Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych („KSH”), oprócz rewolucyjnych zmian związanych z wprowadzeniem do polskiego reżimu prawnego pojęcia grupy spółek, wprowadza istotne zmiany w zakresie funkcjonowania rad nadzorczych spółek. Nowelizacja ma na celu wzmocnienie ich pozycji poprzez przyznanie dodatkowych uprawnień umożliwiających faktyczne wykonywanie funkcji kontrolnych.

Zakres zmian w funkcjonowaniu rad nadzorczych

Najważniejsze zmiany w zakresie funkcjonowania rad nadzorczych dotyczą następujących zagadnień:

  1. Obowiązek zarządu do udzielania z własnej inicjatywy określonych informacji radzie nadzorczej, w szczególności dotyczy to informacji o uchwałach zarządu i ich przedmiocie, sytuacji spółki, transakcjach oraz innych zdarzeniach, które mogą istotnie wpływać na sytuację majątkową podmiotu.
  2. Obowiązek sprawozdawczy rad nadzorczych, tj. obowiązek sporządzania sprawozdania z działalności rady nadzorczej za ubiegły rok obrotowy. Obowiązek ten dotyczyłby będzie zarówno spółek z o.o., jak i akcyjnej.
  3. Dookreślenie zasad funkcjonowania komitetów rady nadzorczej oraz zasady delegowania członków rady nadzorczej do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych.
  4. Przyznanie członkom rady nadzorczej prawa do żądania sporządzenia lub przekazania informacji, dokumentów, sprawozdań i wyjaśnień, co ma na celu umożliwienie im dostępu do kluczowych informacji o działalności spółki i przyznanie faktycznej możliwości sprawowania funkcji kontrolnej.
  5. Przyznanie radzie nadzorczej uprawnienia do ustanowienia doradcy rady nadzorczej, tj. osoby posiadającej fachową wiedzę w odniesieniu do konkretnych zagadnień związanych z działalnością spółki.
  6. Rozszerzenie katalogu czynności wymagających zgody rady nadzorczej. Chodzi o obowiązek pozyskania zgody na zawarcie transakcji o znaczącej wartości ze spółką dominującą, zależną ora powiązaną.

Czytaj więcej: Nowe uprawnienie Rad Nadzorczych spółek akcyjnych już od 13 października 2022 r.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Kancelaria prawna
Dowiedz się więcej

Powyżej wskazane zmiany dotyczą wszystkich spółek kapitałowych, niezależnie od tego, czy wejdą one w reżim holdingowy, czy nie. Chociaż nowości w większym stopniu obejmują spółki akcyjne, w odniesieniu bowiem do spółek z o.o. znajdą zastosowanie tylko niektóre z nowych regulacji.

Co istotne, ustawodawca przewidział możliwość modyfikacji części regulacji, poprzez odmienne uregulowanie określonych zagadnień w treści umowy, czy statutu spółki, w celu dostosowania ich do faktycznych potrzeb danego podmiotu, w tym skali i specyfiki prowadzonej działalności.

Pakiet zmian dotyczących funkcjonowania rad nadzorczych ma na celu wzmocnienie ich pozycji oraz umożliwienie faktycznego wykonywania sowich funkcji przez organ, jak i jego członków. Wymaga to od spółek odpowiedniego przygotowania i dostosowania wewnętrznych dokumentów korporacyjnych do nowych regulacji.

Czytaj więcej o zmianach w KSH:

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Kancelaria prawna

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Justyna Nykiel

Counsel, Radca Prawny

Specjalizacje

Skontaktuj się

Justyna Nykiel

Counsel, Radca Prawny

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.