Nieustannie zmieniająca się rzeczywistość w związku z sytuacją pandemiczną wywołaną przez SARS-CoV-2 sprawia, że trudno nadążyć za uchwalanymi przepisami. Warto jednak trzymać rękę na pulsie i mieć pewność, że niczego nie przegapimy.

Z początkiem maja uruchomiono możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy przedsiębiorcom w ramach tzw. tarczy 9.0. Tym razem regulacje objęły także tych, którzy prowadzą działalność związaną m. in. z elektroniką, sprzedażą detaliczną, transportem lotniczym, wynajmem i dzierżawą, działalnością usługową, fryzjerstwem czy usługami kosmetycznymi. Oznacza to, że teraz większy katalog przedsiębiorców może ubiegać się o pomoc w walce z ekonomicznymi skutkami pandemii wirusa SARS-CoV-2.

Ochrona miejsc pracy w ramach tarczy 9.0

Jednym z oferowanych w ramach tarczy 9.0 instrumentów pomocy przedsiębiorcom są świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy. Przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 marca 2021 r. spełniali warunek prowadzenia działalności gospodarczej o określonym kodzie PKD, i których przychody z działalności były niższe w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do przychodów uzyskanych w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, mogą zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Dodatkowo, oprócz wskazanych powyżej warunków, przedsiębiorca składający wniosek o przyznanie świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy nie powinien zalegać m. in w regulowaniu zobowiązań podatkowych, opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne czy ubezpieczenie zdrowotne. Wobec przedsiębiorcy nie mogą także zachodzić przesłanki do ogłoszenia upadłości ani nie może być prowadzone w stosunku do niego postępowanie likwidacyjne albo restrukturyzacyjne.

Korzystając z tarczy 9.0, przedsiębiorcy mogą ubiegać się o przyznanie dofinansowania w wysokości 2000 złotych miesięcznie do wynagrodzenia każdego z pracowników, w przeliczeniu na pełen etat, a jeżeli pracownik jest zatrudniony na niepełny etat – dofinansowanie jest obliczane proporcjonalnie. Ponadto, dofinansowanie na rzecz ochrony miejsc pracy można otrzymać również do wynagrodzeń pracowników, którzy są zatrudnieni na podstawie innej umowy niż umowa o pracę. Oznacza to, że przedsiębiorcy mogą wnioskować o przyznanie dofinansowania do wynagrodzeń także dla pracowników, którzy świadczą pracę na przykład na podstawie umowy zlecenia. Istnieje jednak warunek, aby pracownik, dla którego wynagrodzenia przedsiębiorca składa wniosek o przyznanie dofinansowania, był zatrudniony przez okres co najmniej trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Omawiane dofinansowanie jest udzielane na podstawie umowy o świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy, zawieranej z Wojewódzkim Urzędem Pracy właściwym miejscowo dla wnioskodawcy (przedsiębiorcy), i przysługuje przez łączny okres 3 miesięcy kalendarzowych, przypadających od miesiąca złożenia wniosku. Zatem, na podstawie tarczy 9.0, przedsiębiorcy mogą otrzymać miesięczne dofinansowanie w kwocie 2000 złotych miesięcznie do każdego wynagrodzenia pracownika, zatrudnionego na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie lub innej umowy, przez okres 3 miesięcy.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Kancelaria prawna
Dowiedz się więcej

Ostatni dzwonek na złożenie wniosku o przyznanie dofinansowania na rzecz ochrony miejsc pracy

Ostateczny termin na złożenie wniosku o przyznanie dofinansowania na rzecz ochrony miejsc pracy upływa w dniu 30 czerwca 2021 r. W związku z tym, przedsiębiorcom, którzy chcą skorzystać z oferowanego instrumentu pomocy w walce ze skutkami pandemii wirusa SARS-CoV-2, pozostały 3 tygodnie na podjęcie takiej decyzji i złożenie do właściwego Wojewódzkiego Urzędu Pracy odpowiednich dokumentów.

Dynamicznie zmieniające się regulacje prawne związane z sytuacją pandemiczną spowodowaną COVID-19 sprawiają, że coraz trudniej nadążyć za uchwalanymi przepisami. Dlatego przypominamy, iż pozostał miesiąc na podjęcie decyzji o skorzystaniu z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Kancelaria prawna

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.