Od 1 października 2013 r. do kręgu podmiotów trzecich odpowiadających solidarnie z podatnikiem za jego zobowiązania podatkowe dołączyli podatnicy nabywający tzw. towary wrażliwe, wymienione w załączniku nr 13 do Ustawy VAT.

Towarami wrażliwymi są  wyroby stalowe (m.in. rury przewodowe i okładzinowe, tkaniny, siatki, ogrodzenia), paliwa (m.in. benzyny silnikowe, gaz silnikowy, oleje napędowe, opałowe czy smarowe) oraz złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku.

Podatnik nabywający tego typu towary odpowiada solidarnie całym swoim majątkiem za zaległości podatkowe podmiotu dokonującego na jego rzecz dostawy tych towarów. Wysokość zaległości podatkowej, za którą odpowiada nabywca jest określona proporcjonalnie do dostawy przypadającej na jego rzecz.

Odpowiedzialność ma miejsce jeżeli:

1) wartość towarów wrażliwych nabywanych od jednego podmiotu dokonującego ich dostawy, bez kwoty podatku przekroczyła w danym miesiącu kwotę 50.000 zł, oraz

2) w momencie dokonania dostawy takich towarów podatnik wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że cała kwota podatku przypadająca na dokonaną na jego rzecz dostawę tych towarów lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego.

Ocenę wiedzy nabywcy lub uzasadnionych podstaw, aby przypuszczać, że dostawca nie rozliczy się z fiskusem z tytułu dokonanej dostawy mają stanowić okoliczności towarzyszące tej dostawie lub warunki, na jakich została ona dokonana (w szczególności cena niższa od wartości rynkowej bez uzasadnienia ekonomicznego).  s

Wyłączenie odpowiedzialności następuje jeżeli:

– nabycie paliw do napędu pojazdów  silnikowych dokonywane na stacjach paliw lub stacjach gazu płynnego, do standardowych zbiorników pojazdów używanych przez podatników nabywających

te towary, do napędu tych pojazdów, a dostawy tych towarów dokonuje podatnik dostarczający gaz przewodowy za pośrednictwem własnych sieci przesyłowych lub dystrybucyjnych lub

– jeżeli powstanie zaległości podatkowych nie wiązało się z uczestnictwem podmiotu dokonującego dostawy towarów w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej, lub

– jeżeli na dzień dokonania dostawy towarów łącznie były spełnione następujące warunki:

a) podmiot dokonujący dostawy towarów był wymieniony w wykazie podmiotów dokonujących dostawy towarów wrażliwych, które złożyły kaucję gwarancyjną publikowanym na stronach http://kaucja-gwarancyjna.mofnet.gov.pl/,

b) wysokość kaucji gwarancyjnej odpowiadała co najmniej jednej piątej kwoty podatku należnego przypadającej na dostawy towarów dokonane w danym miesiącu na rzecz danego podatnika lub kaucja ta wynosiła co najmniej 3.000.000 zł, a także jeżeli nabywca wykaże, że okoliczności lub warunki nabycia nie miały wpływu na niezapłacenie podatku.

Zakres odpowiedzialności podatkowej nie obejmuje:

– podatków niepobranych oraz pobranych, a niewpłaconych przez płatników lub inkasentów;

– niezwróconych w terminie zaliczek naliczonego podatku od towarów i usług oraz oprocentowania zaliczek;

– kosztów postępowania egzekucyjnego oraz

– odsetek za zwłokę powstałych przed dniem wydania decyzji o tej odpowiedzialności.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Odpowiedzialność nabywających tzw. towary wrażliwe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Dariusz Gałązka

Partner, Biegły rewident

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.