Treść artykułu

Najważniejsze wyroki i interpretacje podatkowe tygodnia.

Samo posiadanie gruntu przez przedsiębiorcę nie decyduje o opodatkowaniu

http://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/wyroki/

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 12 grudnia 2017 r. sygn. akt SK 13/15

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis rozumiany w ten sposób, że wystarczającą przesłanką zakwalifikowania gruntu podlegającego opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości do kategorii gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej jest prowadzenie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną będącą jego współposiadaczem, jest niezgodny z Konstytucją.

Organy podatkowe, a także sądy orzekające w podobnych sprawach przyjmowały, że skoro jedno z małżonków jest przedsiębiorcą, to będące przedmiotem współposiadania grunty należy zakwalifikować jako grunty związane z działalnością gospodarczą.

Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, samo prowadzenie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną nie jest ważne dla opodatkowania gruntu stawką podatkową od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (określoną w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a upol). Zważywszy na ratio stosowania podwyższonej stawki, jaką jest potencjalna możliwość uzyskiwania przychodów z wykorzystania danych gruntów, niezbędne jest ustalenie faktycznego sposobu wykorzystania opodatkowanego gruntu, którego współposiadaczem pozostaje osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

Budynek wypełniony urządzeniami technicznymi nie jest budowlą

http://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/wyroki/

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 13 grudnia 2017 r. sygn. akt SK 48/15

Tak orzekł Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 13 grudnia 2017 r. sygn. akt SK 48/15. Trybunał uznał, że art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie, w jakim umożliwia uznanie za budowlę obiektu budowlanego, który spełnia kryteria bycia budynkiem, przewidziane w art. 1a ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy, jest niezgodny z zasadą szczególnej określoności regulacji daninowych, wywodzoną z art. 84 w związku z art. 217, w związku z art. 64 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Dotychczas sądy i organy podatkowe uznawały, że budynki wypełnione urządzeniami technicznymi powinny być klasyfikowane na gruncie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych jako budowle, co tym samym oznaczałoby, że podlegałyby wyższemu opodatkowaniu. TK uznał, że taka wykładnia przepisów jest niedopuszczalna w świetle postanowień Konstytucji, która nakazuje ustawodawcy jasne formułowanie stanowionych przez niego regulacji prawa podatkowego.

Potrzebujesz wsparcia w zakresie podatków?

Sprawdź Doradztwo podatkowe Grant Thornton

Obrót kryptowalutami jest zwolniony z VAT

http://sip.mf.gov.pl

Podatnik składający wniosek o interpretację dokonuje w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej wydobycia i obrotu walutą elektroniczną (m.in. ETH, Bitcoin). W związku z prowadzoną działalnością powziął wątpliwość czy obrót walutą elektroniczną powinien być opodatkowany VAT. Potwierdził to Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w najnowszej interpretacji z dnia 8 grudnia 2017 r. sygn. 0111-KDIB3-2.4012.685.2017.2.SR.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej powołując się na art. 43 ust. 1 pkt 7 Ustawy VAT, który stanowi, że zwalnia się od podatku transakcje, łącznie z pośrednictwem, dotyczące walut, banknotów i monet używanych jako prawny środek płatniczy, z wyłączeniem banknotów i monet będących przedmiotami kolekcjonerskimi, za które uważa się monety ze złota, srebra lub innego metalu oraz banknoty, które nie są zwykle używane jako prawny środek płatniczy, lub które mają wartość numizmatyczną, uznał, że czynności, które wykonuje Wnioskodawca, polegające na zbyciu Kryptowaluty stanowią czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, jako odpłatne świadczenie usług, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, zwolnione z podatku od towarów i usług na podstawie wskazanego wyżej art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy.

Nabycie udziału w nieruchomości małżonki to cel mieszkaniowy

http://sip.mf.gov.pl

Interpretacja DKIS z dnia 8 grudnia 2017 r. sygn. 0111-KDIB2-2.4011.318.2017.1.APA

Podatnik zwrócił się z pytaniem do organów interpretacyjnych, czy środki uzyskane ze zbycia nieruchomości przeznaczone na nabycie udziału w budynku mieszkalnym, który należy obecnie do małżonki podatnika, oraz który wchodzi do jej majątku odrębnego będą mogły korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dyrektor Krajowej Informacji skarbowej wyjaśnił, że poprzedzenie wyrażenia „cele mieszkaniowe” przymiotnikiem „własne” świadczy o tym, że ustawodawca przewidując podstawę do zastosowania ww. zwolnienia i dopisując ten przymiotnik podkreślił, że celem nadrzędnym jest zwolnienie tylko takiego przychodu, który wydatkowany zostanie na zaspokojenie „własnych celów mieszkaniowych” rozumianych jako potrzeba zapewnienia sobie dachu nad głową. W ocenie organu takie nabycie udziału w nieruchomości należącej do majątku dorębnego małżonka spełnia cele mieszkaniowe, o których mowa w tym przepisie.

W wydanej interpretacji podkreślono, że przedmioty takie stanowią majątek odrębny danego małżonka, a sam fakt, że między małżonkami istnieje wspólność ustawowa nie czyni małżonków współwłaścicielami majątku osobistego jednego z nich. Tym samym warunek wydatkowania przychodu na własne cele mieszkaniowe zostanie spełniony, jako że podatnik uzyskany wyłącznie przez siebie przychód ze sprzedaży przeznaczy na nabycie udziału w budynku mieszkalnym stanowiącym majątek osobisty jego małżonki.

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Doradztwo podatkowe Zobacz wszystkie

Pakiet paliwowy do poprawki

Krótko po wprowadzeniu tzw. Pakietu paliwowego, czyli regulacji zmieniającej między innymi przepisy VAT, akcyzowe i prawa energetyczne, ogłoszono wielki sukces – dochody skarbu państwa z tytułu obrotu paliwami wyraźnie wzrosły. Okazało się jednak, że według…

Nowy termin rozliczenia ulgi na złe długi

Ustawodawca, wprowadzając szereg uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. skrócił okres, w którym podatnicy rozliczają VAT w związku z nieuregulowanymi fakturami ze 150 dni do 90.…

Najczęściej czytane