Treść artykułu

W ubiegłym roku polskie przepisy dotyczące cen transferowych zostały poszerzone o regulacje dotyczące usług o niskiej wartości dodanej. 

Usługi o niskiej jakości dodanej obejmują rutynowe usługi wspierające podstawową działalność przedsiębiorstwa (ang. core business), których świadczenie nie wiąże się dla stron transakcji z koniecznością poniesienia istotnego ryzyka biznesowego, ani też zaangażowania unikatowego know-how i kompetencji po stronie dostawcy usług. Wskazane powyżej cechy usług o niskiej wartości dodanej sprawiają, że co do zasady, nie mają one istotnego wpływu na pozycję konkurencyjną świadczeniobiorcy. Rutynowy charakter procesów wsparcia stwarza szansę na możliwość ich standaryzacji i centralizacji, a przez to osiągnięcia efektów skali, które wpływają na redukcję kosztów ich realizacji.

Najczęstszymi obszarami podlegającymi centralizacji są funkcje informatyczne, księgowo–finansowe, administracyjne, kadrowo – płacowe, marketingowe itp.

Polskie regulacje dotyczące usług o niskiej wartości dodanej oparte są na wytycznych sformułowanych przez Wspólne Forum ds. Cen Transferowych działającego przy Komisji Europejskiej. Forum obejmuje zespół złożony z ekspertów zajmujących się cenami transferowymi, którzy z upoważnienia Komisji Europejskiej wypracowują rozwiązania mające na celu ujednolicenie podejścia do kontroli cen transferowych stosowanego przez administracje podatkowe w poszczególnych krajach Unii Europejskiej.

Sprawdź Ceny transferowe Grant Thornton

 

Polskie regulacje odnoszą się głównie do zasad dokumentowania transakcji, których przedmiotem jest świadczenie usług o niskiej wartość dodanej, nie obejmują natomiast zasad ich wyceny (w odróżnieniu od regulacji europejskich, które zawierają rekomendacje m.in. w zakresie kluczy alokacji kosztów świadczenia usług o niskiej wartości dodanej oraz poziomu narzutów zysku, jaki powinien być ustalony w tego typu transakcjach). Sytuacja ta sprawia, iż pomimo implementacji nowych regulacji, polscy podatnicy świadczący lub nabywający usługi o niskiej wartości dodanej, nadal działają w niepewności co do oceny warunków takich transakcji przez organy administracji podatkowej. Z pewnością kierowanie się wytycznymi Wspólnego Forum ds. Cen Transferowych powinno pozwolić na znaczące ograniczenie ryzyka w tym zakresie.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z jednym z naszych specjalistów z Zespołu Cen Transferowych.

Dodatkowo, zapraszamy na szkolenie dotyczące cen transferowych organizowane przez Zespół Cen Transferowych Grant Thornton w Poznaniu w dniu 08.07.2014 r. Zagadnienia związane z wyceną usług o niskiej wartości dodanej są jednym z punktów agendy szkolenia.

 

 Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Skontaktuj się

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Najczęściej czytane