fbpx

Treść artykułu

Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 odbiła się zarówno na wolności gospodarczej, jak i wolnościach osobistych związanych z poruszaniem się czy podejmowaniem pracy przez cudzoziemców. Jak wyglądają rozwiązania covidowe w Polsce?

Od ponad roku świat mierzy się z trwającą pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. Liczne ograniczenia wpływają na codzienne życie każdego z nas, nie oszczędzając rynku pracy – także dla cudzoziemców. Pandemia sprawiła, że pojawiły się określone trudności w realizacji spraw urzędowych. Z tego powodu polski regulator musiał wydłużyć terminy dotyczące obowiązków niemożliwych do zrealizowania. Już w marcu 2019 roku została uchwalona tzw. covidowa  specustawa, która do dziś znacząco wpływa na realia funkcjonowania osób przyjeżdżających do Polski z zagranicy w celach zarobkowych.

Wydłużenie ważności dokumentów legalizujących pracę

Najważniejszą zmianą, jaką wprowadziła wspomniana specustawa, jest wydłużenie ważności zezwoleń na pracę. W przypadku, gdy ważność zezwolenia upływa w czasie trwającego okresu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, wówczas zostaje ono przedłużone o 30 dni od daty odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni (art. 15zzq ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw). W efekcie obecnie jest możliwa praca na podstawie zezwolenia, którego data ważności upłynęła ponad rok temu. Przepis ten dotyczy również zezwolenia na pracę sezonową oraz decyzji o przedłużeniu zezwolenia na nią.

Podobną zasadę przyjęto w przypadku pracy na podstawie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Jeśli data zakończenia okresu pracy znajdująca się na świadczeniu przypada w czasie trwania okresu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, to – tak jak w przypadku zezwolenia na pracę – termin ten zostaje przedłużony automatycznie (art. 15zzq ust. 3 ww. specustawy covidowej z 31 marca 2020 r.). Ważne jest również to, że w takiej sytuacji okres ten nie jest wliczany do okresu świadczenia ograniczonego okresem 6 miesięcy. Dzięki temu na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy możliwe jest wykonywanie pracy przez okres dłużysz niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

Sprawdź Outsourcing kadr i płac Grant Thornton

Wydłużenie ważności dokumentów pobytowych cudzoziemców

Urzędowe utrudnienia covidowe dotyczą również kwestii związanych z legalizacją pobytu w RP przez cudzoziemców. Rozwiązaniem ponownie stało się przedłużenie ważności krótkoterminowych tytułów pobytowych, takich jak:

 • Wiza Schengen,
 • wiza wydana przez inne państwo obszaru Schengen,
 • dokument pobytowy wydany przez inne państwo obszaru Schengen,
 • wiza długoterminowa wydana przez inne państwo członkowskie UE, które nie jest obszarem Schengen, jeśli uprawnia ona do pobytu na terytorium RP,
 • dokument pobytowy wydany przez inne państwo członkowskie UE niebędące państwem obszaru Schengen.

Zgodnie z zapisem w specustawie, cudzoziemcy znajdujący się na terytorium RP w dniu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, mogą legalnie przebywać w Polsce na podstawie ww. dokumentów. Ich ważność została przedłużona o 30 dni od odwołania okresu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (art. 15zd ust 1 ww. specustawy covidowej).

Więcej czasu na wnioskowanie o pozwolenie na pobyt

Wydłużeniu uległ również czas, w jakim osoby chcące uzyskać pozwolenie na pobyt mogą o nie wnioskować. Dokumentację w tej sprawie – w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii – można składać do 30 dni od odwołania tego stanu, który obowiązywał jako ostatni (art. 15z ww. specustawy covidowej). Dotyczy to wniosków o udzielenie:

 • zezwolenia na pobyt czasowy,
 • zezwolenia na pobyt stały,
 • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
 • przedłużenia wizy,
 • pobytu w ramach ruchu bezwizowego.

W efekcie pobyt cudzoziemca na terenie RP jest legalny w okresie, który poprzedza złożenie wniosku – niezależnie od tego, w jaki sposób zakończy się postępowanie po okresie epidemii.

Ważny fragment

Przepisy specustawy dają możliwość zarówno osobom zatrudnianym, jak i ich pracodawcom, odroczenia terminu złożenia wymaganych prawem dokumentów. Jednak należy pamiętać, że okres ten może się wkrótce zakończyć. Wówczas uzyskanie legalizacji pobytu lub zezwolenia na pracę w przewidywanym przez ustawę terminie 30 dni może być trudne.

Wsparcie dla przedsiębiorców na czas pandemii

W związku z trwającą pandemią wydłużeniu uległy również przepisy dotyczące zmiany warunków wykonywania pracy przez cudzoziemców. Dzięki bieżącym regulacjom pracodawcy nie muszą uzyskiwać nowych zezwoleń czy dokonywać aktualizacji zapisów zawartych np. w zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę. Uniknięcie

działań administracyjnych ułatwiło pracodawcom korzystanie z rządowego wsparcia przygotowanego na czas trwającej pandemii, takiego jak:

 • zmniejszenie wymiaru czasu pracy,
 • obniżenie wynagrodzenia,
 • polecenie wykonywania pracy zdalnej.

Dla pracodawców mających problemy z płynnością finansową w czasie pandemii zostały przewidziane różnorodne formy pomocy. Wśród nich znajduje się świadczenie postojowe, o które w imieniu pracownika może wnioskować pracodawca. Przysługuje ono również za pracowników będących cudzoziemcami zatrudnionymi na umowie cywilnoprawnej. Konieczne jest jednak spełnienie kilku warunków:

 • umowa zawarta przed 1 kwietnia 2021 roku,
 • pobyt na terenie RP cudzoziemca legalny,
 • nie występuje inny tytuł ubezpieczenia społecznego,
 • przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS,
 • przedsiębiorca prowadzi działalność określoną kodem PKD w rozporządzeniu tarczy antykryzysowej 9.0.

Sprawdź Outsourcing kadr i płac Grant Thornton

Ograniczenia dotyczące przekraczania granicy RP

W związku z szybkim rozprzestrzenianiem się wirusa Sars-CoV-2 polski ustawodawca wprowadził dodatkowe restrykcje na granicach. Od czerwca 2020 roku odbywają się dodatkowe kontrole na granicach wewnętrznych strefy Schengen oraz obowiązują ograniczenia na granicy zewnętrznej RP. Oznacza to, że ruch bezwizowy jest możliwy dla osób będących obywatelami krajów Unii Europejskiej i EFTA. Są one również zwolnione z obowiązkowej kwarantanny, jeśli posiadają negatywny wynik testu na COVID-19 (test PCR lub antygenowy, wykonany nie później niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy) lub zaświadczenie o wykonaniu szczepienia szczepionką przyjętą przez UE.

Inaczej jest w sytuacji cudzoziemców przybywających do Polski z pozostałych regionów świata. Przekraczając wschodnią granicę Polski, będącą jednocześnie zewnętrzną granicą UE, nadal obowiązują ich restrykcje oraz obowiązek poddania się kwarantannie. Wjazd do Polski jest możliwy dla ściśle określonego grona osób – wśród nich znajdują się cudzoziemcy:

 • którzy są, małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod ich stałą opieką,
 • posiadający Kartę Polaka,
 • posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium RP lub na terytorium innych państw członkowskich UE, państwa członkowskiego EFTA,
 • posiadający prawo do pracy na terytorium RP,
 • którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu osób lub towarów, a ich przejazd następuje w ramach czynności zawodowych (czyli wykonują transport towarów lub przewóz osób),
 • przekraczający granicę na podstawie wizy wydanej w celu przyjazdu ze względów humanitarnych.

Wyżej wymienione grupy osób podlegają jednak obowiązkowej kwarantannie, trwającej 10 dni. Z odbywania obowiązkowej kwarantanny nie zwalnia ich również wykonanie testu w kraju, z którego przybyli. Istnieje jednak możliwość skrócenia kwarantanny poprzez wykonanie testu na terenie RP, jednak może to nastąpić nie wcześniej niż 7 dni od momentu przekroczenia granicy, przy czym dzień, w którym nastąpiło przekroczenie granicy, nie jest wliczany w ten okres. W efekcie zwolnienie z kwarantanny jest możliwe po wykonaniu testu w ósmej dobie od przyjazdu do kraju.

Z kwarantanny są również zwolnione osoby w pełni zaszczepione na COVID-19. Należy jednak pamiętać, że od momentu zakończenia procesu szczepienia musi minąć 14 dni.

Wspomniane wyżej regulacje są aktualne od 28 czerwca 2021 roku. Bieżące informacje związane z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 można sprawdzać na stronie rządowej www.gov.pl

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Outsourcing kadr i płac Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane