Od 1 stycznia 2017 r. mali podatnicy oraz podmioty rozpoczynające działalność będą mogli stosować stawkę podatku CIT w wysokości 15%. Obietnica rządu sprzed kilku miesięcy znajduje się w końcowej fazie realizacji – poprawki Senatu do projektu ustawy czekają na zatwierdzenie przez Sejm.

Mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający działalność w 2017 r. będący podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, będą mogli skorzystać z dodatkowego benefitu podatkowego, mianowicie obniżonej z 19% do 15% stawki podatkowej. Dotychczas mogli oni skorzystać z jednorazowej amortyzacji środków trwałych, kwartalnego wpłacania zaliczek na podatek dochodowy, kwartalnego rozliczania podatku VAT oraz kasowej metody rozliczania tego podatku.

Kim są mali podatnicy?

Małymi podatnikami są podatnicy, u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro; zatem w 2016 roku kwota ta wynosiła 5.092.000 zł.

Co jednak istotne, konstrukcja przepisów, które prawdopodobnie wejdą niebawem w życie powoduje, że sam fakt bycia małym podatnikiem nie jest wystarczający do skorzystania z niższej stawki opodatkowania.

 

Ograniczona możliwość stosowania niższej stawki podatkowej

Możliwość stosowania stawki 15% jest bowiem ograniczona, gdy podatnik zostaje utworzony w wyniku różnego rodzaju działań reorganizacyjnych . Przez pierwsze 2 lata od momentu powstania podatnika (w praktyce spółki z o.o., spółki akcyjnej lub spółki komandytowo-akcyjnej), tj. w roku utworzenia i w roku następnym, podatnicy nie będą mogli skorzystać z obniżonej stawki, jeżeli powstali w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału. Również podatnicy utworzeni przez osoby prawne, osoby fizyczne, albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które wniosły na poczet kapitału podatnika swoje przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa, bądź składniki majątku przedsiębiorstwa o równowartości w złotych co najmniej kwoty 10.000 EUR, a także składniki majątku pochodzące z likwidacji innych podatników, w których wnoszący mieli udział. W praktyce nowe rozwiązania dotkną szczególnie osoby fizyczne prowadzące przedsiębiorstwa i wpisane do CEIDG, które postanowią się przekształcić w spółkę kapitałową lub wnieść do niej swoje przedsiębiorstwo lub jego część. Spółka taka nie będzie zatem uprawniona w roku powstania (lub w roku, w którym przedsiębiorstwo lub jego część została do niego wniesiona) oraz w roku następnym, stosować stawki 15%. W trzecim roku swojej działalności spółka będzie mogła już skorzystać z obniżonej stawki, o ile będzie spełniała kryteria do uznania jej za małego podatnika.

Należy również uważać na procesy restrukturyzacyjne przeprowadzane od dnia następnego po ogłoszeniu przepisów ustawy nowelizującej do końca 2016 r. Podatnicy powstali w ich wyniku również nie będą uprawnieni do stosowania przepisów o stawce CIT obniżonej do 15% od 1 stycznia 2017 r.

Wyłączone ze stosowania nowej stawki zostały również podatkowe grupy kapitałowe.

Szacuje się, że niższa stawka podatku dochodowego może dotyczyć aż ok. 90% podatników podatku dochodowego od osób prawnych, tj. ok. 400 tys. podmiotów. Konstrukcja nowych przepisów powoduje jednak, że w grupie tych, którzy skorzystają na obniżeniu stawki podatkowej nie znajdą się Ci, którzy co prawda będą małymi podatnikami, ale dokonają nieodpowiednio zaplanowanych działań restrukturyzacyjnych. Decyzje o terminie i formule zmiany formy prawnej działalności, konsolidacji czy podziału biznesu może bowiem wpływać na stawkę podatkową w kolejnych latach.

AUTOR: Natalia Kamińska-Kubiak, Doradca, Departament doradztwa

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Coraz bliżej stawki 15% CIT dla małych podatników

Skontaktujmy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.