Treść artykułu

Ulga badawczo-rozwojowa została wprowadzona do treści ustaw o podatkach dochodowych z dniem 1 stycznia 2016 r. Kształt przyjętych regulacji pozostawia jednak sporo do życzenia. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców prowadzących działalność B+R Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowało projekt, który wprowadza znaczące zmiany w tym zakresie i czyni ulgę bardziej atrakcyjną.

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej z dnia 4 marca 2016 r. przewiduje m.in. modyfikację ulgi badawczo-rozwojowej (B+R), z której mogą korzystać podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Proponowane zmiany mają na celu podniesienie atrakcyjności rozwiązania, które weszło w życie zaledwie niecałe 5 miesięcy temu.

Odliczymy także koszty patentów

Przede wszystkim rozszerzeniu ulec ma lista tzw. wydatków kwalifikowanych, które obejmować mają również koszty uzyskania patentu na wynalazek, w tym:

  • koszty przygotowania dokumentacji zgłoszeniowej i dokonania zgłoszenia wynalazku w celu udzielenia patentu przez Urząd Patentowy,
  • koszty prowadzenia postępowania o udzielenie patentu przez Urząd Patentowy,
  • koszty odparcia zarzutów niespełnienia warunków wymaganych do uzyskania patentu.

Potrzebujesz wsparcia w zakresie podatków?

Sprawdź Doradztwo podatkowe Grant Thornton

Wysokość kosztów kwalifikowanych

Zmianie ma ulec również poziom odliczenia od podstawy opodatkowania. Limity wprowadzone od początku bieżącego roku wydawały się nie być wystarczające, o czym pisaliśmy także na naszym blogu. W przypadku podatników z sektora MŚP prowadzących działalność badawczo-rozwojową (B+R) ma on wynosić 50% kwoty kosztów kwalifikowanych. Duży przedsiębiorca odliczy natomiast 50% kosztów pracowniczych oraz 30% kwot pozostałych wydatków. Wzrost kwot do odliczenia, w stosunku do obowiązujących obecnie, będzie więc znaczący.

Termin na odliczenie

Planowane jest również wydłużenie terminu na dokonanie odliczenia, w przypadku gdy podatnik nie będzie w stanie dokonać pełnego odliczenia w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesie koszty kwalifikowane. Po wprowadzeniu zmian, zgodnie z projektem, możliwe będzie dokonanie odliczenia w zeznaniach aż za kolejnych 6 lat podatkowych. Modyfikacja przepisów w tym zakresie będzie niewątpliwie korzystna dla podatników, których inwestycje przyniosą zwroty w dłuższym okresie i pozwoli na efektywne skorzystanie z ulgi także w ich przypadkach.

Start-upy na szczególnych zasadach

Zupełnie nowym rozwiązaniem będzie natomiast wprowadzenie możliwości uzyskania gotówkowego zwrotu kwoty odliczenia kosztów kwalifikowanych w przypadku start-upów, które ponoszą straty lub osiągają dochody nie pozwalające na pełne odliczenie. Skorzystanie z tej możliwości miałoby być dopuszczalne jedynie w pierwszych dwóch latach istnienia nowego przedsiębiorstwa, pod warunkiem posiadania statusu MŚP. Zwrot gotówkowy miałby być traktowany jako nadpłata podatku. Start-up, który otrzymałby taki zwrot gotówkowy byłby jednak zobowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej w dłuższej perspektywie, gdyż w przypadku wszczęcia w stosunku do niego postępowania restrukturyzacyjnego w ciągu kolejnych 3 lat podatkowych ciążyłby na nim obowiązek zwrotu otrzymanej kwoty.

Premia dla wytrwałych

Nowe regulacje mają szczególnie promować podatników prowadzących działalność badawczo-rozwojową (B+R) w sposób stały, którzy podnosiliby poziom nakładów na ten cel. W ich przypadku możliwe miałoby być skorzystanie z dodatkowego odliczenia. Zgodnie z projektem, prawo takie przysługiwałoby pod warunkiem, że koszty kwalifikowane w czwartym kolejnym roku podatkowym byłyby o co najmniej 50% większe niż średnia z pierwszych 3 lat. W takim przypadku, podatnicy byliby uprawnieni do powiększenia kosztów kwalifikowanych do odliczenia za czwarty rok o dodatkowe 50% wartości wzrostu.

Projekt zmian jest obecnie na etapie opiniowania. O kształcie ostatecznej wersji wprowadzanych regulacji będziemy Państwa informować.

ŹRÓDŁO: http://legislacja.rcl.gov.pl/

AUTOR: Jakub Makarewicz, Doradca, Doradztwo podatkowe

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Doradztwo podatkowe Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane