Ruszył kolejny konkurs w ramach Ścieżki Smart. Tym razem na dofinansowanie projektów B+R mogą liczyć konsorcja przedsiębiorców. O dofinansowanie mogą starać się firmy z całego kraju w partnerstwie z organizacjami badawczymi, pozarządowymi lub innymi przedsiębiorstwami.

Dotacje dla projektów B+R w ramach Ścieżki Smart realizowanych w konsorcjach

Ruszył kolejny konkurs znany pod nazwą Ścieżka SMART w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki. Przedsiębiorstwa znów mogą liczyć na dofinansowanie innowacyjnych projektów.

Ścieżka SMART charakteryzuje się tym, że projekty są realizowane w modułach. Projekt może obejmować kilka modułów, tj. prace B+R, wdrożenie innowacji, infrastrukturę B+R, cyfryzację, zazielenienie przedsiębiorstw, internacjonalizację oraz kompetencje (pracowników i kadry zarządzającej). Przy czym realizacja modułu B+R jest obligatoryjna dla konsorcjum w skład którego wchodzi duży przedsiębiorca. Dla konsorcjum w skład którego nie wchodzi duże przedsiębiorstwo obligatoryjnym modułem jest B+R lub Wdrożenie innowacji. Pozostałe moduły są fakultatywne, co oznacza że mogą być realizowanie w zależności od potrzeb i specyfiki projektu.

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Tym razem o dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie konsorcja złożone z przedsiębiorstw lub przedsiębiorstw i organizacji badawczych lub pozarządowych. Nie ma ograniczenia, co to wielkości przedsiębiorstw. Mogą to być zarówno małe, średnie, jak i duże przedsiębiorstwa.

Każdy moduł projektu może być realizowany przez maksymalnie 3 konsorcjantów i co więcej każdy z modułów może być realizowany przez rożnych konsorcjantów. Niemniej jednak zawsze liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo. Jeśli w skład konsorcjum będzie wchodzić jednostka badawcza lub organizacja pozarządowa, to podmioty te mogą być jedynie konsorcjantami. Co więcej organizacja badawcza może być konsorcjantem jedynie w module B+R. Istotne jest także to, że aby duże przedsiębiorstwo mogło otrzymać wsparcie, to po pierwsze projekt musi obejmować moduł B+R, a po drugie musi w ramach projektu zaplanować współpracę z MŚP.

Skorzystaj z naszych usług z zakresu: Dotacja dla firm
Dowiedz się więcej

Do kiedy można składać wnioski?

Na stronie NCBR, który jest organizatorem konkursu, widnieje już dokumentacja konkursowa, jednak nabór wniosków rozpocznie się 15 grudnia 2023 r. i potrwa do 8 lutego 2024 do godz. 16.00. Warto już teraz zapoznać się z wytycznymi, by jak najlepiej przygotować się do realizacji projektu. Z naszego doświadczenia wynika, iż na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej potrzebny jest minimum miesiąc.

Obszar geograficzny – cała Polska

W konkursie nie ma ograniczeń regionalnych. O dofinansowanie mogą ubiegać się konsorcjanci z całej Polski.

Alokacja, koszty kwalifikowane oraz poziom dofinansowania

Alokacja przewidziana w konkursie jest wysoka i wynosi 1 335 mln zł, z czego jedna połowa będzie przeznaczona na dofinansowanie projektów realizowanych przez konsorcja z udziałem dużego przedsiębiorstwa, a druga połowa – na dofinansowanie projektów konsorcjów, w których składzie nie znajdzie się żaden duży podmiot.

Konkurs narzuca także minimalne i maksymalne wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.

Minimalna wartość odnosi się do modułu B+R. W przypadku modułu B+R realizowanego przez konsorcjum bez udziału dużego przedsiębiorstwa, koszty kwalifikowalne tego modułu nie mogą być mniejsze niż 1 mln zł. Natomiast, gdy moduł ten będzie realizowany również z udziałem dużego przedsiębiorstwa, to koszty te nie mogą być niższe niż 2 mln zł. Należy także pamiętać, że w przypadku realizacji w ramach jednego projektu również innych modułów niż jedynie moduł B+R, to wartość kosztów kwalifikowalnych tego modułu musi stanowić przynajmniej 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych jest natomiast podyktowana przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów pomocy publicznej.

Poziom dofinansowania poszczególnych modułów jest uzależniony od rodzaju członka konsorcjum oraz rodzaju pomocy publicznej udzielanej w ramach danego modułu.

Należy pamiętać, że moduł wdrożenie innowacji objęty jest dotacją warunkową, obejmującą cześć bezzwrotną i zwrotną.

Organizacja badawcza, której udział ograniczony został jedynie do bycia konsorcjantem z module B+R, realizuje te prace w ramach swojej działalności niegospodarczej, w związku z czym nie podlega pod zasady dotyczące pomocy publicznej, a tym samym otrzymuje dofinansowanie na poziomie 100% ponoszonych przez siebie wydatków kwalifikowalnych.

Bardzo istotną kwestią, która wprowadza niemałe zamieszane, jest to, że każdy pozostały członek konsorcjum (czyli każdy poza liderem i organizacją badawczą) może otrzymać 80% dofinansowania ponoszonych przez siebie kosztów kwalifikowalnych, ale pomoc ta udzielana jest jedynie w ramach pomocy de minimis, która jest ograniczona do 200 tys. euro (sumując rok bieżący i 2 poprzednie lata). Tak więc udział konsorcjantów w projekcie może być też podyktowany tym, czy dany podmiot ma jeszcze do wykorzystania pomoc de minimis. Jest też jeszcze druga strona medalu. Mianowicie, jeśli dany podmiot posiada limit pomocy de minimis do wykorzystania i wykorzysta ją w całości na realizację projektu w konsorcjum, to poniekąd zablokuje sobie, oczywiście na pewien czas, możliwość korzystania z innego wsparcia udzielanego w ramach pomocy de minimis.

Warto wykorzystać okazję, by przekształcić swoje pomysły w innowacje dzięki dotacjom B+R w ramach Ścieżki SMART dla konsorcjów. Zwłaszcza, że alokacja w konkursie jest bardzo duża. To szansa dla przedsiębiorców nie tylko na rozwój, ale także na zwiększenie konkurencyjności biznesu.

AUTORKA: Aleksandra Bąkowska, Dotacje dla firm

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Dotacje dla firm

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.