Fundacja rodzinna co do zasady pozostaje zwolniona z podatku CIT w zakresie przychodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej, której zakres wymieniony jest w ustawie o fundacji rodzinnej. Pomimo tego jednak, ustawodawca zdecydował, iż pozostanie ona podatnikiem podatku od przychodów z budynków.

Fundacja rodzinna jako podatnik podatku minimalnego z budynków

Ustawa o fundacji rodzinnej dopuszcza prowadzenie przez fundację rodzinną działalności polegającej m.in. na najmie, dzierżawie lub udostępnianiu na innej podstawie mienia. Fundacja więc może stać się podatnikiem podatku minimalnego od przychodów z budynków, jeżeli będzie spełniać wszystkie poniższe przesłanki:

  • będzie właścicielem budynków położonych na terytorium Polski,
  • łączna wartość posiadanych budynków przekroczy 10 mln zł,
  • budynki w całości bądź w odpowiedniej części przeznaczone będą na działalność komercyjną, a więc w tym również na najem, dzierżawę, bądź udostępnienie na innej podstawie.

Ważny fragment

W tym wypadku fundacja winna odprowadzać podatek według stawki w wysokości 0,035% od podstawy opodatkowania ustalonej w wysokości wartości początkowej budynku, pomniejszonej o kwotę 10 mln zł.

Wartość początkowa budynku wynika z prowadzonej ewidencji, jest ustalana na pierwszy dzień każdego miesiąca, a w miesiącu, w którym budynek został wprowadzony do ewidencji – wartość początkowa jest ustalona na dzień wprowadzenia budynku do ewidencji.

Skorzystaj z naszych usług z zakresu: Fundacja Rodzinna
Dowiedz się więcej

Jak wyliczyć podatek minimalny w fundacji rodzinnej i inne koszty podatkowe – przykład

Przykład:

Fundacja rodzinna jest właścicielem czterech budynków:

  1. pierwszy budynek, o wartości początkowej 11 mln zł jest oddany w dzierżawę dla podmiotu niepowiązanego i prowadzona jest w nim działalność hotelarska,
  2. drugi budynek, o wartości początkowej 2 mln zł jest wykorzystywany przez fundację rodzinną jako jej siedziba,
  3. trzeci budynek, o wartości początkowej 1 mln zł udostępniany jest beneficjentowi do użytku prywatnego na cele mieszkaniowe,
  4. Czwarty budynek, o wartości początkowej również 1 mln zł wynajmowany jest przez beneficjenta fundacji i prowadzona jest w nim restauracja.

Łączna wartość początkowa wszystkich budynków wynosi 15 mln zł, jednakże pod uwagę brać należy jedynie te, w których prowadzona jest działalność komercyjna, a więc budynek pierwszy oraz czwarty.

W konsekwencji za podstawę opodatkowania w powyższym przykładzie należy przyjąć 12 mln zł pomniejszonych o kwotę 10 mln zł – zgodnie z art. 24b ust. 9 ustawy CIT.

Podatek wyliczyć więc należy jako:

(12 000 000 – 10 000 000) x 0,035% = 700 (zł)

Fundacja rodzinna będzie więc zobowiązana do 20 dnia każdego miesiąca (za miesiąc poprzedni) odprowadzać powyższą kwotę tak długo, jak trwać będzie wykorzystanie komercyjne budynków.

Ważny fragment

Należy również zwrócić uwagę, iż jeżeli dany budynek wykorzystywany jest komercyjnie jedynie w części, to należy zastosować proporcję wykorzystywanej powierzchni do całej powierzchni budynku.

W powyższym przykładzie wystąpi również sytuacja, w której fundacja rodzinna – w zakresie wynajmu budynku czwartego na rzecz podmiotu powiązanego – zobowiązana będzie do zapłacenia 25% podatku od przychodów uzyskiwanych z wynajmu, z uwagi na wynajmowanie go do celów działalności gospodarczej dla beneficjenta, gdyż stanowi to zakres dla którego zwolnienie z opodatkowania fundacji nie ma zastosowania.

Jeżeli jednak fundacja udostępni takie budynki, np. mieszkania, dla beneficjentów w ramach świadczenia, bądź będzie je wykorzystywać na własne cele – przykładowo jako biuro – to nie spowoduje to obowiązku odprowadzania podatku minimalnego od przychodów z budynku. Nie ma tutaj bowiem komercjalnego bądź zarobkowego charakteru.

Planując utworzenie fundacji rodzinnej w kontekście inwestycji nieruchomościowych należy dokładnie przemyśleć ich skutki podatkowe pod kątem tego:

  • czy pojawią się przychody z nieruchomości opodatkowane stawką 25% bądź zwolnione podmiotowo dla fundacji,
  • czy wystąpi podatek minimalny od budynków dla fundacji oraz
  • czy i kiedy udostępnienie nieruchomości do grona fundatora/beneficjentów będzie generowało opodatkowanie fundacji z tytułu przekazanych im świadczeń, czyli standardowo opodatkowanie fundacji stawką w wysokości 15%.

Czytaj więcej: Fundacja rodzinna – skutki podatkowe

WSPÓŁAUTOR: Krzysztof Selwesiuk, Zespół Kancelarii Prawnej Grant Thornton

Wideo: Czym jest Fundacja Rodzinna i jak zmieniła podejście do sukcesji biznesu w rok od jej wprowadzenia?

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Fundacja Rodzinna

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.