Czy pracowniczy pączek może zostać opodatkowany? Okazuje się, że forma przekazania pączków pracownikom ma kluczowe znaczenie – inaczej jest, gdy pracownicy dostaną indywidualne paczki z pączkami, a inaczej gdy we wspólnej przestrzeni biurowej będą się mogli nimi częstować.

Co do zasady świadczenia nieodpłatne przekazywane pracownikom są uznawane za źródło ich przychodów, i jako takie w większości przypadków wymagają naliczenia podatku dochodowego i potrącenia go z wynagrodzenia (podatek płaci się od wartości świadczeń). W wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. (sygn. K 7/13) zostały zdefiniowane kryteria, które muszą zostać spełnione, aby móc zakwalifikować świadczenie przekazane pracownikowi jako jego przychód (chodzi tu o kategorię „inne nieodpłatne świadczenia”) – są to takie świadczenia, które:

  1. zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie),
  2. zostały spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść,
  3. korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów).

Pączki zbiorowe? Nie naliczamy podatku!

Jeśli pracodawca nie ma możliwości stwierdzenia ile pączków zjedli poszczególni pracownicy, nie może tym samym określić wartości indywidualnych świadczeń przekazanych na ich rzecz, a tym samym i wartości przychodu podlegającego opodatkowaniu przypadającego na konkretne osoby. A zatem, jeśli świadczenia nie da się zindywidualizować, nie zostają spełnione przesłanki wspomniane w ww. wyroku TK i nie zachodzi konieczność naliczenia i potrącenia podatku dochodowego. Takie podejście potwierdzają także sądy administracyjne (por. wyrok NSA z 17 maja 2017 r. sygn. II FSK 1132/15 oraz wyrok WSA w Warszawie z 18 grudnia 2014 r. sygn. akt III SA/Wa 920/14).

Indywidualna paczka z pączkami – czy podatek jest zawsze nieunikniony?

Ważny fragment

Każdy prezent, który pracownik otrzymuje od pracodawcy, jest dla niego świadczeniem w naturze i stanowi przychód ze stosunku pracy – takie stanowisko utrzymują organy podatkowe. Jednak kluczowe znaczenie dla ustalenia czy powstaje w związku z tym obowiązek podatkowy, ma źródło finansowania przekazywanych pracownikom upominków. Inaczej ma się sytuacja w przypadku sfinansowania prezentu ze środków obrotowych firmy, a inaczej ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS).

W pierwszym przypadku, gdy zakup został pokryty środkami obrotowymi firmy, prezent przekazany pracownikowi stanowi dla niego przychód ze stosunku pracy i jako taki wiąże się z koniecznością zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę, która odpowiada wysokości zaliczki na podatek dochodowy. Zatem ważne jest, aby przed zakupem prezentu finansowanego ze środków obrotowych firmy zapytać pracownika o zgodę, ponieważ to jego wynagrodzenie zostanie zredukowane o zaliczkę na podatek.

Natomiast w przypadku, gdy pracodawca w całości sfinansuje upominek z budżetu ZFŚS (zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym), wówczas wartość otrzymanych przez pracownika świadczeń może zostać zwolniona z podatku dochodowego – o ile nie przekroczy kwoty zwolnionej, której limit od stycznia 2024 roku znów spadł do 1000 zł (z 2000 zł w 2023 r.). Przy czym, aby prezenty mogły korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego, muszą zostać spełnione następujące warunki:

  • muszą zostać przekazane pracownikom z uwzględnieniem kryterium dochodowego (zawartego w regulaminie ZFŚS) – czyli prezenty nie mogą być takie same dla wszystkich pracowników,
  • prezenty powinny spełniać charakter wsparcia o charakterze socjalnym.

Choć Tłusty Czwartek to doskonała okazja do wspólnej integracji w firmowym zespole, służby księgowe nawet wówczas nie mogą sobie folgować i dać się ponieść beztroskiej atmosferze – muszą zachować czujność, stojąc jak zawsze na straży finansowo-podatkowego bezpieczeństwa przedsiębiorstwa i zatrudnionych w nim osób. Ale pączka pewnie nie odmówią 🙂

Autorka: Honorata Zakrzewska-Krzyś, Starszy specjalista ds. content marketingu

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Outsourcing finansowo-księgowy

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Martyna Strug

Starszy Specjalista ds. księgowości

Skontaktuj się

Martyna Strug

Starszy Specjalista ds. księgowości

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Usługi Grant Thornton z obszaru: Outsourcing finansowo-księgowy

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów