Najwięksi podatnicy podatku CIT powinni pamiętać o tym, że do 31 stycznia 2021 roku należy złożyć do ministra właściwego ds. gospodarki sprawozdanie o stosowanych w roku poprzednim terminach zapłaty w transakcja handlowych.

Kogo dotyczy obowiązek składania sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych?

Do złożenia sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych obowiązani są podatnicy podatku CIT, których ustawa wymienia w art. 27b ust. 2, tj.:

  • podatkowe grupy kapitałowe, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów,
  • spółki nieruchomościowe, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów,
  • podatnicy inni niż podatkowe grupy kapitałowe, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprzedzającego rok podania indywidualnych danych podatników do publicznej wiadomości.

Spółki nieruchomościowe mają obowiązek złożyć pierwsze sprawozdanie o stosowanych terminach zapłaty dopiero za rok 2021 czyli do 31 stycznia 2022 r.

W jaki sposób należy złożyć sprawozdanie?

Sprawozdania składa się do ministra właściwego ds. gospodarki wyłącznie drogą elektroniczną. Sprawozdanie składają kierownicy podmiotów, którzy obowiązani są do jego złożenia. Kierownikiem są członkowie zarządu, upoważnieni do reprezentacji spółki.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Doradztwo podatkowe
Dowiedz się więcej

Co zawiera sprawozdanie o stosowanych terminach zapłaty?

Celem złożenia sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty jest ochrona najmniejszych przedsiębiorców przed tymi większymi, którzy często wymuszają na małych firmach, będących wierzycielami, nadmiernie długie terminy zapłaty. W konsekwencji prowadzi to do zatorów płatniczych i narażanie mniejszych firm na problemy z płynnością finansową.

Wobec powyższego w sprawozdaniu duże firmy muszą przede wszystkim poinformować o wartości świadczeń pieniężnych otrzymanych i spełnionych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie nieprzekraczającym 30 dni, od 31 do 60 dni, od 61 do 120 dni oraz przekraczającym 120 dni – liczonym od dnia wystawienia faktury lub rachunku potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi. Ponadto w sprawozdaniu wskazuje się także wartości świadczeń pieniężnych nieotrzymanych i/lub spełnionych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie określonym w umowie oraz udziału procentowego tych świadczeń w całkowitej wartości świadczeń pieniężnych należnych podmiotowi w tym roku.

Podsumowując, czasu na złożenie sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych pozostało już niewiele. Warto jednak wykorzystać tych kilka dni na dopełnienie obowiązku. Za brak złożenia sprawozdania podatnik może zostać ukarany karą grzywny jak za wykroczenie skarbowe.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Doradztwo podatkowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Aleksandra Trocińska

Specjalista, Doradca Podatkowy

Specjalizacje

Skontaktuj się

Aleksandra Trocińska

Specjalista, Doradca Podatkowy

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.