Wszystko wskazuje na to, że procedowane obecnie w sejmie projekty ustaw wprowadzą nowe rygory związane ze zwrotami podatku VAT. Trudniej będzie uzyskać przyspieszony zwrot VAT w terminie 25 dni, a z drugiej strony łatwiej będzie organom podatkowym wstrzymać VAT na dłuższy okres czasu. Uprawnienia do wstrzymania zwrotu mają otrzymać także inne organy państwa.

Przyśpieszony zwrot VAT

Proponowane zmiany mają na celu ograniczenie stosowania zwrotu różnicy podatku w przyspieszonym, 25-dniowym terminie jedynie w sytuacji, gdy:

  • należności wynikające z faktur dokumentujących nabyte towary i usługi zostaną zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazanego w zgłoszeniu identyfikacyjnym i podatnik przedstawi dokumenty potwierdzające taką zapłatę,
  • łączna kwota należności wynikających z pozostałych faktur (innych niż uregulowane za pośrednictwem rachunku bankowego lub rachunku w SKOK) nie przekroczy 15 000 zł,
  • podatnik przez rok (kolejne dwanaście miesięcy) poprzedzający okres, w rozliczeniu za który występuje o zwrot w przyspieszonym terminie, był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny oraz składał deklaracje podatkowe,
  • kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku, nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji, nie przekracza 3 000 zł

Nowe zasady wstrzymania zwrotu VAT

Zgodnie z założeniami projektu, uprawnienie do wystąpienia z żądaniem wstrzymania zwrotu VAT mają uzyskać Komendant Główny Policji, Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Prokurator Generalny w związku z prowadzonym postępowaniem. Od 1 stycznia 2017 r. ma zostać poszerzony krąg podmiotów, które można skontrolować przy sprawdzaniu rozliczeń podatnika. Ma obejmować także sprawdzenie  rozliczeń innych podmiotów biorących udział w obrocie towarami lub usługami, będących przedmiotem rozliczenia podatnika oraz sprawdzenie zgodności tych rozliczeń z faktycznym przebiegiem transakcji, a więc kontrola krzyżowa u kontrahentów kontrahenta.

Proponowane zmiany budzą szereg wątpliwości. Możliwość objęcia weryfikacją także rozliczeń na pozostałych etapach obrotu towarem, może znacząco wydłużyć proces weryfikacji. Ustawodawca nie wyjaśnia także czy organy będą mogły wystąpić z wnioskiem o wstrzymanie zwrotu VAT tylko w przypadku prowadzenia postępowania wobec przedsiębiorcy, czy np. wobec jego pracowników. Podejmowane próby uszczelnienia podatku VAT są godne pochwały, natomiast przepisy w obecnym kształcie wymagają jeszcze doprecyzowania.

AUTOR: Marcin Książek, Senior Konsultant, Bieżące doradztwo podatkowe

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie W przyszłym roku trudniej o zwroty VAT

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.