Według Ministra Rozwoju i Finansów przesłanka wyłącznego wykorzystywania pojazdu do celów prowadzenia działalności gospodarczej,  powinna być rozpatrywana w kategoriach obiektywnych. Wprawdzie twierdzi, że wynajem samochodów pracownikom stanowi niewątpliwie wykorzystywanie pojazdów do działalności gospodarczej, jednakże, aby z prawa do 100% odliczenia podatku naliczonego związanego z tymi samochodami skorzystać, podatnik powinien samochody, np. oddawać wyłącznie w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, bez prawa wykorzystywania ich w inny sposób przez pracowników w prowadzonej działalności.

Stanowisko organu

Zdaniem organu wydającego interpretację wykorzystywanie samochodów przez pracowników oraz osoby współpracujące w celu realizacji ich obowiązków oraz udostępnienie tych samych samochodów tym osobom do wykorzystania w celach prywatnych nie pozwala na stworzenie jasnych i przejrzystych zasad, z których wynikałby brak możliwości użycia samochodów do celów prywatnych w czasie wykorzystywania ich do wykonywania obowiązków służbowych. Z uwagi na to, że samochody są wykorzystywane (wynajmowane) do celów prywatnych pracowników oraz osób współpracujących, podatnik nie ma obiektywnych możliwości wyeliminowania ich użycia w takim celu również w czasie, kiedy powinny być wykorzystywane wyłącznie do wykonywania obowiązków na rzecz podatnika. Nie została więc spełniona przesłanka określona w art. 86a ust. 4 pkt 1 Ustawy VAT, tj. przesłanka wyłącznego wykorzystywania pojazdu do celów prowadzenia działalności gospodarczej, która powinna być rozpatrywana w kategoriach obiektywnych.

 

Stanowisko WSA

WSA w Poznaniu w wyroku z dnia 26 stycznia 2017 r. sygn. akt I SA/Po 954/16, nie podzielił stanowiska organu, że skoro te same samochody będą wykorzystywane do celów prywatnych pracowników, to podatnik nie ma obiektywnych możliwości wyeliminowania ich użycia w takim celu również w czasie, kiedy powinny być wykorzystywane wyłącznie do wykonywania obowiązków na rzecz podatnika – pracownik może wykorzystać samochód do celów prywatnych również w czasie, gdy samochody powinny być wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.

Według sądu istotne jest, aby zapewnić stosowne procedury mające na celu wyeliminowanie niebezpieczeństwa użycia pojazdu do celów prywatnych. Z art. 86a ust. 4 Ustawy VAT wynika wprost, że jednym z warunków dokonywania pełnych odliczeń podatku od towarów i usług jest, aby sposób wykorzystania tych pojazdów przez podatnika, określony w ustalanych przez niego zasadach, wykluczał użycie tych samochodów do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Obowiązkiem podatnika, jak wynika z cytowanego przepisu, jest ustalenie takich zasad używania pojazdów, które wykluczą ich użycie do użytku prywatnego i muszą jednocześnie istnieć zabezpieczenia gwarantujące ich przestrzeganie.

Podjęte przez podatnika działania – wskazane w stanie faktycznym – powodują, iż samochody osobowe stanowiące jego własność będą wykorzystywane przez pracowników do celów służbowych lub na cele prywatne pracowników, w związku z którymi podpisana zostanie osobna umowa cywilnoprawna mieszczącą się w zakresie prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. Nie istnieje zatem ryzyko wykorzystania samochodów stanowiących własność podatnika na cele prywatne pracowników. Właśnie w celu umożliwienia pracownikom wykorzystywania samochodów w taki sposób, podpisana zostanie z nimi osobna umowa cywilnoprawna. W ten sposób, jeżeli któryś z samochodów będzie wykorzystywany na cele prywatne pracowników, to wykorzystanie to będzie jednocześnie związane z prowadzoną przez skarżącą działalnością gospodarczą.

AUTOR: Dorota Borkowska-Chojnacka, Doradca, Bieżące doradztwo podatkowe

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Spór z organem o 100% odliczanie VAT w związku z eksploatacją samochodu osobowego

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.