Wprowadzenie Polskiego Ładu 1.0 spowodowało wiele zamieszania i kontrowersji. Pracownicy, pomimo obietnicy utrzymania wynagrodzenia na takim samym poziomie względem roku 2021, na początku 2022 roku otrzymali niższe miesięczne wynagrodzenie. Odpowiedzią rządu na te zarzuty było rozporządzenie Ministra Finansów z 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, od 8 stycznia 2022 r. oraz następnie ustawa z dnia 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin.

Pomimo podwyższenia pierwszego progu podatkowego oraz kwoty wolnej od podatku do wysokości aż 30 000 zł, a także wprowadzenia ulgi dla klasy średniej na mocy przepisów Polskiego Ładu 1.0, wynagrodzenia pewnej części podatników w ujęciu miesięcznym za 2022 roku okazały się być niższe niż za rok 2021.

Przykładowo podatnicy, którzy w odpowiednim terminie nie złożyli pracodawcy dobrowolnego oświadczenia w postaci PIT-2 nie byli uprawnieni do skorzystania z pomniejszenia zaliczki na podatek o kwotę 425 zł miesięcznie, co daje w skali roku 5 100 zł, niezależnie od wysokości uzyskanego dochodu. Dlatego też dla części podatników zaliczki na podatek okazały się być wyższe.

Rozporządzenie Ministra Finansów – mechanizm rolowania zaliczek

W celu uniknięcia sytuacji, w której część podatników uzyskiwałaby niższe wynagrodzenie w ujęciu miesięcznym w 2022 roku, w porównaniu do roku ubiegłego, wprowadzono zupełną nowość w systemie podatkowym, jaką był mechanizm rolowania zaliczek.

Rozporządzenie budziło wiele wątpliwości prawnych, dlatego też nie wszystkie przedsiębiorstwa od razu zastosowały się do zasad rozporządzenia. Ponadto przygotowanie do zmian w naliczaniu wynagrodzenia wymagało podjęcia pewnych kroków przez firmy, w celu zapewnienia właściwego ich stosowania przy obliczaniu zaliczek na podatek (m.in. w postaci dostosowania programów do naliczania płac).

Dlatego też mechanizm przedłużenia terminów pobrania i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy, który został pierwotnie wdrożony na podstawie rozporządzenia, uregulowano w art. 53a Ustawy o (…). Od tego momentu wszyscy pracodawcy byli zobowiązani do stosowania mechanizmu rolowania zaliczek.

Mechanizm rolowania zaliczek w praktyce

Mechanizm rolowania zaliczek w praktyce polegał na tym, że płatnik obliczał zaliczkę na podstawie zasad Polskiego Ładu 1.0 i porównywał ją do zaliczki obliczonej na zasadach z roku 2021. W przypadku, gdy zaliczka obliczona zgodnie z zasadami Polskiego Ładu była niższa, wówczas płatnik pobierał dokładną wysokość tej kwoty. Natomiast, jeśli obliczona kwota okazała się wyższa niż ta obliczona zgodnie z zasadami sprzed 1 stycznia 2022 roku, wówczas płatnik pobierał kwotę podatku jedynie do wysokości tej obliczonej zgodnie z przepisami z roku 2021, a pobór pozostałej części odraczał. Poprzez mechanizm rolowania zaliczek miesięczna pensja w 2022 roku nie okazała się być niższa. Zmienił się jedynie moment, kiedy od wynagrodzenia pracownika była pobierana wyższa zaliczka na podatek (tj. kwota nadwyżki).

Poniżej przykład obliczenia wynagrodzenia miesięcznego z umowy o pracę na etacie w wysokości 12 000 zł, który został przedstawiony przez Ministerstwo Finansów:

Rolowanie zaliczek PIT – problemy praktyczne

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Doradztwo podatkowe
Dowiedz się więcej

Do kogo adresowany był mechanizm rolowania zaliczek?

Do skorzystania z mechanizmu rolowania zaliczek na podatek mogły skorzystać osoby uzyskujące przychody:

  • ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy,
  • ze świadczeń emerytalnych i rentownych,
  • z umów zlecenia.

Przedłużenie terminu poboru zaliczek mógł zastosować płatnik w przypadku podatników, którzy po pierwsze uzyskali przychód mieszczący się w katalogu ww. źródeł, a po drugie ich przychód miesięczny nie przekroczył 12 800 zł, przy czym należy pamiętać, że limit ten stosuje się odrębnie dla każdego źródła przychodów.

Ważny fragment

Pracownik mógł złożyć wniosek o nieprzedłużaniu terminu poboru zaliczek w trakcie roku, wówczas płatnik nie miał prawa zastosować owego mechanizmu przy obliczaniu wysokości podatku i wszystkie zaliczki pobierane były zgodnie z zasadami z roku 2022.

Audyt PIT i ZUS

2022 rok to prawdziwa rewolucja w PIT! Wprowadzonych zostało wiele zmian i poprawek, które miały znaczący wpływ na sposób rozliczania wynagrodzenia pracowników. Pracodawcy musieli w pierwszej kolejności dostosować się do zmian w związku z Polskim Ładem 1.0, następnie do ustawy wprowadzającej tzw. „rolowanie zaliczek” i końcowo do zmian w związku z Polskim Ładem 2.0. Sposób rozliczania wynagrodzenia pracowników różnił się w każdym z wyżej wymienionych „systemów”. Powyższe powoduje wiele trudności związanych z odpowiednim przygotowaniem listy płac. W takim środowisku prawnym nietrudno było o nieumyślną pomyłkę. Z tego też względu warto zastanowić się nad audytem poprawności sposobu, w jakim naliczane było wynagrodzenie pracowników w roku 2022 roku.

>> Więcej o Audyt PIT i ZUS << 

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Doradztwo podatkowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.