Treść artykułu

Osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenie, podlegają ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie, na swój wniosek. Zatrudnieni na podstawie umowy zlecenie mogą przystąpić do ubezpieczenia chorobowego, gdy ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu zlecenia mają dla nich charakter obowiązkowy. 

Oznacza to zatem, że zleceniobiorca, który jest równocześnie zatrudniony w innej firmie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy i w związku z tym ubezpieczenie emerytalne i rentowe jest dobrowolne lub jest studentem, nie ma już prawa do dodatkowego ubezpieczenia chorobowego.

Prawo do ubezpieczenia chorobowego –  co z tego wynika?

Osoba posiadająca prawo do ubezpieczenia chorobowego ma uprawnienia do zasiłku macierzyńskiego. Do uzyskania uprawnień macierzyńskich nie ma znaczenia okres podlegania ubezpieczeniu chorobowemu, gdyż nie ma okresu wyczekiwania. Długość okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego za urlop macierzyński w tzw. podstawowym wymiarze zależy od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie lub przyjętych na wychowanie:

  • jedno dziecko przez okres 20 tygodni (140 dni),
  • dwoje dzieci przez okres 31 tygodni (217 dni),
  • każde następne o kolejne 2 tygodnie, aż do 37 tygodni (259 dni)

Ile wynosi zasiłek macierzyński?

Wysokość zasiłku macierzyńskiego wynosi 80% lub 100% podstawy wymiaru zasiłku w zależności od złożenia wniosków. Jeżeli wniosek o zasiłek macierzyński zostanie złożony wraz z wnioskiem o zasiłek rodzicielski w ciągu 21 dni po porodzie to wysokość zasiłku wynosi 80%. A jeżeli zostanie złożony jedynie wniosek o zasiłek macierzyński to wysokość zasiłku wyniesie 100%.

Sprawdź Outsourcing kadr i płac Grant Thornton

Zmiany w zasiłkach w 2016 r.

Od 1 stycznia 2016 r., w przypadku gdy miesięczna kwota zasiłku macierzyńskiego pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych będzie niższa od kwoty świadczenia rodzicielskiego, czyli od kwoty 1.000 zł, określonego w ustawie o świadczeniach rodzinnych, kwotę zasiłku macierzyńskiego pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych podwyższa się do wysokości świadczenia rodzicielskiego. Jeśli zasiłek macierzyński przysługuje za część miesiąca, jego podwyższenie ustala się proporcjonalnie do okresu, za który jest wypłacany. Wyrównanie to finansowane jest z budżetu państwa. Jeśli ubezpieczony jest uprawniony do zasiłku macierzyńskiego z więcej niż jednego tytułu, podwyższony zasiłek macierzyński przysługuje wówczas, gdy łączna kwota wypłacanych zasiłków macierzyńskich jest niższa niż wysokość świadczenia rodzicielskiego.

Niezbędne dokumenty do wypłaty podwyższonego zasiłku

Dokumentami niezbędnymi do wypłaty kwoty podwyższenia zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego są:

  • świadczenie ubezpieczonego, w którym wskazuje czy zasiłek macierzyński przysługuje mu z więcej niż jednego tytułu, a jeżeli tak, to który płatnik jest zobowiązany do wypłacenia kwoty podwyższenia zasiłku macierzyńskiego oraz potwierdza, że podwyższenie zasiłku macierzyńskiego nie jest pobierane z innego tytułu,
  • zaświadczenia pozostałych płatników zasiłku za miesiąc, w którym przysługuje podwyższenie zasiłku do kwoty świadczenia rodzicielskiego, zawierające informacje o okresie przysługującego zasiłku oraz o miesięcznej kwocie zasiłku po pomniejszeniu o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz za miesiące, w których nastąpiła zmiana w wysokości przysługującego zasiłku macierzyńskiego i jego okresie.

Wypłata świadczeń z ZUS-u jest uzależniona od okresu, przez jaki składka chorobowa była odprowadzana. Aby ubiegać się o zasiłek chorobowy w trakcie ciąży, zleceniobiorca powinien legitymować się co najmniej 90-dniowym okresem podlegania nieprzerwalnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Zasiłek macierzyński jednak temu obostrzeniu nie podlega. Prawo do zasiłku macierzyńskiego uzyskuje się od pierwszego dnia ubezpieczenia.

 

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Skontaktuj się

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Najczęściej czytane