego sprawozdania są:

  1. podatkowe grupy kapitałowe (bez względu na wysokość osiągniętych przychodów),
  2. podatnicy inni niż podatkowe grupy kapitałowe, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego.

Obowiązek sporządzenia pierwszego sprawozdania obejmuje 2020 r., a termin jego złożenia upływa wraz z końcem stycznia 2021 r.

Wyższe odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych

Nowelizacja przewiduje również podwyższenie stawki odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych (przy czym zmiana nie dotyczy sytuacji, gdy dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym) – od 1 stycznia 2020 r. obowiązywać będzie stopa referencyjna NBP + 10 pp (przy obecnej stopie referencyjnej odsetki wynosić będą 11,5% – co oznacza wzrost o 2% w stosunku do obowiązującej w 2019 r. stawki odsetek). Nowe stawki znajdą zastosowanie dla transakcji, których termin płatności przypada na dzień 1 stycznia 2020 r. lub później.

Znowelizowane przepisy wprowadzają nowe reguły określania maksymalnych terminów zapłaty w transakcjach b2b i są odpowiedzią na jeden z najczęściej wskazywanych przez przedsiębiorców problemów związanych z prowadzeniem przez nich działalności. Przepisy pomogą zniwelować niekorzystną pozycję  rynkową mikro, małych i średnich firm, co może korzystnie wpłynąć na rozwój polskiej gospodarki.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Kancelaria prawna

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.