Treść artykułu

Od 1 stycznia 2016 roku, do katalogu przychodów zwolnionych z podatku dochodowego od osób fizycznych (dalej: pdof) wymienionych w art. 21 ustawy o pdof, została dodana nowa pozycja dotycząca pracowników będących rodzicami.

Dotychczas pracodawca tworzący zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (dalej: ZFŚS), finansujący ze środków ZFŚS pobyt dzieci pracowników w żłobkach lub klubach dziecięcych, mógł od całości tych przychodów nie pobierać zaliczki na podatek.

Od bieżącego roku, powyższe zwolnienie zostało poszerzone o świadczenia związane z pobytem dzieci w przedszkolach.

Dodatkowo katalog przychodów zwolnionych z pdof został poszerzony o podobne świadczenie dla pracowników, których pracodawcy nie tworzą ZFŚS. Wprowadzono jednak limit kwotowy, do którego sfinansowana przez pracodawcę opieka nad dziećmi pracownika, nie będzie stanowiła podstawy opodatkowania. Limity te są następujące:

  • do 400 zł miesięcznie – na objęcie dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna lub na uczęszczanie dziecka pracownika do żłobka lub klubu dziecięcego;
  • do 200 zł miesięcznie – na uczęszczanie dziecka pracownika do przedszkola.

Potrzebujesz wsparcia?

Sprawdź Outsourcing kadr i płac Grant Thornton

Należy podkreślić, że zwolniony z opodatkowania będzie zwrot kosztów faktycznie poniesionych przez pracownika, nie większych jednak niż powyższe limity. W związku z tym, pracodawca powinien posiadać odpowiednią dokumentację potwierdzającą koszty poniesione przez pracownika na powyższy cel, aby w razie kontroli udowodnić prawidłowość w pobieraniu zaliczek na pdof. Takimi dokumentami mogą być np. faktury czy rachunek.

Warto zauważyć, że koszty poniesione przez pracodawcę ze środków obrotowych na dofinansowanie wydatków związanych z opieką nad dziećmi pracowników, będą dla pracodawcy stanowić koszty uzyskania przychodu.

Wszystkie świadczenia finansowane z ZFŚS są zwolnione ze składek ZUS. Wyżej wymienione przychody finansowane ze środków obrotowych będą jednakże stanowiły podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. W rozporządzeniu w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie przewidziano bowiem takiego zwolnienia.

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Outsourcing kadr i płac Zobacz wszystkie

Twój e-PIT: co musisz wiedzieć?

Uruchomiona 15 lutego br. usługa Twój e-PIT, czyli automatyczne, wstępne rozliczenie podatników przez fiskusa, została oceniona przez wdrażający ją resort jako pełen sukces. Dobę po jej uruchomieniu elektronicznie rozliczyło się 100 tys. podatników. Ministerstwo Finansów…

Najczęściej czytane