Co do zasady, dywidendy opodatkowane są podatkiem dochodowym od osób prawnych w wysokości 19%.

Zwalnia się jednak od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki, przy założeniu, że stan taki trwa nieprzerwanie przez okres dwóch lat:

  • wypłacającym dywidendę jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd w Polsce;
  • uzyskującym dochody (przychody) z dywidend jest spółka podlegająca w Polsce lub innym Państwie UE lub EOG, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
  • spółka, o której mowa powyżej, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki wypłacającej dywidendę;
  • spółka, o której mowa powyżej, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Gdy wypłata dywidendy następuje na rzecz nierezydenta, przepisy ustawy o podatku dochodowym stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Umowy te zazwyczaj opierają się na zasadzie generalnej, iż dywidenda może podlegać opodatkowaniu zarówno w państwie, w którym znajduje się siedziba spółki, która wypłaca dywidendę, jak i w państwie, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę odbiorca dywidendy. Jednak wysokość podatku, który można pobrać w państwie źródła, jest ograniczona. W wypadku braku umowy międzynarodowej, zastosowanie mają wyłącznie przepisy krajowe.

Płatnicy podatku dochodowego z tytułu dywidendy zobowiązani są pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat w dniu ich dokonania, a następnie przekazać pobrany podatek na rachunek właściwego urzędu skarbowego, w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek pobrano.

Sprawdź Outsourcing finansowo-księgowy Grant Thornton

Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.

Płatnicy są zobowiązani przekazywać informacje do Urzędu Skarbowego na następujących formularzach:

CIT-10Z – deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika niemającego siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
CIT-6R – deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
IFT-2/IFT-2R – informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Płatnicy są  także zobowiązani przekazać informacje do podmiotu otrzymującego dywidendę na formularzach:

CIT-7 – informacja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych;
IFT-2/IFT-2R – informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (na życzenie podatnika).

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Obowiązki ciążące na spółce wypłacającej dywidendę

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Magdalena Marcinowska

Partner (Outsourcing Poznań)

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.