Na początku marca Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosił konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. W ramach naboru przedsiębiorstwa będą mogły uzyskać dofinansowanie na tworzenie bądź rozwój centrów badawczo-rozwojowych. Beneficjentami programu mogą być przedsiębiorcy zarówno z sektora MŚP, jak i duże przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie na tworzenie lub rozwój centrów badawczo-rozwojowych

Przedsiębiorstwa będą mogły uzyskać dofinansowanie na tworzenie lub rozwój centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług. Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu, a także koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.

Bardzo ważnym dokumentem, który Wnioskodawca musi przygotować jest agenda badawcza, która stanowi obligatoryjny załącznik do wniosku o dofinansowanie. Z agendy powinna przede wszystkim wynikać długoterminowa strategia rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o prowadzenie prac badawczo-rozwojowych. Wnioskodawca powinien przedstawić argumentację pozwalającą ekspertom stwierdzić, że planowane centrum badawczo – rozwojowe jest istotnym i niezbędnym elementem zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa.

Poziom dofinansowania

  • W zakresie infrastruktury: regionalna pomoc inwestycyjna od 10% do 70% wartości kosztów kwalifikowalnych w zależności od statusu przedsiębiorstwa i miejsca lokalizacji inwestycji.
  • W zakresie prac rozwojowych: pomoc na projekty badawczo-rozwojowe 45% wartości kosztów kwalifikowanych w przypadku mikro- lub małego przedsiębiorcy, 35% w przypadku średniego przedsiębiorcy, 25% w przypadku innego niż mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo.
  • Pomoc de minimis: 45% wartości kosztów kwalifikowanych w przypadku mikro- lub małego przedsiębiorcy, 35% w przypadku średniego przedsiębiorcy, 25% w przypadku innego niż mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo. Uzyskana pomoc de minimis w okresie bieżącego roku i dwóch poprzednich lat podatkowych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200.000 euro, natomiast w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze drogowego transportu towarów – 100.000 euro.
Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Doradztwo europejskie
Dowiedz się więcej

Wartość projektu, alokacja i nabór wniosków

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych w projekcie wynosi 2 000 000,00 PLN. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć 50 000 000,00 EUR.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 350 000 000,00 PLN, w tym 35 000 000,00 PLN dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim, natomiast 315 000 000,00 PLN dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie.

Wnioski o dofinansowanie projektu mogą być składane w okresie od 14.04.2020 r. do 11.05.2020 r.

AUTOR: Michał Wałecki, Specjalista ds. funduszy unijnych, Doradztwo Europejskie

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Doradztwo europejskie

Skontaktujmy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Skontaktuj się

Szymon Wróblewski

Partner Zarządzający

Skontaktuj się

Szymon Wróblewski

Partner Zarządzający

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Usługi Grant Thornton z obszaru: Doradztwo europejskie

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów