1 stycznia 2021 r. wprowadzono do ustawy VAT szereg zmian nazwanych pakietem SLIM VAT. Miały one stanowić odpowiedź Ministerstwa Finansów na postulaty przedsiębiorców w zakresie ułatwień w rozliczeniach VAT.  Jednym z takich ułatwień miał być brak konieczności uzyskiwania potwierdzeń odbioru faktur korygujących in minus.

W praktyce ten element został jednak zamieniony na obowiązek pozyskiwania innych dokumentów i pilnowania, kiedy doszło do uzgodnienia.

18 stycznia b.r. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt objaśnień podatkowych, które prezentują punkt widzenia organów podatkowych na te kwestie. Do 1 lutego b.r. można zgłaszać uwagi.

Poniżej prezentujemy najważniejsze elementy objaśnień dotyczące faktur korygujących „in minus”.

Od 1 stycznia 2021 r. w odniesieniu do faktur korygujących zmniejszających podstawę opodatkowania VAT zrezygnowano z warunku uzyskania potwierdzenia ich otrzymania przez nabywcę towarów lub usługobiorcę.

Faktura korygująca in minus u sprzedawcy (SLIM VAT)

Likwidacji uległ obowiązek oczekiwania na potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towarów lub usługobiorcę, warunkujący prawo do pomniejszenia należnego podatku VAT. Podatnik może dokonać obniżenia podatku należnego już w momencie wystawienia faktury korygującej przy łącznym spełnieniu warunków:

  1. z posiadanej przez niego dokumentacji wynika, że uzgodnił z nabywcą nowe warunki,
  2. z dokumentacji wynika również, że warunki te zostały spełnione na moment dokonywania przez podatnika korekty
  3. faktura korygująca jest zgodna z posiadaną dokumentacją w zakresie uzgodnienia

W przypadku, gdy podatnik w okresie, w którym wystawił fakturę korygującą nie posiada dokumentacji potwierdzającej uzgodnienie z nabywcą towarów lub usługobiorcą warunków obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego albo dokumentacji potwierdzającej spełnienie tych uzgodnionych warunków (mimo że doszło do faktycznego uzgodnienia tych warunków i ich spełnienia) – obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego dokonuje dopiero za okres rozliczeniowy, w którym posiada dokumentację wskazującą na spełnienie obydwu tych warunków.

Ważny fragment

Nowe zasady obowiązujące od 1 stycznia 2021 r. dla obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia faktury korygującej do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna.

Faktura korygująca in minus u nabywcy (SLIM VAT)

Od 1 stycznia 2021 r. dla obowiązku pomniejszenia VAT naliczonego ważny jest nie moment otrzymania faktury korygującej, a moment uzgodnienia warunków obniżenia podstawy opodatkowania oraz moment spełnienia tych uzgodnionych warunków – analogicznie jak ma to miejsce w odniesieniu do ustalenia momentu, w którym po stronie sprzedawcy wystąpi prawo do dokonania korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego.

Przesłanki uzasadniające prawo do dokonania korekty przez sprzedawcę zawierają w sobie warunki dla obowiązku dokonania korekty przez nabywcę i wprowadzają dodatkowe wymogi.

Od 1 stycznia 2021 r. element wspólny dla sprzedawcy i nabywcy stanowi uzgodnienie warunków obniżenia podstawy VAT oraz spełnienie tych uzgodnionych warunków, a element dodatkowy u sprzedawcy – to posiadanie stosownej dokumentacji i wystawienie zgodnej z tą dokumentacją faktury korygującej.

Nie jest więc możliwe uzależnienie momentu odliczenia podatku naliczonego od samego faktu otrzymania faktury korygującej przez nabywcę, gdyż mogłoby to powodować np. celowe opóźnianie pomniejszenia kwoty podatku naliczonego przy jednoczesnym pozostawieniu możliwości pomniejszenia podatku należnego u sprzedawcy.

Jeżeli podatnik nie dokonał jeszcze obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury pierwotnej, a doszło już do uzgodnienia warunków pomniejszenia podstawy opodatkowania i podatku VAT z tej faktury i uzgodnione warunki zostały spełnione – podatnik od razu uwzględnia odliczenie w wartości pomniejszonej o wartość korekty wynikającą z uzgodnienia i spełnienia uzgodnionych warunków korekty.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Doradztwo podatkowe
Dowiedz się więcej

Dokumentacja

Strony transakcji mogą samodzielnie kreować sposób dokumentowania warunków obniżenia podstawy opodatkowania.

Przesłanki uzasadniające obniżenie podstawy opodatkowania i kwoty podatku należnego mogą być zawarte w umowach, aneksach do umów, porozumieniach, korespondencji mailowej, innych dokumentach (w tym np. letters of understanding), ale też w regulaminach realizacji sprzedaży lub ogólnych warunkach umowy, których akceptacja dokonywana jest w momencie przystąpienia nabywcy do transakcji. W tego typu przypadkach uzgodnienie stanowi wspomniany fakt przystąpienia do czynności stanowiący wyraz zgody na treść dokumentu.

Uzgodnienia mogą wynikać m.in. z niesatysfakcjonującej jakości realizacji świadczenia, strategii handlowej realizowanej przez sprzedawcę lub zwrotu części nabytych produktów przez nabywcę.

Mogą to być również ustalenia ustne (telefoniczne), jak i domniemana akceptacja warunków przez obie strony transakcji. W obu tych przypadkach należy jednak mieć na uwadze, że ciężar dowodu związanego z udokumentowaniem podjętego uzgodnienia spoczywa zawsze na sprzedawcy.

Za uzgodnienie może zostać uznany zwrot na rzecz sprzedawcy partii towarów, albo przelew kontrahenta z odpowiednim opisem transakcji (o ile nie wystąpią inne dokumenty).

Ważny fragment

Prawo do zmniejszenia kwoty podatku należnego przez sprzedawcę nie może jednak zaistnieć wcześniej niż obowiązek obniżenia kwoty podatku naliczanego przez nabywcę.

Przykłady uzgodnień

Zwrotu partii towarów –  Za moment uzgodnienia warunków należy uznać moment zaakceptowania regulaminu zwrotów towarów przez nabywcę (tj. przy nawiązaniu współpracy ze sprzedawcą lub w momencie akceptacji obowiązującej wersji regulaminu, jeżeli zmiana w tym zakresie została dokonana w trakcie trwającej współpracy).

Momentem spełnienia uzgodnionych warunków będzie dzień przekazania towarów sprzedawcy i w tym okresie rozliczeniowym nabywca powinien dokonać korekty.

Zwrot zaliczki za niezrealizowaną dostawę (właściwie opisany i przywołany nr zamówienia) – Momentem spełnienia uzgodnionych warunków potwierdzenie otrzymania przez nabywcę zwrotu zapłaty, (jeżeli strony nie zawarły żadnych dodatkowych umów)

Rabat wynikający z umowy ramowej za przekroczenie obrotu– uzgodnieniem będzie umowa ramowa i dokumentacja, z której wynika przekroczenie obrotu, natomiast spełnienie warunku do udzielenia rabatu należy uznać za dokonane wraz z upływem ostatniego dnia okresu rozliczeniowego. U sprzedawcy prawo do obniżenia podstawy opodatkowania przysługuje w rozliczeniu za okres, w którym wystawiono tę fakturę korygującą. Nabywca będzie obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego w okresie, w którym spełnione zostały warunki na dokonanie obniżenia podstawy opodatkowania. Otrzymanie faktury korygującej po upływie tego okresu nie wpływa na moment korekty podatku naliczonego.

Przyznanie skonta – może wynikać z umowy ramowej, ogólnych warunków lub adnotacji na fakturze. Spełnieniem uzgodnionych warunków i okresem do korekty VAT naliczonego będzie dokonanie zapłaty przez nabywcę w terminie wskazanym w warunkach skonta.

Jednocześnie w związku z zasadą ujmowania podatku naliczonego również w trzech kolejnych okresach rozliczeniowych (przez podatników rozliczających VAT w okresach miesięcznych) podatnik może dokonać odliczenia z uwzględnieniem pomniejszenia o kwotę skonta w kolejnych miesiącach.

Błąd w fakturze pierwotnej – W związku z tym, że podstawą dokonania pomniejszenia podstawy opodatkowania jest błąd w cenie wskazanej na fakturze pierwotnej spełnieniem warunków do korekty jest już samo stwierdzenie pomyłki w cenie. Ponieważ nabywca może nie mieć świadomości o zaistniałej pomyłce konieczne pozostaje oczekiwanie z korektą na uzgodnienie z nabywcą warunków pomniejszenia podstawy opodatkowania i podatku należnego, które może mieć formę korespondencji mailowej.  Obowiązek korekty VAT naliczonego nastąpi w rozliczeniu za okres otrzymania potwierdzenia przez nabywcę, faktu wystąpienia pomyłki na fakturze pierwotnej.

Więcej przykładów można znaleźć w projekcie objaśnień na gov.pl

Nowe zasady dotyczące rozliczenia faktury korygującej in minus odnoszą się do wszystkich faktur korygujących in minus wystawionych po 31 grudnia 2020 r. – niezależnie od tego, czy uzgodnienie warunków korekty oraz ich spełnienie (i dokumentacja to potwierdzająca) odnosić się będzie do transakcji dokonanych w przeszłości lub sama ta dokumentacja została sporządzona w przeszłości czy tych, które dopiero zostaną odpowiednio, dokonane lub sporządzone.

Przepisy przejściowe – możliwe stare zasady w 2021

Podatnicy do końca 2021 r. w odniesieniu do faktur korygujących in minus wystawionych od 1 stycznia 2021 r. mogą wybrać stosowanie zasad dotychczasowych, obowiązujących do 31 grudnia 2020 r. Jest to możliwe pod warunkiem, że wybór stosowania tych (dotychczasowych) zasad zostanie uzgodniony na piśmie (może być drogą elektroniczną) pomiędzy dostawcą towarów lub świadczącym usługi, a ich nabywcą, przed wystawieniem pierwszej faktury korygującej w roku 2021 r.

Uwagi i opinie do projektu objaśnień MF można zgłaszać do 1 lutego 2021 r.

W razie pytań lub uwag zapraszamy do kontaktu.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Doradztwo podatkowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.