Świadczenie aktywizacyjne i dodatek aktywizacyjny, to szansa dla pracodawców na odzyskanie pracowników wracających do aktywności zawodowej po dłuższej przerwie, zaś dla bezrobotnych na poprawę sytuacji finansowej. Typowy układ wygrany-wygrany, któremu warto się przyjrzeć bliżej.

Świadczenie aktywizacyjne

Przeznaczeniem świadczenia aktywizacyjnego jest pomoc pracodawcy w zatrudnieniu osób bezrobotnych powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka lub sprawowaniem opieki nad osobą zależną. Pracodawca (tzn. osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika, bądź jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, ale zatrudnia co najmniej jednego pracownika), aby otrzymać świadczenie aktywizacyjne w 2022 r. powinien zatrudnić wyznaczonego przez urząd pracy bezrobotnego rodzica jak również opiekuna osoby zależnej, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy zrezygnował z etatu ze względu na wychowanie dziecka lub sprawowanie opieki nad osobą zależną.

Osoba niepracująca, wznawiająca swoją aktywność zawodową po pauzie związanej ze sprawowaniem opieki nad osobą zależną, czy też wychowaniem dziecka, powinna spełniać kryteria odpowiedniego doświadczenia zawodowego, kwalifikacji oraz umiejętności koniecznych do wykonywania pracy na stanowisku proponowanym przez pracodawcę.

Ważny fragment

UWAGA! W przypadku uzyskania przez pracodawcę uprawnienia do pożyczki z Funduszu Pracy w celu utworzenia stanowiska pracy dla osoby, która miałaby być objęta świadczeniem aktywizacyjnym, takie świadczenie nie przysługuje.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Outsourcing kadr i płac
Dowiedz się więcej

Ile wynosi świadczenie aktywizacyjne w 2022 roku?

W 2022 r. zatrudniający może uzyskać z Funduszu Pracy środki w postaci świadczenia aktywizacyjnego wypłacane:

  • w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę przez 12 miesięcy (w wysokości 1505 zł brutto), pod warunkiem, że zobowiąże się do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego po upływie okresu przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego przez okres 6 miesięcy;
  • w wysokości jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę przez 18 miesięcy ( w wysokości 1003,33 zł brutto), pod warunkiem, że zobowiąże się do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego po upływie okresu przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego przez okres 9 miesięcy.

Świadczenie aktywizacyjne jest rozdysponowywane zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Jakich formalności dopełnić, żeby uzyskać świadczenie aktywizacyjne?

Pracodawca chcący uzyskać wsparcie w postaci świadczenia aktywizacyjnego powinien złożyć wniosek z załącznikami do właściwego powiatowego urzędu pracy (wzory wniosków oraz załączników są dostępne na stronach internetowych urzędów pracy).

W okresie do 30 dni liczonych od dnia złożenia wymaganych przepisami dokumentów przez zainteresowanego, otrzyma informację dotyczącą wyniku rozpatrzenia wniosku lub podjętych czynnościach administracyjnych. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia podania – umowa zostanie zawarta między starostą a wnioskującym pracodawcą/przedsiębiorcą.

Jeśli pracodawca nie wywiąże się z wymogu utrzymania osoby w zatrudnieniu przez okres odpowiednio 6 lub 9 miesięcy przypadających po ustaniu prawa do świadczenia aktywizacyjnego lub też rozwiąże umowę o pracę podczas pobierania takiego świadczenia, wówczas będzie musiał dokonać zwrotu otrzymanych należności wraz z ustawowymi odsetkami.

Ważny fragment

Świadczenie aktywizacyjne dotyczy dofinansowania dla pracodawcy za zatrudnienie osoby bezrobotnej. Z kolei dodatek aktywizacyjny to świadczenie dla osoby bezrobotnej, podejmującej pracę z własnej inicjatywy, bądź w wyniku skierowania jej do pracy przez powiatowy urząd pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy, w trakcie którego będzie otrzymywać wynagrodzenie niższe od minimalnego (w 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 3010 zł brutto).

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Outsourcing kadr i płac

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Skontaktuj się

Ewa Gulczyńska

Specjalista ds. kadr i płac

Specjalizacje

Skontaktuj się

Ewa Gulczyńska

Specjalista ds. kadr i płac

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Usługi Grant Thornton z obszaru: Outsourcing kadr i płac

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów