Mimo, że Polski Ład wprowadził szereg korzystnych rozwiązań w obszarze cen transferowych, to prawodawca także tutaj nie ustrzegł się kwestii budzących wątpliwości z praktycznego punktu widzenia. Niepewność podatników dotyczy m.in. terminów na wypełnienie obowiązków dokumentacyjnych i sprawozdawczych w obszarze cen transferowych za rok 2021, szczególnie w kontekście najnowszych wyjaśnień Ministerstwa Finansów.

Obowiązki dokumentacyjne za 2021 rok – zmiany w cenach transferowych

W obszarze cen transferowych nastąpiły istotne zmiany w odniesieniu do dokumentowania transakcji zawieranych w roku 2021 – o ile zwolnienie z obowiązku sporządzenia analizy cen transferowych dla mikro- i małych przedsiębiorców należy uznać za zmianę korzystną i zmniejszającą zakres formalnych obowiązków nakładanych na podatników (Art. 11q ust. 3a Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: Ustawa CIT), o tyle przepisy o tzw. pośrednich transakcjach „rajowych” stanowią nie lada wyzwanie dla przedsiębiorców, jak również doradców podatkowych specjalizujących się w obszarze cen transferowych (Art. 11o ust. 1a Ustawy CIT).

Czytaj więcej: Obowiązki dokumentacyjne i sprawozdawcze w obszarze cen transferowych – koniec niepewności podatników?

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Ceny transferowe
Dowiedz się więcej

Podkreślenia wymaga fakt, że już we wcześniejszych latach polskie przepisy w zakresie cen transferowych wyróżniały się negatywnie na tle innych państw europejskich pod kątem zakresu ciążących na podatnikach obowiązków dokumentacyjnych i sprawozdawczych.

Ważny fragment

W kontekście powyższego, niepokojącą kwestią jest fakt, iż niewiadomą dla środowiska cen transferowych pozostają terminy, w jakich dokumentacja powinna być opracowana, a TPR-C wypełniony i przekazany do Krajowej Administracji Skarbowej.

Problem z terminem sporządzenia dokumentacji i złożenia TPR-C

Bazując bowiem na dotychczasowych informacjach, wyróżnić możemy trzy realne scenariusze, jeżeli chodzi o terminy na przygotowanie dokumentacji / złożenie TPR-C za rok 2021 (poniższe terminy odnoszą się do podatników mających rok podatkowy zgodny z rokiem kalendarzowym):

  1. 30 września (zarówno sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych, jak i złożenie TPR-C) – zgodnie z literalnym brzmieniem Ustawy CIT;
  2. 31 października (sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych), 30 listopada (złożenie TPR-C) – zgodnie z objaśnieniami Ministerstwa Finansów “Polski Ład: Korzystne zmiany w cenach transferowych” opublikowanymi w dniu 25.02.2022 r.; przyjęcie tego terminu nastąpiło przy założeniu, iż wszelkie zmiany wynikające z “Polskiego Ładu” wchodzą w życie już dla transakcji kontrolowanych zawieranych w 2021 r., podczas gdy stoi to w sprzeczności z treścią odpowiedniej ustawy zmieniającej (zgodnie bowiem z tym aktem prawnym, do dokumentacji cen transferowych za rok rozpoczynający się po dniu 31.12.2020 r. stosują się wyłącznie przepisy w zakresie zwolnienia z obowiązku przygotowania analizy cen transferowych dla mikro- i małych przedsiębiorców );
  3. 31 grudnia (zarówno sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych, jak i złożenie TPR-C) – przy założeniu, iż Ministerstwo Finansów podąży ścieżką wytyczoną w ubiegłych latach (dokumentacje za lata 2019 i 2020) i wydłuży o trzy miesiące terminy na sporządzenie dokumentacji cen transferowych i złożenie TPR-C (warto podkreślić, że w ten sposób wydłużone zostały terminy dotyczące sprawozdań finansowych za 2021 r. ).

Mając na uwadze powyższe, jako Grant Thornton apelujemy do Ministerstwa Finansów o odniesienie się do problematycznej kwestii i doprecyzowanie terminów na sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych i złożenie sprawozdania TPR-C. W celu wyeliminowania niepewności po stronie podatników, niezbędne byłoby zachowanie spójności pomiędzy terminami wynikającymi z aktualnych przepisów z zakresu cen transferowych i stanowiskiem ministra finansów.

AUTOR: Marcin Orzechowski, Specjalista, Ceny transferowe

1. Art. 56 Ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw
2. Art. 57 Ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw
3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Ceny transferowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Grzegorz Nawrocki

Senior Menedżer

Specjalizacje

Skontaktuj się

Grzegorz Nawrocki

Senior Menedżer

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.