Treść artykułu

Często zdarza się, że pracownik po przepracowanym pełnym dniu lub po kilku godzinach pracy z powodu złego samopoczucia udaje się do lekarza, który wystawia zwolnienie lekarskie od dnia, w którym pracownik był jeszcze w pracy i przez kilka godzin wykonywał swoje obowiązki służbowe. Co zatem wypłacić w takim przypadku – wynagrodzenie za pracę czy wynagrodzenie/zasiłek chorobowy. Przeanalizujmy kiedy przysługuje wynagrodzenie za pracę a kiedy wynagrodzenie/zasiłek chorobowy.

Wynagrodzenie a zasiłek chorobowy – różnice

Wynagrodzenia za pracę  – zgodnie z art. 80 Kodeksu Pracy przysługuje za pracę wykonaną, czyli za każdą przepracowaną godzinę. Oznacza to, że bez względu czy pracownik przepracował 1, 4, 6 czy 8 godzin pracodawca ma bezwzględny obowiązek wypłaty wynagrodzenia.

Wynagrodzenie chorobowe/zasiłek chorobowy – wypłacane są za każdy dzień niezdolności do pracy wskutek choroby na podstawie zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA, nie wyłączając dni wolnych od pracy oraz nie przysługuje, gdy pracownik nie ma prawa do zasiłku chorobowego np. gdy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia na podstawie przepisów o wynagradzaniu.

Powyższe oznacza, iż w przypadku, gdy pracownik przepracuje obowiązujący go dzienny wymiar godzin to należy wypłacić tylko wynagrodzenie za przepracowane godziny i wypłacić wynagrodzenie chorobowe/zasiłek od drugiego dnia oznaczonego na zwolnieniu lekarskim.

Potrzebujesz wsparcia?

Sprawdź Outsourcing kadr i płac Grant Thornton

 

Przykład:

Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy po przepracowaniu 8 godzin w dniu 05.05.2017 udał się do lekarza w związku ze złym samopoczuciem. Lekarz wystawił pracownikowi pierwsze w roku kalendarzowym zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA na okres od 05.05.2017 do 12.05.2017. Pracodawca za dzień 05.05.2017 wypłaca normalne wynagrodzenie za pracę wykonaną oraz wynagrodzenie chorobowe od 06.05.2017 do 12.05.2017. Do zwolnienia lekarskiego dołącza notatkę o przepracowaniu przez pracownika pełnego dnia pracy co jest równoznaczne z brakiem prawa do wynagrodzenia chorobowego.

A co jeśli pracownik po przepracowaniu niepełnego dnia np. 4 godzin z 8 go obowiązujących udaje się do lekarza i otrzymuje zwolnienie lekarskie?

Pracodawca powinien wypłacić wynagrodzenie za przepracowane godziny, ale również powinien wypłacić za ten dzień wynagrodzenie/zasiłek chorobowy.

Przykład:

Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy po przepracowaniu 4 godzin w dniu 05.05.2017 udał się do lekarza w związku ze złym samopoczuciem. Lekarz wystawił pracownikowi pierwsze w roku kalendarzowym zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA na okres od 05.05.2017 do 12.05.2017. Pracodawca za dzień 05.05.2017 wypłaca normalne wynagrodzenie za pracę wykonaną w wymiarze 4 godzin oraz wynagrodzenie chorobowe od 05.05.2017 do 12.05.2017. Wynagrodzenie/zasiłek chorobowy wypłacany jest za pełne dni kalendarzowe, niemożliwe zatem jest podzielenie go na godziny. Pracownik nie może również zrzec się wynagrodzenia za pracę, przez co obowiązkiem pracodawcy jest wypłata wynagrodzenia za 4 przepracowane godziny.

Nie ma jednak przeszkód, aby na wniosek pracownika, pracodawca udzielił tzw. „przepustki prywatnej” w wymiarze odpowiadającym godzinom przepracowanym w niepełnym dniu pracy – wszelka dokumentacja związana z zastosowaniem takiej opcji powinna znaleźć się jednak u pracodawcy przed przystąpieniem do naliczania wynagrodzeń za dany miesiąc i może nastąpić tylko na wniosek pracownika.

Reasumując, pracodawca zawsze zobowiązany jest do wypłaty wynagrodzenia za przepracowane godziny, jednak w przypadku, gdy pracownik po przepracowaniu swojego pełnego wymiaru godzinowego dostarcza na ten dzień zwolnienie lekarskie pracodawca nie powinien wypłacać wynagrodzenia/zasiłku chorobowego.

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Najczęściej czytane