Norma ISO/IEC 27001 została po raz pierwszy opublikowana w 2005 roku. Od tego czasu była ona kilkakrotnie aktualizowana, aby nadążać za rozwojem technologii i zmieniającymi się potrzebami biznesowymi.

Obecnie obowiązującą wersją normy jest ISO/IEC 27001:2022, opublikowana w październiku 2022 roku. Organizacje posiadające certyfikat ISO/IEC 27001:2013 mają 3 lata na dostosowanie swojego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) do nowej normy, co oznacza, że ostateczny termin wdrożenia to październik 2025 roku

Czym jest międzynarodowa norma ISO/IEC 27001

Norma ISO/IEC 27001, znana jako międzynarodowy standard dla Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, stanowi zbiór najlepszych praktyk, które pomagają organizacjom w zarządzaniu ryzykiem związanym z bezpieczeństwem informacji. Opisuje ona wymagania dla wdrożenia, utrzymania i ciągłego doskonalenia SZBI, co pozwala organizacjom chronić wszelkiego rodzaju informacje, niezależnie od ich formy – czy to elektronicznej, papierowej, czy przechowywanej na przenośnych nośnikach danych. Norma wskazuje jak w sposób zintegrowany i całościowy zarządzać bezpieczeństwem, jak odpowiednio przydzielić odpowiedzialność za poszczególne zadania w kontekście bezpieczeństwa informacji, oraz jak dzięki wdrożeniu SZBI można podnieść poziom dojrzałości procesów nie tylko w obszarze informatyki. Prawidłowe wdrożenie Normy ISO27001 podnosi zaufanie do firm na rynku i daje znaczną przewagę konkurencyjną przede wszystkim w sektorach, które najbardziej wrażliwe są na utratę danych. Działając zgodnie z normą ISO/IEC 27001, organizacje mogą skutecznie identyfikować, oceniać i zarządzać ryzykiem bezpieczeństwa informacji, w odniesieniu do trzech głównych atrybutów bezpieczeństwa informacji tzn. jej poufności, integralności i dostępności.

Najważniejsze zmiany w normie ISO/IEC 27001:2022:

Warto podkreślić, że wdrożone zmiany z pozoru są niewielkie. W części głównej Normy dotyczą zaledwie kilku punktów. Załącznik A z kolei wzbogacił się o zabezpieczenia wynikające wprost z rozwoju technologii i koniecznością dodawania zabezpieczeń odpowiadających na wymagania i oczekiwania rynku.

Część główna jasno wskazuje kierunek zmian, który polegać ma docelowo na tym, że realnie podmiot certyfikowany powinien zademonstrować zdolność do analizy ryzyka zarówno w procesach biznesowych, jak i w samym SZBI.

Zmiany w części głównej Normy w praktyce wymagają między innymi następujących działań, w odniesieniu do poprzedniej wersji:

 • reorganizacji w zakresie zarządzania ryzykiem w procesach biznesowych, ponownego ich przeglądu,
 • dokonania ponownej analizy procesów i podprocesów zachodzących w obszarze SZBI a także ryzyk wynikających wprost z tych procesów,
 • uszczegółowienia wymagań zainteresowanych stron w kontekście SZBI,
 • redefinicji deklaracji stosowania uwzględniając sugerowane w załączniku A zabezpieczenia oraz możliwość uzupełnienia ich zabezpieczeniami wywodzącymi się z innych standardów czy dobrych praktyk w zależności od potrzeb i kontekstu funkcjonowania organizacji,
 • przeglądu celów SZBI i dokonania ich właściwej kaskadyzacji.

Zrestrukturyzowano listę kontrolną załącznika A: Zamiast 114 kontroli, nowa norma zawiera 93, podzielone na 4 grupy:

 • Bezpieczeństwo organizacyjne
 • Bezpieczeństwo ludzi
 • Bezpieczeństwo technologii
 • Ochrona danych

Dodano 11 nowych kontroli:

 • Analiza zagrożeń
 • Bezpieczeństwo informacji w chmurze
 • Gotowość teleinformatyczna do zapewnienia ciągłości działania
 • Monitorowanie bezpieczeństwa fizycznego
 • Działania monitorujące
 • Filtrowanie sieci
 • Bezpieczne kodowanie
 • Zarządzanie konfiguracją
 • Maskowanie danych
 • Zapobieganie wyciekom danych
 • Usuwanie informacji

Załącznik A natomiast wskazuje na dodatkowe zabezpieczenia które jednoznacznie wynikają z rozwoju technologii, jak również nowych zagrożeń pojawiających się na rynku. Działania te skupiają się w dużej mierze przy zagadnieniu ciągłości działania odwołując się do zagadnień  znanych z Normy ISO 22301, co wskazywać może na konieczność uzyskania spójnego podejścia zarówno po stronie IT i biznesu do przeglądu procesów, analizy ich krytyczności oraz dokonania uzgodnień w obszarze ciągłości działania.

Innymi nowościami są wymogi technologiczne w obszarach takich jak DLP (Data Leakage Prevention), maskowanie danych czy filtrowanie sieci. Jest to wynik międzynarodowego trendu zwiększania zabezpieczeń w tych obszarach, czego przyczyną są powtarzające się ataki przy wykorzystaniu istniejących podatności.

Reasumując – zmiany w Normie 27001 wydają się być jedynie inkrementalne, jednakże wymagają odświeżenia pewnych reguł, standardów oraz zakładają pewien wzrost nakładów na zabezpieczenia technologiczne. Słusznie zwrócono uwagę, że niektóre z nich, jak DLP, nie powinny być dziś wyjątkiem a regułą wykorzystywaną przez organizacje. Z przyjemnością pomożemy Państwu w szczegółowej analizie zmian zapewniając indywidualne podejście do recertyfikacji.

Skorzystaj z naszych usług z zakresu: Cyberbezpieczeństwo i outsourcing IT
Dowiedz się więcej

Korzyści z wdrożenia normy ISO/IEC 27001:2022

 • Zwiększenie zaufania klientów i partnerów: Posiadanie certyfikatu zgodności z ISO/IEC 27001:2022 świadczy o wysokich standardach bezpieczeństwa informacji w organizacji, co buduje zaufanie zarówno klientów, jak i partnerów biznesowych.
 • Poprawa wizerunku firmy: Przejście przez proces certyfikacji ISO/IEC 27001:2022 dowodzi zaangażowania firmy w ochronę informacji oraz dbałości o prywatność klientów, co może przynieść korzyści wizerunkowe i reputacyjne.
 • Zmniejszenie ryzyka cyberataków: Implementacja standardów ISO/IEC 27001:2022 pozwala identyfikować, oceniać i zarządzać ryzykiem związanym z bezpieczeństwem informacji, co zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia ataków cybernetycznych oraz minimalizuje skutki ewentualnych incydentów.
 • Usprawnienie zarządzania ryzykiem: ISO/IEC 27001:2022 wymaga ciągłego monitorowania i oceny ryzyka związanego z bezpieczeństwem informacji, co prowadzi do bardziej efektywnego zarządzania ryzykiem oraz podejmowania świadomych decyzji w celu minimalizacji zagrożeń.
 • Zwiększenie efektywności procesów: Proces wdrożenia i utrzymania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z ISO/IEC 27001:2022 wymaga analizy istniejących procesów, co może prowadzić do ich optymalizacji, usprawnienia oraz zwiększenia efektywności operacyjnej organizacji.

Nowelizacja normy ISO/IEC 27001:2022 jest odpowiedzią na rosnące zagrożenia cybernetyczne. Wdrożenie nowej normy może przynieść wiele korzyści organizacjom, które chcą chronić swoje informacje i budować zaufanie klientów.

Skontaktuj się z naszym ekspertem, który pomoże w sprawnym przejściu na nową normę ISO/IEC 27001:2022! Tomasz Janas, Partner, Outsourcing IT, tel. +48 531 700 531tomasz.janas@pl.gt.com

AUTORKA: Paulina Wójcik, Cyberbezpieczeństwo i outsourcing IT

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Cyberbezpieczeństwo i outsourcing IT

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.