Treść artykułu

Do 30 września 2014 r. pracodawcy zobowiązani do tworzenia ZFŚS powinni byli przekazać stosowną kwotę na wyodrębniony rachunek bankowy. Chodzi o równowartość dokonanych odpisów na ZFŚS i ich zwiększeń za 2014 rok. Do 31 maja 2014 r. powinni byli przekazać co najmniej 75% równowartości odpisów podstawowych.

Obowiązek tworzenia Zakładowego Fundusz Świadczeń Społecznych mają pracodawcy zatrudniający co najmniej 20. pracowników w przeliczeniu na pełne etaty (o ile układ zbiorowy pracy lub regulamin wynagradzania nie zawiera odmiennych postanowień) według stanu na 1. stycznia danego roku. Ci, którzy zatrudniają mniej osób, mogą tworzyć ZFŚS fakultatywnie.

Cele ZFŚS

Środki funduszu powinny być przeznaczone na wsparcie socjalne dla pracowników uprawnionych do korzystania z ZFŚS, tj. na pomoc materialną (rzeczową lub finansową) oraz zwrotną lub bezzwrotną pomoc na cele mieszkaniowe. Pieniądze można przeznaczyć na przykład na różne formy wypoczynku, działalność kulturalno-oświatową, sportowo-rekreacyjną, opiekę nad dziećmi w przedszkolach, żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowaną przez dziennego opiekuna lub nianię, bądź na inne formy wychowania przedszkolnego.

Wartość świadczeń

Wysokość odpisu podstawowego na ZFŚS wynosi 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą, na jednego zatrudnionego.

Dla 2014 roku wysokość podstawowego odpisu na ZFŚS wynosi 1.093,93 zł.

Potrzebujesz wsparcia?

Sprawdź Outsourcing rachunkowości Grant Thornton

Uwaga! Inną wartość odpisu tworzy się dla pracowników młodocianych i dla pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnych charakterze.

Kary

Pracodawcy, którzy nie zastosują się do obowiązującego ich prawa, a podlegają przepisom regulującym zasady tworzenia ZFŚS i gospodarowania jego środkami, powinni liczyć się z karą grzywny w wysokości od 20 zł do 5 000 zł, zgodnie z kodeksem wykroczeń. Nałożyć ją może właściwy organ Państwowej Inspekcji Pracy na podstawie wniosku.

WAŻNE!

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, środki nieprzekazane na wyodrębniony rachunek ZFŚS nie mogą być zaliczone do kosztów podatkowych!

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Outsourcing finansowo-księgowy Zobacz wszystkie

Nowy CIT-8 i jego załączniki

Nowe rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych ma zostać wydane 28 lutego 2019 roku. W chwili obecnej trwają prace nad ostateczną wersją rozporządzenia,…

Usługi Grant Thornton z obszaru: Outsourcing finansowo-księgowy

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Najczęściej czytane