Dokumentacja podatkowa nie jest jedynym wymaganym dokumentem zgodnie z nowymi przepisami z zakresu cen transferowych. Od 2017 roku podatnicy są również zobowiązani dołączać do deklaracji podatkowej dodatkowy formularz, tzw. sprawozdanie uproszczone.

UWAGA! ZMIANY WESZŁY JUŻ W ŻYCIE – więcej w artykule >>Nowe regulacje w zakresie cen transferowych od 2017 roku<< oraz >>Zmiany w cenach transferowych – ważne interpretacje i wyroki<<

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, podatnicy których przychody lub koszty przekroczą w roku podatkowym 10 mln EUR, są zobowiązani dołączyć do zeznania podatkowego za rok podatkowy uproszczone sprawozdanie w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi.

Zgodnie z przepisami, wzór sprawozdania (formularz) zostanie określony przez Ministra Finansów w drodze rozporządzenia.

Sekcje sprawozdania uproszczonego

Zgodnie z opublikowanym projektem tego rozporządzenia,  przedstawiono wzór formularza CIT-TP, który składa się z serii pytań zamkniętych, w tym pól w których podatnicy będą zobowiązani określić skalę transakcji zrealizowanych z podmiotami powiązanymi (pod względem wartościowym). Warto dodać, że ten formularz jest mocno zbliżony do pierwotnego wzoru przedstawionego wraz z publikacją zmian przepisów dotyczących cen transferowych.

Sprawdź Ceny transferowe Grant Thornton

 

Sprawozdanie uproszczone, we wspomnianym wyżej projekcie zawiera 5 głównych sekcji:

  • flexible_content B – identyfikacja powiązań: (wskazanie informacji o powiązaniach kapitałowych, prowadzeniu działalności poprzez zakład czy powiązaniach o charakterze zarządczym).
  • flexible_content C – wskazanie liczby podmiotów powiązanych (zgodnie z definicją ustawową) z którymi podatnik dokonywał transakcji.
  • flexible_content D – główny sektor działalności i profil funkcjonalny. W tym punkcie podatnik będzie miał za zadanie wskazać kody PKD które dotyczą podstawowej działalności podatnika a także profil funkcjonalny prowadzonej działalności.
  • flexible_content E – restrukturyzacja: w tej sekcji podatnicy będą zobowiązani wskazać czy w trakcie roku podatkowego miały miejsce restrukturyzacje biznesowe a także to, czy została wypłacona z tego tytułu rekompensata (w formie pieniężnej lub innej niż pieniężna).
  • flexible_content F – transakcje z podmiotami powiązanymi w tym także podsekcje dotyczące określonych grup transakcji wraz oznaczeniem przedziału wartościowego:
  1. F.1. transakcje lub inne zdarzenia takie jak zakup/sprzedaż towarów, usługi produkcyjne, usługi komisanta, usługi kontraktowych prac badawczo rozwojowych itd.
  2. F.2 transakcje finansowe,
  3. F.3 transakcje z podmiotami powiązanymi dotyczące aktywów, w tym aktywów niematerialnych
  4. F.4 umowy o podziale kosztów lub wspólnego przedsięwzięcia (CCA)
  5. F5. Inne transakcje (wcześniej nie wymienione w formularzu). Warto dodać że w tym punkcie pojawia się konieczność zadeklarowania transakcji które zostały przeprowadzone bez wynagrodzenia.

W tej sekcji podatnik będzie zobowiązany do wskazania skali przeprowadzanych transakcji w roku podatkowym za który składana jest deklaracja. Właściwe wypełnienie tej sekcji będzie wymagało od podatników prowadzenie odpowiedniej ewidencji i jej analizy m.in. odpowiednie grupowanie transakcji pod kątem przedmiotowym (rodzaje transakcji) i podmiotowym (kontrahenci w podziale na lokalizacje określone w sekcji C).

Krytyka projektu rozporządzenia

Zarówno pierwotny jak i obecny projekt rozporządzenia był mocno krytykowany podczas konsultacji społecznych. W szczególności wskazywano to, że rozporządzenie wykracza poza delegację ustawową oraz to, że projekt rozporządzenia w zaproponowanym kształcie nie ma charakteru uproszczonego (na co wskazuje ustawa). Dlatego też, ostateczny kształt formularza CIT-TP może jeszcze się zmienić, ale na ten moment warto zapoznać się z propozycjami Ustawodawcy ponieważ wskazują one jasno cel i zakres informacji o transakcjach z podmiotami powiązanymi, które powinny być raportowane urzędom skarbowym.

Ważny fragment

Pierwsze sprawozdanie uproszczone podatnicy będą musieli złożyć dla roku podatkowego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2016 r. – czyli do deklaracji podatkowych składanych w 2018 roku.

Komentarz eksperta

Ewa Rybak

Doradca, Zespół cen transferowych Grant Thornton

Wielu podatników zapewne zastanawia się nad tym w jakim celu Ustawodawca dokłada kolejne wymogi formalne dotyczące dokumentowania i raportowania transakcji realizowanych między podmiotami powiązanymi. W mojej ocenie intencją Ustawodawcy w tym przypadku jest nie tyle analiza rynkowości transakcji (to zadanie ma ułatwić lektura dokumentacji podatkowej), ile sprawniejsza i efektywniejsza selekcja podatników którzy powinni podlegać kontroli w zakresie cen transferowych.

Warto zwrócić uwagę, że po analizie sprawozdania uproszczonego urząd skarbowy będzie miał wiedzę m.in. na temat skali współpracy z podmiotami powiązanymi – co pozwoli ocenić na ile te transakcje mogły mieć wpływ na dochód czy stratę poniesioną w danym roku podatkowym, czy też informację na temat procesów restrukturyzacyjnych wewnątrz grupy.

AUTOR: Ewa Rybak, Doradca, Zespół Cen Transferowych

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Sprawozdanie uproszczone dotyczące transakcji realizowanych z podmiotami powiązanymi

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.