Wiele spółek decyduje się na zmianę formy prawnej prowadzonej działalności w drodze przekształcenia. Jakie są skutki przekształcenia spółki dla umów zawartych przez tę spółkę przed przekształceniem? Czy konieczne jest podpisywanie po przekształceniu aneksów do umów zawartych przez spółkę przekształcaną?

Chcesz przekształcić spółkę? Skontaktuj się z naszym ekspertem! Karolina Kulińska-Polak, tel. +48 723 777 993,

Przekształcenie spółki a zasada kontynuacji

W przypadku przekształcenia spółki w inną spółkę prawa handlowego, zastosowanie znajduje zasada kontynuacji, zgodnie z którą spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Na tej podstawie spółka przekształcona pozostanie zatem stroną m.in. wszelkich umów, których stroną była do tej pory spółka przekształcana.

Kontynuacja praw i obowiązków wynikających z umów następuje automatycznie z mocy prawa. Spółka przekształcona nie musi więc dokonywać żadnych dodatkowych czynności, aby stać się podmiotem praw i obowiązków spółki przekształcanej. Aby skutek przekształcenia w postaci kontynuacji praw i obowiązków przez spółkę przekształconą wystąpił, nie jest również potrzebne zawarcie żadnych aneksów, ani uzyskanie zgody kontrahentów na zmianę stron umowy, czy też rozwiązywanie dotychczasowych umów i zawieranie nowych.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Podział, połączenie, przekształcenie spółki – doradztwo prawne
Dowiedz się więcej

Przekształcenie spółki a zapisy umów z kontrahentami

Warto jednak pamiętać, że umowy zawarte przez spółką przekształcaną mogą zawierać zapisy nakładające na spółkę określone obowiązki w związku z przekształceniem. Może to być np.:

  • obowiązek zawiadomienia drugiej strony o planowanym przekształceniu z określonym wyprzedzeniem,
  • obowiązek zawiadomienia drugiej strony o dokonanym przekształceniu w określonym terminie,
  • obowiązek uzyskania zgody kontrahenta na dokonanie przekształcenia z określonym wyprzedzeniem.

Niewypełnienie przez spółkę powyższych obowiązków nie skutkuje brakiem kontynuacji praw i obowiązków wynikających z umowy przez spółkę przekształconą – jak wskazano wyżej następuje ona z mocy prawa, niezależnie od zapisów umownych.

Umowy zawarte z kontrahentami mogą jednak wiązać określone negatywne konsekwencje z niewypełnieniem wskazanych w nich obowiązków związanych z przekształceniem (np. brakiem zawiadomienia kontrahenta o planowanych działaniach lub nieuzyskaniem zgody kontrahenta na ich przeprowadzenie). Może to być np. naliczenie kary umownej, wstrzymanie się z wykonaniem świadczenia, a w skrajnych wypadkach prawo do wypowiedzenia umowy przez kontrahenta. Tego rodzaju zapisy najczęściej pojawiają się w umowach dotyczących finansowania (np. z bankami, leasingodawcami, ubezpieczycielami, czy w umowach dotyczących subwencji z PFR, o czym szerzej pisaliśmy w artykule Subwencje z PFR a procesy przekształcenia, aportu, połączenia i podziału spółek)

Z powyższych względów przed przystąpieniem do procesu przekształcenia spółki, warto przyjrzeć się treści zawartych z kontrahentami umów i zweryfikować, czy nie wynikają z nich dodatkowe obowiązki, będące konsekwencją zmiany formy prawnej.

Ważny fragment

Z dniem przekształcenia spółka przekształcona automatycznie staje się stroną praw i obowiązków wynikających z umów zawartych przez spółkę przekształcaną, bez konieczności podpisywania dodatkowych aneksów czy porozumień z kontrahentami.

Warto jednak mieć na uwadze, że umowy zawarte z kontrahentami mogą nakładać na spółkę w związku z przekształceniem określone obowiązki, których niedopełnienie może mieć niekiedy negatywne konsekwencje.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Podział, połączenie, przekształcenie spółki – doradztwo prawne

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.