Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu znacząco rozszerza krąg podmiotów zobowiązanych do ustalenia swojego beneficjenta rzeczywistego, jak również do dokonania zgłoszenia w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. Nowymi obowiązkami objęte zostały m. in. fundacje, spółdzielnie oraz stowarzyszenia wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego.

UWAGA AKTUALIZACJA!

Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców wprowadziła zmiany w terminach dokonywania zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, wydłużając z 7 do 14 dni terminy na dokonanie zgłoszenia, a także na aktualizację danych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. Wspomniane zmiany weszły w życie z dniem 10 listopada 2022 r.

Nowe podmioty zobowiązane do dokonania zgłoszenia w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, o której donosiliśmy we wcześniejszym artykule, została uchwalona i opublikowana w Dzienniku Ustaw. Znacząco rozszerza ona krąg podmiotów zobowiązanych do dokonania zgłoszenia w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych.

Na mocy nowo obowiązujących przepisów, zobowiązane do ujawnienia danych beneficjenta rzeczywistego będą:

 • spółki partnerskie,
 • spółki europejskie,
 • funkcjonujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej trusty,
 • europejskie zgrupowania interesów gospodarczych,
 • spółdzielnie,
 • spółdzielnie europejskie,
 • stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego,
 • fundacje.

Jak ustalić beneficjenta rzeczywistego?

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, beneficjentem rzeczywistym jest każda osoba fizyczna sprawująca bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad podmiotem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na działalność podejmowaną przez podmiot lub każda osoba fizyczna, w imieniu której są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna. W szczególności są to wymienione niżej osoby:

 • osoba fizyczna będąca udziałowcem lub akcjonariuszem, której przysługuje prawo własności więcej niż 25 % ogólnej liczby udziałów lub akcji,
 • osoba fizyczna dysponująca więcej niż 25 % ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym osoby prawnej, także jako zastawnik albo użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
 • osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad osobą prawną poprzez posiadanie w stosunku do tej osoby prawnej uprawnień, o których mowa w ustawie o rachunkowości
 • osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25 % ogólnej liczby udziałów lub akcji,
 • osoba zajmująca wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości beneficjenta rzeczywistego
 • w przypadku trustu:
  – założyciel,
  – powiernik,
  – nadzorca, jeżeli został ustanowiony
  – beneficjent lub – w przypadku gdy osoby fizyczne czerpiące korzyści z danego trustu nie zostały jeszcze określone – grupa osób, w których głównym interesie powstał lub działa trust,
  – inna osoba sprawująca kontrolę nad trustem albo posiadająca uprawnienia lub wykonującą obowiązki równoważne z przesłankami określonymi dla pozostałych podmiotów.
Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Kancelaria prawna
Dowiedz się więcej

Jaki jest termin na dokonanie zgłoszenia? Jakie są sankcje za niedopełnienie obowiązków?

Podmioty objęte obowiązkami nałożonymi przez nowelizację ustawy, będą miały możliwość dokonania zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego już od 31 października 2021 r. Ostatecznym terminem dla podmiotów uprzednio zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, do którego powinny one złożyć wniosek o ujawnienie danych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych, będzie 31 stycznia 2022 r.

W przypadku organizacji wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego po 31 października 2021 r. termin wynosić będzie 14 dni od dnia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Należy pamiętać, że obowiązkowi zgłoszenia w terminie 14 dni podlega także każda zmiana w zakresie informacji przekazanych uprzednio do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. W przypadku, gdy ustawa uzależnia skuteczność dokonanej czynności prawnej od konstytutywnego wpisu do właściwego rejestru, termin siedmiodniowy biegnie od dnia wpisu zmiany danych podmiotu we właściwym rejestrze (np. zmiany statutu organizacji). Jeśli natomiast ustawa przewiduje wyłącznie deklaratoryjny charakter wpisu, termin ten liczy się od dnia dokonania czynności wywołującej zmianę

Sankcją za niezgłoszenie właściwych danych w terminie albo za podanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym jest administracyjna kara pieniężna do 1.000.000,00 zł. Ustawa przewiduje nadto odpowiedzialność karną za złożenie fałszywego oświadczenia o prawdziwości danych wskazanych przez osobę uprawnioną do reprezentacji w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych.

W jaki sposób mogę dokonać zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych?

Zgłoszenia dokonuje się bezpłatnie za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej podatki.gov.pl, który powinien zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi w danej organizacji.

Nałożenie nowych obowiązków, związanych z koniecznością dokonania zgłoszenia w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych na podmioty, takie jak fundacje, spółdzielnie i stowarzyszenia wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, niezależnie od skali prowadzonej przez nie działalności, bez dostarczenia tym podmiotom praktycznych wskazówek dotyczących identyfikacji beneficjenta rzeczywistego, poddać należy krytyce. Takie rozwiązanie przyniesie bowiem sporo problemów osobom zarządzającym organizacjami działającymi we wspomnianych formach prawnych, które w celu uniknięcia ewentualnej odpowiedzialności za niepoprawne dokonanie zgłoszenia, zmuszone będą do skorzystania z usług profesjonalnych doradców.

Więcej informacji na temat tego, w jaki sposób dokonać zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego znaleźć można w artykule: Jak zgłosić beneficjenta rzeczywistego fundacji, stowarzyszenia i spółdzielni?

JAK MOŻEMY POMÓC?

Zespół Kancelarii Prawnej Grant Thornton zapewnia kompleksowe wsparcie w wypełnieniu obowiązków ustawowych dotyczących Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, obejmujące m. in.:

 • wsparcie prawne w ustaleniu beneficjenta rzeczywistego podmiotu,
 • przygotowanie wniosku o ujawnienie danych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych,
 • wsparcie techniczne w procesie elektronicznego podpisywania wniosku,
 • złożenie podpisanego zgłoszenia do Rejestru.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Kancelaria prawna

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Łukasz Wojdanowicz

Senior Associate, Radca Prawny

Specjalizacje

Skontaktuj się

Łukasz Wojdanowicz

Senior Associate, Radca Prawny

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.