W poprzednich Akademiach wskazałam na szczególne tryby postępowania w sprawach o przestępstwa lub wykroczenia skarbowe, a mianowicie na postępowanie mandatowe i dobrowolne poddanie się odpowiedzialności. W tej części po krótce przedstawię mechanizm zwyczajnego postępowania, który jest niejako wstępem do dobrowolnego poddania się odpowiedzialności  – oczywiście, gdy zajdą przewidziane kodeksem okoliczności umożliwiające zastosowanie tej instytucji.

W sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe zasadniczo orzekają sądy powszechne, natomiast postępowania przygotowawcze z zakresu podatków prowadzone są przez finansowy organ postępowania przygotowawczego, a więc przez wyznaczonego pracownika urzędu skarbowego czy urzędu celnego, albo inspektora kontroli skarbowej.

Postępowania przygotowawcze mogą być prowadzone w formie dochodzenia lub śledztwa. Podstawową formą jest dochodzenie, natomiast w formie śledztwa postępowania prowadzi się tylko w przypadkach określonych w kodeksie. Przy czym ze względu na zawiłość sprawy lub ze względu na wagę, finansowy organ postępowania przygotowawczego może zarządzić formę śledztwa. Na przykład śledztwo prowadzi się:

  • gdy zachodzą okoliczności warunkujące nadzwyczajne obostrzenie kary;
  • jeżeli podejrzany pozbawiony jest wolności w prowadzonej lub innej sprawie, chyba że zastosowano zatrzymanie lub tymczasowe aresztowanie wobec sprawcy ujętego na gorącym uczynku lub bezpośrednio potem.

Nadzór nad śledztwem sprawuje prokurator. Jak wskazuje kks postępowanie przygotowawcze w sprawie o przestępstwo skarbowe powinno być zakończone w ciągu 3 miesięcy, z możliwością przedłużenia na okres do 6 miesięcy. W szczególnie uzasadnionych wypadkach właściwy prokurator bezpośrednio przełożony może przedłużyć okres postępowania na dalszy czas oznaczony.

Natomiast postępowania przygotowawcze w sprawach o wykroczenia skarbowe prowadzi się zawsze w formie dochodzenia. Ogranicza się ono do przesłuchania podejrzanego oraz w razie potrzeby także do innych czynności w zakresie niezbędnym do wniesienia aktu oskarżenia lub innego zakończenia postępowania, np. nałożenia na sprawcę grzywny w drodze mandatu karnego.

Dochodzenie w sprawie o wykroczenie skarbowe powinno zostać zakończone w terminie 2 miesięcy, niemniej jednak kks przewiduje możliwość jego przedłużenia.

Przebieg postępowania przygotowawczego:

  • przeprowadzenie czynności sprawdzających w celu zweryfikowania otrzymanego materiału (w praktyce takich informacji udzielają komórki urzędów zajmujące się wymiarem podatków);
  • wydanie postanowienia o wszczęciu postępowania (dochodzenia lub śledztwa) – najpóźniej w terminie 30 dni od otrzymania zawiadomienia karnego;
  • ustalenie osoby podejrzanej (a więc jeszcze nie sprawcy) w sprawie i wydanie postanowienia o przedstawieniu zarzutów;
  • pisemne wezwanie podejrzanego do osobistego stawiennictwa w siedzibie urzędu;
  • zapoznanie podejrzanego z zarzutem i przesłuchanie na okoliczność popełnienia zarzucanego mu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego;
  • pouczenie podejrzanego na piśmie o zasadach i konsekwencjach dobrowolnego poddania się odpowiedzialności;

gdy jesteśmy sprawcą w zakresie zarzucanego czynu zabronionego, mamy prawo złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, a jeśli spełnimy w terminie określonym przez organ prowadzący postępowanie warunki umożliwiające skorzystanie z tej instytucji (np. uiszczenie uszczuplonej należności, uiszczenie grzywny)

– nastąpi zakończenie dochodzenia skierowaniem do sądu wniosku o udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności; o skierowaniu do sądu takiego wniosku zostaniemy zawiadomieni na piśmie;

  • w przypadku zaistnienia przesłanek powodujących umorzenie postępowania, nastąpi wydanie postanowienia o umorzeniu dochodzenia lub śledztwa, które po odpowiednim zatwierdzeniu przez organ nadrzędny doręcza się podejrzanemu;
  • jeżeli w toku prowadzonego postępowania zaistnieją podstawy do wniesienia przeciwko danej osobie aktu oskarżenia do sądu, zakończenie postępowania następuje sporządzeniem i skierowaniem do sądu aktu oskarżenia, zawiadamiając o tym prokuratora, jeśli sprawa o przestępstwo skarbowe była prowadzona w formie dochodzenia. Jeśli sprawa była prowadzona w formie śledztwa akt oskarżenia wnosi prokurator.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Postępowanie na zasadach ogólnych

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.