Ulga badawczo-rozwojowa została wprowadzona do treści ustaw o podatkach dochodowych z dniem 1 stycznia 2016 r. Kształt przyjętych regulacji pozostawia jednak sporo do życzenia. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców prowadzących działalność B+R Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowało projekt, który wprowadza znaczące zmiany w tym zakresie i czyni ulgę bardziej atrakcyjną.

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej z dnia 4 marca 2016 r. przewiduje m.in. modyfikację ulgi badawczo-rozwojowej (B+R), z której mogą korzystać podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Proponowane zmiany mają na celu podniesienie atrakcyjności rozwiązania, które weszło w życie zaledwie niecałe 5 miesięcy temu.

Odliczymy także koszty patentów

Przede wszystkim rozszerzeniu ulec ma lista tzw. wydatków kwalifikowanych, które obejmować mają również koszty uzyskania patentu na wynalazek, w tym:

  • koszty przygotowania dokumentacji zgłoszeniowej i dokonania zgłoszenia wynalazku w celu udzielenia patentu przez Urząd Patentowy,
  • koszty prowadzenia postępowania o udzielenie patentu przez Urząd Patentowy,
  • koszty odparcia zarzutów niespełnienia warunków wymaganych do uzyskania patentu.

Wysokość kosztów kwalifikowanych

Zmianie ma ulec również poziom odliczenia od podstawy opodatkowania. Limity wprowadzone od początku bieżącego roku wydawały się nie być wystarczające, o czym pisaliśmy także na naszym blogu. W przypadku podatników z sektora MŚP prowadzących działalność badawczo-rozwojową (B+R) ma on wynosić 50% kwoty kosztów kwalifikowanych. Duży przedsiębiorca odliczy natomiast 50% kosztów pracowniczych oraz 30% kwot pozostałych wydatków. Wzrost kwot do odliczenia, w stosunku do obowiązujących obecnie, będzie więc znaczący.

Termin na odliczenie

Planowane jest również wydłużenie terminu na dokonanie odliczenia, w przypadku gdy podatnik nie będzie w stanie dokonać pełnego odliczenia w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesie koszty kwalifikowane. Po wprowadzeniu zmian, zgodnie z projektem, możliwe będzie dokonanie odliczenia w zeznaniach aż za kolejnych 6 lat podatkowych. Modyfikacja przepisów w tym zakresie będzie niewątpliwie korzystna dla podatników, których inwestycje przyniosą zwroty w dłuższym okresie i pozwoli na efektywne skorzystanie z ulgi także w ich przypadkach.

Start-upy na szczególnych zasadach

Zupełnie nowym rozwiązaniem będzie natomiast wprowadzenie możliwości uzyskania gotówkowego zwrotu kwoty odliczenia kosztów kwalifikowanych w przypadku start-upów, które ponoszą straty lub osiągają dochody nie pozwalające na pełne odliczenie. Skorzystanie z tej możliwości miałoby być dopuszczalne jedynie w pierwszych dwóch latach istnienia nowego przedsiębiorstwa, pod warunkiem posiadania statusu MŚP. Zwrot gotówkowy miałby być traktowany jako nadpłata podatku. Start-up, który otrzymałby taki zwrot gotówkowy byłby jednak zobowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej w dłuższej perspektywie, gdyż w przypadku wszczęcia w stosunku do niego postępowania restrukturyzacyjnego w ciągu kolejnych 3 lat podatkowych ciążyłby na nim obowiązek zwrotu otrzymanej kwoty.

Premia dla wytrwałych

Nowe regulacje mają szczególnie promować podatników prowadzących działalność badawczo-rozwojową (B+R) w sposób stały, którzy podnosiliby poziom nakładów na ten cel. W ich przypadku możliwe miałoby być skorzystanie z dodatkowego odliczenia. Zgodnie z projektem, prawo takie przysługiwałoby pod warunkiem, że koszty kwalifikowane w czwartym kolejnym roku podatkowym byłyby o co najmniej 50% większe niż średnia z pierwszych 3 lat. W takim przypadku, podatnicy byliby uprawnieni do powiększenia kosztów kwalifikowanych do odliczenia za czwarty rok o dodatkowe 50% wartości wzrostu.

Projekt zmian jest obecnie na etapie opiniowania. O kształcie ostatecznej wersji wprowadzanych regulacji będziemy Państwa informować.

ŹRÓDŁO: http://legislacja.rcl.gov.pl/

AUTOR: Jakub Makarewicz, Doradca, Doradztwo podatkowe

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Ulga badawczo-rozwojowa – projekt zmian na rok 2017

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.