fbpx

Treść artykułu

Do końca maja br. pracodawcy mają czas na zapoznanie osób obsługujących kasy fiskalne z zasadami prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonów oraz uzyskania od nich stosownego oświadczenia.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. 2019 poz. 816) z dniem 1 maja br. przedsiębiorców zaczęły obowiązywać nowe przepisy. Jednym spośród narzuconych wymogów jest zapoznanie z informacją o zasadach ewidencji sprzedaży nie tylko pracowników podatnika, którzy obsługują kasę fiskalną, ale wszystkich osób, bez względu na sposób i formę powierzenia im prowadzenia ewidencji – podkreśla Krajowa Izba Podatkowa.

Oświadczenia pracowników wg litery prawa

„§ 6. pkt 3 Podatnik jest obowiązany zapoznać osobę prowadzącą u niego ewidencję, przed rozpoczęciem jej prowadzenia oraz bez względu na sposób i formę powierzenia tej osobie prowadzenia ewidencji, z informacją o zasadach ewidencji obejmującą podstawowe zasady prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego oraz skutki ich nieprzestrzegania. 
4. Osoba, o której mowa w ust. 3, przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji, składa podatnikowi oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji. 
5. Informacja o zasadach ewidencji, o której mowa w ust. 3, oraz oświadczenie, o którym mowa w ust. 4, są sporządzane w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla podatnika i dla osoby, o której mowa w ust. 3.

Sprawdź Outsourcing kadr i płac Grant Thornton

Do kiedy pracownicy muszą podpisać oświadczenia

Pracodawcy mają obowiązek uzyskania oświadczeń dotyczących obsługi kas fiskalnych od osób prowadzących taką ewidencję w następujących terminach:

  • dla osób już zatrudnionych: do 31 maja 2019 r. (ponieważ rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących weszło w życie bez vacatio legis);
  • dla nowo zatrudnionych (od 1 maja 2019 roku): przed dopuszczeniem danej osoby do obsługi kasy

Kary za obsługę kas fiskalnych bez oświadczeń

Jak informuje Krajowa Izba Podatkowa, w ustawie o VAT oraz rozporządzeniach dotyczących kas rejestrujących nie ma sankcji podatkowych za nieodebranie od osoby obsługującej kasę rejestrującą wspomnianego oświadczenia. Zatem podpisanie go przez pracownika po terminie nie skutkuje żadnymi podatkowymi konsekwencjami. Konsekwencje braku podpisanego oświadczenia mogą nastąpić na gruncie ustawy Kodeks karny skarbowy (zgodnie z art. 84 § 1 kks) za łączne: niedopełnienie obowiązku nadzoru (tj. nieodebranie oświadczenia przez osobę obsługującą kasę rejestrującą) oraz dopuszczenie (choćby nieumyślne) do popełnienia czynu zabronionego (czyli sprzedaży z pominięciem kasy fiskalnej lub niewydania paragonu). Przy czym samo podpisanie oświadczenia przy równoczesnym popełnieniu przez osobę obsługującą kasę rejestrującą ww. czynu zabronionego będzie nadal umożliwiało organom skarbowym ukaranie osoby sprawującej nadzór. „Za brak nadzoru ustawa przewiduje karę grzywny. W przypadku czynów zabronionych przy stosowaniu kas rejestrujących będzie to zapewne kara grzywny za wykroczenie skarbowe. Jej wysokość w 2019 r. wynosi od 225 zł do 45.000 zł.

Treść oświadczenia pracownika obsługującego kasę fiskalną

Wzór informacji o zasadach ewidencji oraz oświadczenia został umieszczony przy wspomnianym rozporządzeniu w formie załącznika (nr 1).

Dalsze zmiany i terminy

Kolejne zmiany przepisów związane z obsługą kas fiskalnych będą dotyczyły konieczności przypisania odpowiednich oznaczeń literowych na kasach rejestrujących do stawek podatku. Podatnicy mają na to czas do 31 lipca br.

Będziemy Państwa informować na bieżąco.

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Outsourcing kadr i płac Zobacz wszystkie

Liderzy – skuteczni w dobie pandemii!

W dobie pandemii COVID-19 – zwłaszcza w odniesieniu do rynku pracy – po kwartale zmagań z koronakryzysem niestety wciąż przeważają informacje niezbyt optymistyczne. Pracownicy obawiają się o pracę, pracodawcy analizują swoje biznesy, dostosowując się do…

Najczęściej czytane