W minionym tygodniu na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o zmianie m.in. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, który przewiduje zmiany w podatku od nieruchomości. Co do zasady, nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2025 r.

Jak zapowiada Ministerstwo Finansów nowelizacja ma na celu wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących aktualnych przepisów oraz ich doprecyzowanie, przy jednoczesnym dążeniu do zachowania w jak największym stopniu fiskalnego status quo w zakresie opodatkowania nieruchomości. Czy faktycznie?

Nowe definicje budynku i budowli

Projekt nowelizacji przede wszystkim wprowadza do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nowe, autonomiczne definicje pojęć „budowla” oraz „budynek” bez odwoływania się do przepisów pozapodatkowych (obecnie definicje te odwołują się do przepisów prawa budowlanego). Projektowane przepisy wprowadzają również definicję pojęć tak istotnych jak: całość techniczno-użytkowa czy trwałe związanie z gruntem. Ponadto przewiduje się  wyszczególnienie, w załączniku nr 4 do tej ustawy, kategorii obiektów kwalifikowanych jako budowle.

Zgodnie z projektowaną definicją budynek to obiekt, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, wykonany z użyciem wyrobów budowlanych, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach, również w przypadku, gdy jest on częścią budowli wymienionej w poz. 1–6 załącznika nr 4 do ustawy.

Proponowana definicja budynku ma również na celu jednoznaczne kwalifikowanie na potrzeby podatku od nieruchomości obiektów kompleksowych lub obiektów o niejednorodnym charakterze. W przypadku bowiem budowli wymienionych w pozycjach 1–6 załącznika nr 4 do ustawy (np. odkryty: obiekt sportowy i obiekt rekreacji, oczyszczalnia ścieków, obiekt hydrotechniczny), jeśli ich część spełnia definicję budynku to będzie opodatkowana jako budynek mimo, że pozostała część obiektu będzie stanowiła budowlę. Przykładowo, jak się wskazuje, pozwala to opodatkować jako budynki (od powierzchni użytkowej) budynki oczyszczalni ścieków lub części budynkowe stadionów.

Jednocześnie proponuje się zdefiniowanie pojęcia trwałego związania z gruntem, które ma oznaczać takie związanie obiektu budowlanego z gruntem, które zapewnia mu stabilność i możliwość przeciwdziałania czynnikom zewnętrznym, mogącym go zniszczyć, spowodować przemieszczenie lub przesunięcie się na inne miejsce.

Google news

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie, podatkach i księgowości! Zaobserwuj nas w Wiadomościach Google

Budowlami natomiast, w myśl nowej definicji, mają być:

a) obiekty wymienione w załączniku nr 4 do ustawy, a także instalacje i urządzenia, jeżeli stanowią wraz z tym obiektem całość techniczno-użytkową,

b) części budowlane urządzeń niestanowiących części budowli, o których mowa w lit. a,

c)części budowlane elektrowni wiatrowych i elektrowni jądrowych,

d) fundamenty pod maszyny oraz urządzenia, odrębne pod względem technicznym od tych maszyn i urządzeń,

e) przyłącza do obiektu budowlanego

– wykonane z użyciem wyrobów budowlanych.

Ważny fragment

Zaproponowana definicja polega więc na przywróceniu pojęcia „całości techniczno-użytkowej” jako przesłanki kwalifikowania urządzeń i instalacji jako części budowli będącej przedmiotem opodatkowania.

Przesłanka ta w przeszłości znajdowała się już w ustawie – Prawo budowalne i już wtedy wywoływała liczne wątpliwości. W odróżnieniu jednak do stanu prawnego obowiązującego do 27 czerwca 2015 r. wprowadzona zostanie do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych definicja pojęcia całości techniczno-użytkowej, pod którym należy rozumieć zespół elementów, które są niezbędne do realizacji określonego celu gospodarczego, powiązanych ze sobą w taki sposób, że żaden z nich nie może zrealizować tego celu samodzielnie, a brak któregokolwiek z tych elementów uniemożliwia jego realizację.

Celem regulacji polegającej na zdefiniowaniu budynku i budowli jest wyznaczenie granic tych grup obiektów budowlanych, co prowadzić ma do sytuacji, w której obiekt może być zaliczony wyłącznie do jednej z nienakładających się na siebie grup obiektów budowlanych. Chodzi o uniknięcie sytuacji, gdy dany obiekt mógł być kwalifikowany zarówno jako budowla, jak i budynek co powodowało liczne problemy z określeniem zasad jego opodatkowania.

Zgodnie z projektem, budowle wymienione w załączniku nr 4 do ustawy to m.in:

 • odkryty: obiekt sportowy i obiekt rekreacji,
 • stacja uzdatniania wody,
 • oczyszczalnia ścieków,
 • zbiornik w postaci silosu, elewatora, bunkra do magazynowania paliw i gazów oraz innych produktów chemicznych, a także inny zbiornik przeznaczony do gromadzenia materiałów sypkich, występujących w kawałkach, albo w postaci ciekłej lub gazowej, którego podstawowym parametrem technicznym wyznaczającym funkcje gospodarcze jest pojemność,
 • obiekt kontenerowy trwale związany z gruntem,
 • wiata i hangar,
 • wodociąg, gazociąg, ciepłociąg oraz rurociąg,
 • sieć: elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, gazowa, ciepłownicza, wodociągowa, kanalizacyjna oraz inna sieć uzbrojenia terenu, rurociąg przesyłowy,
 • droga kolejowa, tj. tory kolejowe, w tym rozjazdy i skrzyżowania torów, wchodzące w ich skład szyny, szyny żłobkowe, kierownice, odbojnice, prowadnice, zwrotnice, krzyżownice i inne elementy rozjazdów, podkłady kolejowe i przytwierdzenia, drobne elementy nawierzchni kolejowej, podsypka w tym tłuczeń i piasek, wraz z elementami wymienionymi w pkt 2–11 załącznika nr 1 do ustawy z dnia 28 marca 2023 r. o transporcie kolejowym,
 • linia i trakcja elektroenergetyczna,
 • most, wiadukt, estakada, tunel, przepust oraz przejazd,
 • parking niebędący budynkiem lub jego częścią, plac postojowy, plac składowy, plac pod śmietniki, podjazd i zadaszenie,
 • wolno stojące trwale związane z gruntem: maszt antenowy, tablica reklamowa i urządzenie reklamowe, oświetlenie zewnętrzne, instalacja przemysłowa oraz urządzenie techniczne,
 • linia kablowa umieszczona bezpośrednio w ziemi lub nadziemna, z wyłączeniem kabli telekomunikacyjnych dowieszonych do już istniejącej linii kablowej nadziemnej.

Ponadto, jak wynika z powyższej definicji budowli wprowadzono do niej przesłankę „wykonania” jej z użyciem wyrobów budowlanych. Obecnie natomiast przesłanką, jaką musi spełniać budowla jest jej „wzniesienie” z użyciem wyrobów budowlanych. Jak wskazuje się w uzasadnieniu, pojęcie „wykonanie” jest pojęciem szerszym od „wzniesienia”, co umożliwi objęcie definicją przypadków, w których obiekt lub jego części zostały wykonane w innym miejscu niż docelowa lokalizacja.

Skorzystaj z naszych usług z zkaresu: Doradztwo podatkowe
Dowiedz się więcej

Pozostałe zmiany w podatku od nieruchomości

W projekcie nowelizacji przewiduje się także:

1. rozszerzenie stosowania stawki dla budynków mieszkalnych na garaże wielostanowiskowe w budynkach mieszkalnych – proponuje się uznać garaż wielostanowiskowy w budynku mieszkalnym za część mieszkalną takiego budynku i stosować do opodatkowania takiego garażu stawkę przewidzianą dla budynków mieszkalnych,

2. wprowadzenie obowiązku złożenia w 2025 r. informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1) przez osoby fizyczne będące współwłaścicielami garaży wielostanowiskowych w budynkach mieszkalnych,

3. wyłączenie stosowania zwolnienia z podatku od nieruchomości dla infrastruktury kolejowej, w zakresie gruntów, budynków i budowli wchodzących w skład terminala towarowego,

4. zawężenie zakresu zwolnienia od podatku od nieruchomości dla lotnisk – przewiduje się przywrócenie zasad obowiązujących przed 2022 r., czyli zwolnienie budynków i budowli na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego, natomiast w zakresie gruntów jedynie tej ich części, która zajęta jest na te budynki i budowle,

5. ograniczenie zakresu zwolnienia podmiotowego instytutów badawczych z podatku od nieruchomości, tak aby zwolnieniem były objęte instytuty wyłącznie w odniesieniu do nieruchomości lub ich części, zajętych na działalność, o której mowa w art. 2 ust. 1–3 ustawy o instytutach badawczych.

Z pewnością pozytywnie należy ocenić samą próbę stworzenia autonomicznych definicji pojęć dla celów podatku od nieruchomości oraz dążenie do wyeliminowania ryzyka wpływu zmian ustaw niepodatkowych (w szczególności ustawy – Prawo budowlane) na przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Jednocześnie jednak nie można nie zauważyć, że przy tworzeniu nowych definicji Ministerstwo Finansów wykorzystało określenia i pojęcia zaczerpnięte z przepisów Prawa budowlanego (w tym też te, które funkcjonowały w nim w przeszłości). Można więc mieć obawy, że opublikowany projekt zmian w swoim obecnym kształcie nie rozwieje wszystkich wątpliwości i będzie jedynie formalną próbą „zerwania” z Prawem budowalnym w podatku od nieruchomości, zwłaszcza, że sam projektodawca wskazuje na możliwość dodatkowego posługiwania się Prawem budowalnym w ramach wykładni systemowej oraz

 

„możliwość pomocniczego czerpania z bogatego dorobku orzeczniczego dotyczącego opodatkowania budowli, w stanie prawnym, w którym definicja „budowli” odwołuje się do przepisów ustawy – Prawo budowlane”.

Wydaje się więc, że w pewnym sensie status quo faktycznie zostanie zachowany, lecz raczej nie ten deklarowany.

AUTOR: Karol Witkowski, Bieżące doradztwo podatkowe

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Doradztwo podatkowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.