Naczelny Sąd Administracyjny wydał przełomowy wyrok dla branży hotelowej. NSA w najnowszym wyroku zajął stanowisko korzystne dla podatnika i orzekł, że usługa hotelowa nie jest usługą o charakterze podobnym do najmu lub dzierżawy. W świetle wyroku podatnicy świadczący usługi hotelowe nie są objęci podatkiem od przychodów z budynków.

Zasady podlegania opodatkowaniu podatkiem od przychodów budynków

Przepisy Ustawy CIT oraz PIT określają szczegółowe zasady opodatkowania podatkiem od przychodów z budynków. Zgodnie z art. 24b Ustawy CIT lub art. 30g Ustawy PIT, powyższemu podatkowi podlegają wynajmowane, wydzierżawione lub oddane na podstawie innej umowy o podobnym charakterze budynki. Podstawę opodatkowania stanowi przychód, rozumiany jako suma wartości początkowych nieruchomości pomniejszona o 10 000 000 złotych. Natomiast sam podatek stanowi 0,035% tej podstawy.

Od początku obowiązywania podatku od przychodów z budynków właściciele hoteli spierali się  z organami podatkowymi oraz sądami o zasadność opodatkowania tym podatkiem ich działalności. Zdaniem fiskusa przepisy pozwalają uznać umowy dot. usług hotelowych za tożsame z umowami najmu lub dzierżawy. Skutkiem takiej oceny było obciążenie właścicieli hoteli kolejną daniną.

Skorzystaj z naszych usług z zakresu: Doradztwo podatkowe
Dowiedz się więcej

Czego dotyczyła sprawa rozstrzygnięta przez NSA?

Sprawa rozstrzygnięta w minionym tygodniu przez NSA dotyczyła przedsiębiorcy, który w ramach swojej działalności hotelowej świadczy usługi zakwaterowania i gastronomiczne, a także zajmuje się organizacją szkoleń i konferencji. Właściciel hoteli miał wątpliwości, czy powinien płacić podatek od przychodów z budynków. Jego zdaniem umowy, które zawiera nie kwalifikują go jako podatnika do objęcia podatkiem od przychodów z budynków.

Fiskus był odmiennego zdania. W wydanej interpretacji (sygn. 0115-KDIT3.4011.394.2019.2.KP), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odwołał się do definicji usługi hotelarskiej zawartej w ustawie o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (art. 3 pkt 8). Powyższy przepis określa usługę hotelową jako

„krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych”.

W ocenie Dyrektora KIS, świadczeniem głównym tej usługi jest korzystanie z budynku i posiada ono cechy podobne do umowy najmu, więc powinno być opodatkowane podatkiem od przychodów z budynków.

Podobne podejście zostało zaprezentowane w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 26 sierpnia 2020r. sygn. akt: I SA/Gd 138/20, który oddalił skargę podatnika na ww. interpretację. W ocenie sądu, umowa hotelowa i umowa najmu mają podobny cel – odpłatne korzystanie z rzeczy, jaką jest określona nieruchomość. Warto wskazać, że sądy niejednokrotnie orzekały w podobnym zakresie na niekorzyść podatników.

Ważny fragment

Dopiero wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4 lipca 2023 r. (sygn. akt: II FSK 71/21) przerwał negatywną linię orzeczniczą. Zdaniem NSA zawarte w art. 24b ust. 1 pkt 2 Ustawy CIT i art. 30g ust. 1 pkt 3 Ustawy PIT określenie: umowy o podobnym charakterze nie dotyczą umów hotelowych. W uzasadnieniu zwrócono uwagę na ich odmienność, przejawiającą się np. w sposobie zarządzania daną nieruchomością – odmienną dla każdego ze świadczeń. Tym samym osiąganie przychodów z tytułu usług hotelowych nie stanowi przesłanki do objęcia właściciela hotelu przepisami o podatku od przychodów z budynków.

Wyrok NSA z 4 lipca przełamuje niekorzystną linie interpretacyjną i miejmy nadzieję, ze ten pozytywny trend się utrzyma.

Czytaj więcej: Definicja budowli w podatku od nieruchomości trafia do kosza!

WSPÓŁAUTORKA: Barbara Kaźmierczak, Konsultant, Doradztwo podatkowe

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Doradztwo podatkowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.