W komunikacie wydanym przez Ministerstwo Cyfryzacji 22 listopada 2023 r. pojawiła się istotna dla przedsiębiorców zapowiedź przesunięcia w czasie terminu wdrożenia systemu e-Doręczeń, czyli nowego obowiązku, który miał wejść w życie już 10 grudnia 2023 r.

AKTUALIZACJA 27.12.2023 r.:

Zmiana ustawy o doręczeniach elektronicznych, umożliwiająca Ministrowi Cyfryzacji odroczenie terminu wdrożenia e-Doręczeń bez poprawek przeszła przez obie izby Parlamentu i 15 grudnia 2023 r. została podpisana przez Prezydent RP. Na jej podstawie 21 grudnia 2023 r. Minister Cyfryzacji wydał komunikat określający nowy termin wejścia w życie obowiązku uruchomienia adresu do doręczeń. Zgodnie z obecnie obowiązującym stanem prawnym termin ten został określony na 1 października 2024 r. i dotyczy on w szczególności osób wykonujących tzw. zawody zaufania publicznego oraz spółki nowe, zakładane od 1 października 2024 r. Podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przed tą datą będą zobowiązane do wdrożenia e-Doręczeń do dnia 1 stycznia 2025 r.

Czym jest adres do doręczeń elektronicznych i co oznacza pojęcie e-Doręczenia?

Zgodnie z założeniami Ustawy o doręczeniach elektronicznych („Ustawa”) e-Doręczenia mają być jedynym systemem do komunikacji i wymiany oficjalnej korespondencji pomiędzy urzędami oraz sądami a przedsiębiorcami. Wymiana ta miałaby się odbywać w formule online, przy wykorzystaniu elektronicznego adresu do doręczeń przypisanego indywidualnie do każdego z obowiązanych podmiotów. E-Doręczenia mają docelowo zastąpić funkcjonujący dzisiaj ePUAP oraz klasyczne listy, w tym listy polecone, a skutek otrzymania elektronicznej wiadomości miałby być zrównany skutkowi otrzymania pocztowej przesyłki rejestrowanej.

Obowiązkowym system e-Doręczeń mają być objęte podmioty publiczne oraz bez wyjątku osoby wykonujące wolne zawody (np. radcowie prawni, adwokaci, czy komornicy) i wszyscy przedsiębiorcy i to zarówno ci funkcjonujący na podstawie wpisu do CEIDG oraz ci prowadzący działalność w formie spółki.

Dotychczasowe terminy wejścia w życie e-Doręczeń

Dotychczas podstawowe terminy do wdrożenia e-Doręczeń kształtowały się następująco:

  • 10 grudnia 2023 r. – obowiązkowe wdrożenie dla wybranych podmiotów publicznych (m.in. organy administracji publicznej i jednostki obsługujące te organy, ZUS, KRUS, NFZ, jednostki samorządu terytorialnego)
  • 10 grudnia 2023 r. dla nowo zakładanych spółek
  • 10 grudnia – osoby wykonujące zawody zaufania publicznego (np. radca prawny, adwokat, notariusz, komornik)
  • 10 marca 2024 r. spółki prawa handlowego, wpisane do KRS przed 10 grudnia 2023 r.
Skorzystaj z naszych usług Obsługa prawna spółki
Dowiedz się więcej

Zmiany terminów wdrożenia e-Doręczeń

Termin wdrożenia e-Doręczeń był już kilka razy przesuwany. Zgodnie z obecnie obowiązującymi regulacjami, o momencie wejścia w życie przepisów może zadecydować Minister Cyfryzacji w drodze wydanego przez siebie komunikatu, publikowanego w Dzienniku Ustaw, przy czym musi to być dzień przed 1 stycznia 2024 r., termin ten wynika bowiem wprost z przepisów Ustawy.

Z opublikowanego 22 listopada 2023 r. komunikatu wynika, że Minister Cyfryzacji skorzysta z możliwości maksymalnego wydłużenia terminu do wdrożenia e-Doręczeń, ale nie ma umocowania do wyznaczenia tego terminu później, niż wskazuje Ustawa (czyli do końca 2023 r.) W związku z tym, w treści komunikatu pojawia się deklaracja przedłożenia projektu ustawy zmieniającej te ramy czasowe i dającej możliwość odroczenia terminu wdrożenia e-Doręczeń do końca 2024 r.

Tym samym, podmioty które już od 10 grudnia 2023 r. miały być objęte obowiązkowym systemem e-Doręczeń będą miały czas na wdrożenie do 30 grudnia 2023 r. a spółki zarejestrowane przed tą datą do 30 marca 2024 r. Ewentualne dalsze odroczenie terminu będzie możliwe dopiero po zmianie Ustawy, którą zgodnie z deklaracją zainicjuje Ministerstwo Cyfryzacji.

W praktyce opublikowany komunikat zapowiadający odroczenie terminu wdrożenia e-Doręczeń w obecnym stanie prawnym nie zmienia wiele dla przedsiębiorców, w tym tych funkcjonujących w formie spółki, zmiana terminu wejścia w życie obowiązku posiadania adresu do doręczeń elektronicznych dla spółek wymaga bowiem zmiany Ustawy, a prace w tym zakresie mają być dopiero zainicjowane przez Ministerstwo Cyfryzacji. Czasu na procedowanie nad treścią przepisów nie zostało wiele, niemniej sam komunikat można z pewnością potraktować jako zapowiedź kierunku działania i zmian, które z dużą dozą prawdopodobieństwa zostaną wdrożone.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Doradztwo podatkowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Skontaktuj się

Justyna Nykiel

Counsel, Radca Prawny

Specjalizacje

Skontaktuj się

Justyna Nykiel

Counsel, Radca Prawny

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.